kat karşılığı inşaat sözleşmesiDÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR :
                        İşbu Sözleşmede kullanılacak olan tanımlar aşağıda yazılıdır.

A – GAYRİMENKUL :
Ankara İli,              İlçesi,            Köyü,          Pafta,          Ada      Parsel sayısında kayıtlı, ………………m2    büyüklüğünde , “………” vasfındaki gayrimenkulün tamamı olup, ARSA MALİKLERİ’nin hisseleri aşağıda yazılıdır.

1-………………………………………………………………………….hisse,

2-……………………………………………………….. hisse,

B –BİNA:

İstanbul İli,                     İlçesi,              Köyü ,       . Pafta,          Ada ,            Parsel sayısında kayıtlı, ……-m2 büyüklüğünde , “arsa” vasfındaki gayrimenkulün yetkili makamlarca tasdik edilecek projelere ve inşaat ruhsatlarına ve işbu Sözleşmeye ve Teknik Şartnameye uygun olarak konut tarzında yapılacak bağımsız bölümler ve sosyal tesislerin tamamıdır.

C – ARSA MALİKLERİ :

            Gayrimenkul kat karşılığında inşaat yapımı için satış vaadi sözleşmesi yapmayı vaad ve taahhüt edenler ;
Bundan böyle aşağıda kısaca “ARSA MALİKLERİ” olarak anılacaktır.
Tebligat Adresleri 1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D – MÜTEAHHİT

            Gayrimenkul kat karşılığında inşat yapımını satış vaadi sözleşmesi yapmayı vaad ve taahhüt eden……………………………………………………………………………….. ….. olup, bundan böyle aşağıda kısaca “MÜTEAHHİT” olarak anılacaktır.
            Tebligat Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E – ANAHTAR TESLİMİ :

            MÜTEAHHİT  tarafından yapılacak ve ilgili kurumlarda tasdik ettirilecek mimari projelere göre yapımı yüklenilen konut tarzındaki bağımsız bölümler ile sosyal tesislerin tasdikli mimari, statik, tesisat projelerine, inşat ruhsatına, teknik yapı şartnamesine ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve kusursuz bitirilmesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin ve kat mülkiyetinin  her türlü vergilerinin ve harçlarının (II no”lu harc beyanamesine gore taahhuk edecek harclar) yüklenici tarafından ödenerek alınmasıdır.Bağımsız bölümlerin her türlü maddi ve hukuki ayıplardan azade bir sekilde iskanlı, önce kat irtifaklı ve sonra kat mülkiyetli tapuları ile anahtarlarının arsa sahiplerine teslim edilmesidir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HISSE MIKTARLARI :

            A – MÜTEAHHIİT, işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden İstanbul İli,         İlçesi,                               Köyü,          Pafta,            Ada,              Parsel sayısında kayıtlı, …….m2 büyüklüğünde, “arsa” vasfındaki gayrimenkulün üzerinde mevcut imar mevzuatına,tasdikli projesine ve inşaat ruhsatına  göre yapacağı konut tarzındaki bağımsız bölümlerden ARSA MALİKLERİ’nin toplam % ……………..hisselerine tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin yapımı ve teslimi, ARSA MALİKLERİ’nin de malik bulundukları Sözleşme konusu Parseldeki % …………hisselerinin inşaat karşılığı olarak MÜTEAHHIT”e bu sözleşmenin ……Maddesine göre devredilmesi (satmayı vaad ve taahhüt etmeleri) işbu Sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.

            B – ARSA MALİKLERİ, malik bulundukları ; İstanbul İli,         İlçesi,         Köyü, Pafta,            Ada,            Parsel sayısında kayıtlı, ………. –m2 büyüklüğünde, “arsa” vasfındaki gayrimenkulün %……….hissesini uhdelerine ipka ederek , bırakarak %………… hisselerini emlak bedeli olan…………………. ……TL karşılığında, MÜTEAHHİT”e, MÜTEAHHİT”in işbu Sözleşme ile yapımını yüklendiği inşaat bedeli karşılığı olarak bu sözleşmenin ……… maddesine göre satmayı,devretmeyi  vaad, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

            MÜTEAHHİT  de, İstanbul İli,………..           İlçesi,          Köyü,         Pafta,         Ada ,          Parsel sayılı gayrimenkullerin…… hissesini işbu Sözleşmede yazılı şartlar dairesinde yapacağı inşaat karşılığı olarak toplam emlak bedeli olan……………..TL karşılığında ARSA MALİKLERİ’nden bu sözleşmenin……… maddesine göre devir almayı vaad, kabul ve taahhüt etmiştir. MÜTEAHHİT”egöre ise %……………..arsa payı devri karşılığında inşaat yapılması amacıyla devir almayı vaad, kabul ve taahhüt etmiştir.

