menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip taleplerinde ödeme emri


T.C.                                                                                                          
…..Müdürlüğü
Dosya No :

MENKUL REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP TALEPLERİNDE
Ö D E M E E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Borç Senedi ve Tarihi ve Taahhüdün
Sebebi :

5- Merhunun Ne Olduğu :

6- Merhun üçüncü şahıslar tarafından
verilmiş veya mülkiyeti üçüncü
şahıslara geçmiş ise onun ve daha sonra
gelen rehin hakkı sahibinin adı,
soyadı, ikametgahı :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde borcu ödemeniz, rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındadaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkca bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur.

(İc.İf. K. 146,147)İcra Müdürü
                                                                                                                     Mühür ve İmza

ilamsız takiplerde ödeme emri


T.C.                                                                                                            
.......Müdürlüğü
Dosya No :
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın ve talep olunan teminatın
cins ve Türk parasıyla tutarı, faizli
alacaklarda faiz miktarı ile işlemeye
başladığı gün :

4- Bono ve tarihi, senet yoksa borcun
sebebi :

5- Bir terekeye karşı yapılan
takiplerde mirasçıların adı, soyadı,
şöhret ve ikametgahı :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını yedi gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu yedi gün içinde ayrıca ve açıkca bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddetiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ihtar olunur.

(İc. İf. K. 60)İcra Müdürü
                                                                                                                     Mühür ve İmza

takip talebi


T.C.                                                                                                    
.….İcra Müdürlüğü
Dosya No :
TAKİP TALEBİ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı, alacaklı yabancı
memlekette oturuyorsa Türkiye'de
göstereceği ikametgahı :

2- Borçlunun varsa kanuni temsilcisinin
adı soyadı ve kanuni ikametgahı :

3- Takip terekeye karşı açılmışsa
mirasçıların, adı, soyadı ve
ikametgahları :

4- Alacağın veya talep olunan teminatın
cins ve Türk parasıyla tutarı,
alacaklarda faiz miktarı ile işlemeye
başladığı gün :

5- Menkul rehini veya ipotekle temin
edilmiş olan bir alacak talebinde
merhunun ne olduğu, merhun üçüncü
şahıslar tarafından verilmiş veya
mülkiyeti üçüncü şahıslara geçmiş ise
adı ve soyadı :

6- Takip, ilama veya ilam hükmündeki
belgeye müstenid ise ilamı veya belgeyi
veren makamın adı, ilam veya belgenin
tarihi numarası ve özeti :

7- Adi veya hasılat kiralarına ait
takip talebi :

8- Tevdi edilen senet
muharrer senet, çek)'in tarih ve
numarası, özeti, senede müstenid
değilse borcun sebebi :

9- Alacaklının takip yollarından Haciz
hangisini talep eylediği :

Yukardaki (4.) bentde yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İc. İf. K. 8,58).../ .../....
                                                             Alacaklı veya vekilinin
imzası

kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu


T.C.                                                                                                              
.....İcra Müdürlüğü
Dosya no :

Kıymetli Evrak ve Değerli Şeylerin ALINDI MAKBUZU

1- Esas defter no. :

2- Makbuz no. :

3- Teslim edenin adı, soyadı :

4- Teslim Alınan Şeyin
Takdir edilen kıymeti :
5- Cinsi ve evsafı Miktarı Lira Krş. :
Yukarıda cins ve miktarı yazılı ..............................kalem ayniyat alınmıştır.

    Teslim eden İmza İcra Müdürü
                                                                                                        Mühür ve imzakambiyo senetleri ile takip taleplerinde ödeme emri


T.C.                                                                                                
…..Müdürlüğü
Dosya No :

Kambiyo senetleri (çek,poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde haciz
yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Senet ve tarihi :

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların
adları soyadları ve ikametgahları :

Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde mercie şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İc. İf. K.168)

   İcra Müdürü
 Mühür ve İmza

Yönetmelik  No: 10

basit tasfiyede alacaklıları davet ilanı


T.C.                                                                                                            
…..Müdürlüğü
Dosya no :

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

1- Müflisin adı,soyadı ve ikametgahı :

Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedelleri tasfiye giderlerini koruyamıyacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde (*) alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklıların birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını istiyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218. maddesi gereğince ilan olunur.