            Taraflar yukarıda yazılı hisselerin devrinin MÜTEAHHİT”in bu Sözleşme ile yapımını üstlendiği inşaatın karşılığında ödemesi gereken inşaat bedeli olduğunu, bu hissenin hiçbir şekilde nakit karşılığında devir edilmesinin söz konusu olmadığını beyan ve kabul etmişlerdir.

            Başka bir ifade ile ; MUÜTEAHHİT, ARSA MALİKLERİ’nden işbu Sözleşme ……. Maddesine göre devir alacağı hissenin bedelini hiçbir şekil ve surette nakit para ödemeden ve mutlak olarak bu Sözleşmede yazılı hükümler dairesinde inşa edeceği yukarıda nitelikleri yazılı inşaatta ARSA MALİKLERİ’nin uhdesinde kalacak konut tarzındaki bağımsız bölümlerin yapımı ve teslimi ile ödeyecektir.

          ARSA MALİKLERİ’nin bu Sözleşme ile yükümlülükleri sadece ve sadece MÜTEAHHİT tarafından yapımı yüklenilen inşaatın Sözleşme’ye göre tamamlanarak kendilerine tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin vergi ve iskan müsaadesi,kat irtifakı ve kat mülkiyetine ait bilumum ödenmesi gereken her türlü harçlar ve vergilerin MÜTEAHHİT tarafından ödenerek ,bütün bu işlemlerin yapılmış olarak teslim alınmasına karşılık devir etmeyi vaat ve kabul ettiği hisselerin bu sözleşmenin ….. maddesine göre MÜTEAHHIT”e vermesidir.

 Yukarıda miktarı yazılı inşaat bedeli noter harcına esas teşkil etmek üzere konulan bir değer olup taraflar arasında ileride çıkabilecek bir uyuşmazlıkta bu bedelin her iki taraf yönünden hesabında anlaşmazlık tarihindeki güncel değeri esas alınacaktır.
MADDE – 3 ARSA MALİKLERİNİN GAYRIMENKUL HİSSESİ KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPIMI NEDENIYLE SATMAYI VAAD ETTIGI HİSSENİN MÜTEAHHİT”E DEVİR ZAMANI:

      ARSA MALIKLERI,Sözleşme konusu          İli,         İlçesi,             Köyü,          Pafta,          Parsel sayısında kayıtlı ……………………yüzölçümlü arsaya  MÜTEAHHİT ‘in anahtar teslimi kat karşılığı yapacağı inşaat için………… hissesinin tapu ferağ takririni proje tasdik edildikten sonra pürüzsüz olarak inşaat teminat ipoteği tesis etmek suretiyle  MÜTEAHHİT”e  verecektir.( MÜTEAHHİT bizzat kendi üzerine alacaktır.)

       Ancak devir bedeli nakden alınmayacağı için müteahhide ferağ edilen kısım üzerine arsa sahipleri lehine satış bedeli karşılığı inşaat teminat ipoteği tesis edilecektir.Kat irtifakı tesis edildiğinde inşaat teminat ipotekleri müteahhide ait bağımsız bölümler üzerine devam edecektir.

   Her türlü masraf, alım-satım,tapu harçları ve rücum ile ipotek tesis harçları müteahhide ait olacaktır.Bu ipotekler yapılacak inşaatlarda arsa sahiplerinin alacağı bağımsız bölümlerin teminatıdır.Ve müteahhit sözleşme mucibi inşaatları tamamladıkça aşağıdaki plan dahilinde arsa sahipleri ipotekleri kaldıracaktır.

MADDE 4- UYGULAMA ŞU ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. HER BİR BLOK ICIN,

      a-Temel izni alınarak ikinci kat tavan betonları döküldüğünde bağımsız bölümlerin % 20”sine isabet eden bağımsız bölümler
      b-Sekizinci kat tavan betonları döküldüğünde bağımsız bölümlerin % 10”una isabet eden bölümler
      c-İnşaatın karkası yapılıp çatı ve kiremitler örtüldüğünde bağımsız bölümlerin % 10”una isabet eden bağımsız bölümler
     d-İnşaatın doğramaları takılıp iç ve dış sıvaları yapılıp sıhhi tesisatları ikmal edildiğinde bağımsız bölümlerin % 20”sine isabet eden bağımsız bölümler
     e-Yer döşemeleri,duvar kaplamaları ve boyaların yapılması ,kalorifer,hidrofor,asansör tesisatlarının tamamlanması ile bağımsız bölümlerin % 20”sine isabet eden bağımsız bölümler
     f-Tüm inşaatın sözleşme hükümlerine göre ve kat irtifakı tapuları,anahtarlar arsa sahiplerine teslim edilmiş olduğunda bağımsız bölümlerin üzerindeki bakiye kalan %30 ‘una isabet eden bağımsız bölümler üzerindeki inşaat teminat  ipotekleri kaldırılacaktır. Müteahhidin talebi üzerine (b) ve (c) fıkralarındaki oranlar (d) ve (e) fıkralarındaki imalat göz önüne alınarak arsa sahipleri tarafından arttırılabilir.Bu husustaki değerlendirme arsa sahiplerine aittir.Bu oranlar her blok için ayrı ayrı geçerlidir.

   Her bağımsız bölümün üzerindeki ipoteğin kaldırılmasında ipotek bedelinde bir değişme olmayacak sadece o bağımsız bölüm üzerindeki ipotek kaldırılarak diğer bölümlerin üzerine kaydırılacaktır.Müteahhidin bu maddeye göre ipotek kaldırılması hususundaki davetlerine mal sahipleri azami on gün içinde icabet eder.

MADDE 5 – PROJELERİN TASDİK EDİLMESİ :

            Yapılacak inşaatın bilcümle projeleri MÜTEAHHİT  tarafından hazırlanacak ve mal sahibinin yazılı onayı alındıktan sonra tasdik ettirilerek inşaat ruhsatı alınacaktır. MAL SAHİBİ’nin projelerin yapımı, tasdik ettirilmesi ve inşaat ruhsatının alınması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

            İşbu sözleşmenin imzasından sonra inşaat ile ilgili temel ruhsatı MUTEAHHİT tarafından en geç …………… …..içinde  alınacaktır. Binanın ruhsatı alındıktan sonra en geç ……………. içinde inşaatın yapımına başlanacaktır.

            Projelerin uygulanması sırasında muhtemel proje tadilatları da yine ARSA MALİKLERİ’NE danışılarak ve yazılı onayları alınarak yapılacaktır.

MADDE 6 – BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI:

         Müteahhit yapılacak olan binaların projesini hazırlayarak arsa sahibinin onayına sunacaktır. Arsa sahiplerinin onayını aldıktan sonra müteahhit inşaata başlayacaktır. Mimari,statik,tesisat,elektrik projeleri belediyece tasdikli ve tarafların imzalarını taşıyan birer nüshaları belediyeden tasdikten çıkardıktan sonra arsa sahiplerine verilecektir.İşbu projeler sözleşmenin eki olacaktır.
   Müteahhit tarafından inşa edilmesi kabul ve taahhüt edilen A blokta bir bodrum,bir zemin ve        normal kattan ibaret olup toplam       kat olarak her katta yüzölçümleri birbirine eşit dörder daireden        daire olmak üzere toplam       adet bağımsız bölüm inşa edilecektir.Anılan bağımsız bölümlerin müteahhit ve arsa sahibi arasındaki bölüşümü işbu sözleşmenin ekinde yer alan paylaşım krokisinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Buna göre,insşaa edilecek olan A bloktaki bağımsız bölümlerden
Arsa sahibine ait olacak geriye kalan diğer katlardaki daireler toplam        daire ise müteahhide ait olacaktır.Ekli kroki işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.
   Müteahhit tarafından inşa edilmesi kabul ve taahhüt edilen B blokta bir bodrum,bir zemin ve        normal kattan ibaret olup toplam       kat olarak her katta yüzölçümleri birbirine eşit dörder daireden        daire olmak üzere toplam       adet bağımsız bölüm inşa edilecektir.Anılan bağımsız bölümlerin müteahhit ve arsa sahibi arasındaki bölüşümü işbu sözleşmenin ekinde yer alan paylaşım krokisinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre,inşa edilecek olan B bloktaki bağımsız bölümlerden
Arsa sahibine ait olacak geriye kalan diğer katlardaki daireler toplam        daire ise müteahhide ait olacaktır. Ekli kroki işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.
Müteahhit tarafından inşa edilmesi kabul ve taahhüt edilen C blokta bir bodrum,bir zemin ve        normal kattan ibaret olup toplam       kat olarak her katta yüzölçümleri birbirine eşit dörder daireden        daire olmak üzere toplam       adet bağımsız bölüm inşa edilecektir.Anılan bağımsız bölümlerin müteahhit ve arsa sahibi arasındaki bölüşümü işbu sözleşmenin ekinde yer alan paylaşım krokisinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Buna göre,inşa edilecek olan C bloktaki bağımsız bölümlerden
Arsa sahibine ait olacak geriye kalan diğer katlardaki daireler toplam        daire ise müteahhide ait olacaktır.Ekli kroki işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