(İc.İf.K.218)

İcra ve İflas Memuru
                                                                                                                Mühür ve imza

Yönetmelik  No : 34

NOT : Bu müddet,iflas dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.

tasfiye tatilinin ilanı


T.C.                                                                                                          
…..Müdürlüğü
Dosya no :

TASFİYE TATİLİNİN İLANI

1- Müflisin adı,soyadı ve ikametgahı :

Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiçbir malı bulunmadığından İcra ve İflas Kanununun 217.maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflasa müteallik işlemin devamı istenmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

(İc.İf.K. 217)

İcra ve İflas Memuru
    Mühür ve imza

Yönetmelik  No : 33

rehin açığı belgesi


T.C.                                                                                                            
…..Müdürlüğü
Dosya no :


(Kesin) REHİN AÇIĞI BELGESİ

1- Alacaklının adı,soyadı :

2- Borçlunun adı,soyadı :

3- Alacağın miktarı :

4- Merhuna takdir edilen kıymet :

5- Satış tutarı :

6- Satış yapılmamışsa sebebi :

7- Geriye kalan alacak miktarı :

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflas Kanununun 152.maddesi uyarınca ../../.... tarihinde alacaklı ...................'e verilmiştir.

(İc.İf.K. 152)

        İcra Müdürü
       Mühür ve imza
Yönetmelik   No : 31

rehin açığı belgesi


T.C.                                                                                                      
…..Müdürlüğü
Dosya no :

MUVAKKAT (Geçici) REHİN AÇIĞI BELGESİ

1- Alacaklının adı,soyadı :

2- Borçlunun adı,soyadı :

3- Talep edilen alacağın tutarı :

4- Merhuna takdir edilen kıymet :

5- Takdir edilen kıymete göre açık
kalan miktar :

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflas Kanununun 150-f maddesi uyarınca ../../.... tarihinde alacaklı ........ ..........'e verilmiştir.

(İc.İf.K. 150-f)

İcra Müdürü
        Mühür ve imza

Yönetmelik No : 30

ilamın icrası belgesi


T.C.                                                                                                             Örnek No : 158
…..Müdürlüğü
Dosya no :


İLAMIN İCRASI BELGESİ

1- Alacaklının adı, soyadı :

2- İlam veya ilam niteliğindeki
belgenin tarihi,numarası, verildiği
mahkeme (merciin) adı :

3- İlamın ne derece yerine getirildiği
(tamamen,kısmen) :

4- İlam hükmünün yerine getirildiği
tarih :

İşbu belge isteği üzerine borçlu ...................'ya verilmiştir.

(İİK.m.144,250)

../../....
       İcra Müdürü
    Mühür ve imza

Yönetmelik No : 29

haczin üçüncü şahıslara tebliğ kağıdı


T.C.                                                                                                        
…..Müdürlüğü
Dosya no :

HACZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TEBLİĞ KAĞIDI
(İkinci Haciz İhbarnamesi)

1- Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :

2- Alacaklının adı, soyadı ve adresi :

3- Borçlunun adı, soyadı ve adresi :

4- Haczin neye taalluk ettiği ve ne
kadarı haczedildiği :

5- Birinci haciz ihbarnamesinin tebliği
tarihi :

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı ..................TL. üzerine ve masraflarla birlikte ...................TL. .....Krş.borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde)sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren yedi gün içinde borcu icra dairesine ödemeniz (malı teslim etmeniz) aksi takdirde zorla yerine getirileceği, aynı müddet içinde takibin yapıldığı yer mahkemesinde ve takip alacaklısı aleyhine menfi tesbit davası açabileceğiniz, dava açmaz veya dava açtığınızı tevsik eden belgeyi yedi gün içinde icra dairesine ibraz etmezseniz zimmetinizde sayılan borcu (malı)icra dairesine ödemeniz (teslim etmeniz), aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edileceği (aynen alınacağı) ihtar olunur.