MADDE 7 – MÜTEAHHİT ’İN  İNŞAAT  İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE  UYMAK ZORUNDA  BULUNDUĞU  ESASLAR :

a-      MÜTEAHHİT,işbu  Sözleşme ile yapımın yüklendiği inşaatı,tasdikli inşaat projelerine, inşaat ruhsatına ve işbu Sözleşmeye ve teknik şartnameye daireleri ve ortak mahalleri “anahtar teslimi” inşa edecek ve ARSA MALİKLERİ’NE teslim edecektir. II no”lu harç beyanına göre ödenecek bütün iskan harçları ve vergileri MÜTEAHHİT tarafından ödenerek iskan müsaadesi de MÜTEAHHİT tarafından alınacaktır.

b-      MÜTEAHHIİT  yukarıda yazılı olduğu üzere, inşaatı “anahtar teslimi” olarak yapmayı yüklendiğinden, mali, sosyal sigortalar, iş ve her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibeleri yerine getirmeyi üzerine almış olduğu gibi, bunlardan doğacak her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğu da üzerine almıştır.

c-      ARSA MALİKLERİ’nin inşaatın yapımı ile hiçbir sorumlulukları bulunmadığından, inşaat işini fenni usul ve kurallara göre yürütmek, bunun için gerekli her türlü tedbirleri almak MÜTEAHHİT”in vecibesi ve sorumluluğu altındadır.

d-     İnşaat işinin bütün sorumluluğunu MÜTEAHHİT  yüklendiğinden, iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından ve üçüncü veya komşu gayrimenkullere verilebilecek zararlardan münhasıran MÜTEAHHİT sorumludur. Yüklenici işveren, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yapmak ve poliçenin bir nüshası ile tahsilat makbuzunun bir nüshasını da arsa sahiplerine vermek zorundadır. İnşaat sırasında doğabilecek her türlü kazalardan MÜTEAHHİT tek başına sorumludur. İşçilerin işyerlerinde uğrayacakları iş kazalarından talep edecekleri her türlü tazminattan MÜTEAHHİT tek başına sorumlu olacaktır.

e-      Sosyal Sigortalar Kurumuna iş yerini bildirmek, mükellefiyeti tesis ettirtmek ve sigorta primlerini Kanuna uygun şekilde tediye etmek yükümü MUTEAHHIT”e aittir. ARSA MALİKLERİ’nin bu konularla hiçbir ilgi ve sorumluluğu yoktur. İnşaatın işyeri tescili MUTEAHHIT adına yaptırılacaktır.

f-       İşin fenni mesuliyeti ve bütün işlerin plan ve projelerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak MÜTEAHHİT”e ait olup, O’nun sorumluluğu altındadır. Yapı denetim şirketiyle ilgili her türlü ödeme ve sorumluluk MÜTEAHHİT”e aittir.

g-      MÜTEAHHİT, işin başından yapı kullanma izin belgesini alıncaya kadar inşaat mahalinde mevzuatın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini almaya gerek işyerinde çalışan işçilere gerek sair üçüncü şahıslara veya gerekse üçüncü şahıslara ait mallara verilecek her türlü zararlardan veya kazalardan dolayı münferiden ve müstekilen sorumlu olmayı ve bunların bedellerini ve tazminatlarını arsa sahibine rücu etmeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bütün bunlara rağmen arsa sahipleri,üçüncü kişilere veya resmi mercilere inşaattan (iş kazası vs.)bir tazminat veya ceza ödemek zorunda kalırsa bunu müteahhitten rücu yoluyla tahsis edeceklerdir. Bu tazminat ve cezaların müteahhit tarafından ödenmemesi halinde bütün bloklardaki bu sözleşmenin dördüncü maddesi f bendindeki işlemlerin eksiksiz yapımı sonrası çözülmesi gereken %30 oranındaki inşaat teminat ipoteklerinin çözümü yapılmayacaktır. MUTEAHHIT tarafından mal sahiplerine verilen……………….liralık ve…………… vadeli teminat mektubu nakde çevrilecektir ve arsa sahiplerinin zararları ödenecektir.

h-      İnşaat nedeniyle İş Kanunu, SSK Kanunu vs.. her türlü mevzuattan doğacak her türlü mali,hukuki,idari ve cezai sorumluluk MÜTEAHHİT”e aittir.

MADDE 8 – KAT İRTİFAKININ KURULMASI :

           MÜTEAHHİT , kat irtifakına esas teşkil edecek projelerin ilgili belediye tarafından tasdik edilmesini ve temel üstü ruhsatının alınmasını müteakip …… gün içerisinde kat irtifakını kuracaktır. Yönetim Planı da MÜTEAHHİT  tarafından hazırlanarak, tapuda tescil edilecektir. Ancak kanuni bir zorunluluk temel üstü ruhsatları alındıktan sonra kat irtifakı kurulabilinir.

MADDE 9 – YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN)’NİN ALINMASI KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI :

           MÜTEAHHİT, yapılacak inşaatın yapı kullanma izin belgesini (iskanı), ARSA MALİKLERİ’ne tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin “anahtar teslimi” olarak yapımını müteakip alacaktır.

            ARSA MALİKLERİ’ne ait bağımsız bölümlere ilişkin II No.lu Harç Beyannamesi MÜTEAHHİT tarafından ilgili Harçlar Vergi Dairesine verilerek, bu beyanname uyarınca ilgili Harçlar Vergi Dairesine verilerek, bu beyanname uyarınca tahakkuk edecek olan harç ve vergiler MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir. Yine müteahhit tarafından kat mülkiyetinin de kurulması esnasında ödenecek her türlü vergi ve harçlar müteahhide ait olacaktır.

MADDE 10 – İNŞAATIN TESLİM SÜRESİ :

           Sözleşme konusu inşaatın, temelüstü ruhsatının alınmasından itibaren inşaatın eksiksiz bitirilip teslim süresi ………….. aydır. Peyzaj ve çevre düzenleme işleri bu sürenin içindedir. Bu müddet sonunda binalar eksiksiz olarak bitirilip cins tashihi yapılmış kat mülkiyeti tapuları ve iskan raporu alınmış olarak anahtar teslimi halinde arsa sahiplerine teslim edilecektir.

MADDE 11 – İNŞAATIN TESLİMİNİN GECİKMESİ HALİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖDENECEK GECİKME CEZASI VE GECİKME TAZMİNATI ÖBÜR TAZMİNATLAR

A)               GECİKME CEZASI (CEZAİ ŞART):  
İnşaatın iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak en geç ruhsat alındıktan sonra……… ay içerisinde eksiksiz olarak bitirilip cins tahsisi yapılmış, kat mülkiyeti tapuları ve iskan raporu alınmış olarak anahtar telimi halinde arsa sahibine teslim edilecektir. ( İskanla ilgili her türlü vergi ve harçlar MÜTEAHHİT ‘e aittir.)
İnşaatın mezkur süre sonunda gerek işbu sözleşme koşullarına gerekse işbu sözleşmenin ekinde yeralan teknik şartname şartlarına uygun olarak arsa sahibine teslim edilmemesi, eksik ve bozuk yapılması halinde MÜTEAHHİT,  geciken her ay için daire başına 1000 USD (Amerikan Doları) cezai şart ödeyecektir.

B)                GECİKME TAZMİNATI (KİRA MAHRUMİYETİ):
Yüklenici, teslim tarihinde, sözleşmeye ve imar durumuna uygun olarak ve yapı kullanma izni alınmış olarak inşa edip teslim etmediği takdirde, arsa sahiplerine, her bir daire ve her ay için emsal ve rayiç düzeyinde kira parası ödeyecektir.
Kira parası hesaplanırken, cezai şart ile irtibatlandırılmayacak ve müstakil olarak hesaplanacaktır.