(İc.İf.K.89/3)
      İcra Müdürü
    Mühür ve İmza

Yönetmelik no : 21

itiraz belgesi


T.C.                                                                                                            
…..Müdürlüğü
Dosya no :

İ T İ R A Z   B E L G E S İ

1- Borçlu ve varsa vekilinin adı ve
soyadı :

2- İtiraz tarihi :

İşbu belge İc. ve İf. K.'nun 62,176-a maddeleri gereğince Borçlu ……….'ya verilmiştir.

(İc.İf.K. 62/son,176-a,son)

Belgeyi alan ../../....
İmza İcra Müdürü

Yönetmelik No : 18

menkul rehninin paraya çevrilmesinde mal beyanına davet


T.C.                                                                                                      
…..Müdürlüğü
Dosya no :

Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesinde Borçlunun
Mal Beyanında Bulunmasına
D A V E T

1- Alacaklı ve varsa vekilinin
adı,soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin
adı,soyadı ve ikametgahı :

3- Yapılan takibin tarzı :

Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan menkul rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İc.İf.K.nun 47.maddesinin 2.fıkrası gereğince takiben haciz yolu ile devamını istemiş bulunduğundan işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ve 74.madde hükümleri dairesinde mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz ayrıca cezalandırılabileceğiniz ihtar olunur.

(İc.İf.K.74,76,147/2)

          İcra Memuru
                                                                                                          Mühür ve imza

Yönetmelik no : 15

iflas yolu ile takip taleplerinde ödeme emri


T.C.                                                                                                             Örnek No : 153
…..Müdürlüğü
Dosya No :

İflas Yolu İle Adi Takip Taleplerinde
Ö D E M E E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Bono ve tarihi :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını yedi gün içinde ödemeniz, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflasa tabi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz, aynı süre içinde borç ödenmediği taktirde alacaklının Ticaret Mahkemesinden İflas Kararı isteyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K.155)

         İcra Müdürü
      Mühür ve İmza

Yönetmelik  No: 11

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde ödeme emri


T.C.                                                                                                      
…..Müdürlüğü
Dosya No :

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Taleplerinde
Ö D E M E   E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- İpotek belgesi ve tarihi (ipotek bir
cari hesap veyaişlemeyecek kredi
vesaire gibi bir mukavelenin teminatı
olarak verilmişse tarih ve numarası) :

5- Merhunun ne olduğu :

6- Merhun üçüncü şahıslar tarafından
rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü
şahıslara geçmiş ise adı, soyadı,
ikametgahı :

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz, borca karşı bir itirazınız varsa tebliği tarihinden yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkca bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız, süresi içinde itiraz edilemez ve borç ödenmezse alacaklının gayrimenkulun satışını istiyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K.149/b)

İcra Müdürü
         Mühür ve İmza

Yönetmelik  No: 9

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde icra emri


T.C.                                                                                                          
…..Müdürlüğü
Dosya No :

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Taleplerinde
İCRA  E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün
sebebi :

5- Merhunun ne olduğu :

6- Merhun üçüncü şahıslar tarafından
rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü
şahıslara geçmiş ise adı, soyadı,
ikametgahı :

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının gayrimenkulun satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K.149)

                  İcra Müdürü
                Mühür ve İmza

Yönetmelik   No: 6

talep ve takip gider makbuzu


T.C.                                                                                                          
…..Müdürlüğü
Dosya no :

Takip talebinde bulunulduğuna,verilen belgelere ve
talep ve takip giderlerine dair verilecek
M A K B U Z

1- Alacaklı ve varsa vekilinin
adı,soyadı ve ikametgahı :

2- Ödenen giderler :

3- Makbuzun kime verildiği :

4- Takip talebinde bulunduğu tarih :

5- Verilen belgenin adedi :

İşbu makbuz İc.İf.K.nun 58.maddesi gereğince verilmiştir.

Makbuzu alan İcra Müdürü  
   İmza Mühür   ve imza

Yönetmelik   No :17