C)                MÜTEAHHİT ’in  her bir bağımsız bölüm için işbu maddede öngörülen aylık cezai şartı ödeme yükümlülüğü ikinci MÜTEAHHİT inşaatı yapıp işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edinceye kadar devam eder.
            MÜTEAHHİT inşaata hiç başlamazsa ve yapmaktan vazgeçerse veya inşaatın herhangi bir safhasında müteahhit inşaat taahhüdünü yerine getirmekten vazgeçerse o güne kadar yapmış olduğu işler, malzemeler ve yaptığı harcamaları arsa sahiplerinden isteyemez; alıp veya söküp götüremez.

D)               OLUMLU VE OLUMSUZ ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT
Yüklenici sözleşme ve imar mevzuatı gereklerine uygun olarak ve teslim tarihinde inşaatı teslim etmediği takdirde, arsa sahipleri, YASANIN KENDİLERİNE TANIDIĞI YASAL SÜRELER İÇİNDE, sözleşmeden dönerek, hem olumlu ve hem de olumsuz zararlarını birlikte talep edebilir.

E)     Yüklenici ayrıca, gecikilen her ay ve her daire için rayiç ve emsal düzeyinde gecikme tazminatı (kira mahrumiyeti) ödeyecektir. Kira tazminatı hesaplanırken, ceza koşulu ile irtibat kurulmayacak, ayrı ayrı ve tam olarak hesaplanacaktır.

F)     Yüklenici, yapı kullanma izni tarihinden başlayarak, inşaatın iş, işçilik ve malzemenin ve bu suretle meydana getirilen inşaatın sağlamlığından dolayı 5 yıl süreyle garanti vermiştir.

G)    Yüklenici, arsa sahiplerinin önerdiği yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapacak, bu kuruluşun ücretini ödeyecektir. Yüklenici yapı denetim kuruluşunun görevini yapmasına engel olmayacaktır.

H)    Proje çizimi, onaylatılması, harçların ödenmesi, ruhsatların alınması, kısaca ilk işten son iş olan yapı kullanma izninin alınmasına (dahil) kadar tüm iş ve işlemler yüklenici tarafından yapılacaktır. Arsa sahipleri yükleniciye bu konuda yeterli yetkileri bulunan vekaletname verecektir.

MADDE 12 – TESLİM :

            MÜTEAHHİT inşa edeceği daireleri ve sosyal tesislerin tasdikli mimari projelerine, inşaat ruhsatına, teknik şartnamesine uygun olarak tamamlandıktan sonra “Anahtar Teslimi” olarak ARSA MALİKLERİ’ne teslim etmek üzere yazılı bildirimde bulunacaktır.
            MÜTEAHHİT ’in bildirim tarihinden itibaren en geç …….. gün içerisinde ARSA MALİKLERİ’nin tayin edeceği yetkili fen adamları, MÜTEAHHİT ’in yetkili adamları ile birlikte binanın kabul işlemlerine geçecek ve en geç …… gün içerisinde bu işlemleri tamamlayacaklardır.
            Taraflar neticeyi belirten bir teslim tutanağı hazırlayarak, imzalayacaklardır. Eksiklikler var ise bu eksiklikler yapının kullanım amacına uygun olarak kullanılmasına engel değilse blok teslim alınıp, teslim belgesi düzenlenecektir. Ancak mevcut eksikliklerin giderilmesi tarafından süre belirtilerek taahhüt edilecektir. Bütün eksikleri tamamlanınca iskan müsaadesi alınan bu dairelere kat mülkiyeti tapuları da müteahhit tarafından alınacaktır. Ancak bu işler tamamlanınca anahtar teslimi yapılacaktır.

MADDE 13 – YÜKLENİCİYE AİT GİDERLER :

            ARSA MALİKLERİ ile MÜTEAHHİT  arasında “gayrimenkul kat karşılığında inşaat yapımı” esasında ve “anahtar teslimi” şeklinde sözleşme yapıldığından, inşaatın yapımı ve gayrimenkulle ilgili bilcümle masraflar, vergi ve harçlar MÜTEAHHİT  tarafından karşılanacaktır.
            MÜTEAHHİT  tarafından yapılacak masraflar, vergi, resim, harç ve sair giderler aşağıda gösterilmiştir.
            1 – İnşaatın temel üstü ruhsatlarının alınması ile ilgili olarak Belediye Gelirler Kanunu     gereğince ödenmesi gereken vergi,resim ve harçların tamamı, ruhsat alımı sırasında       ödenmesi gereken yapı denetim harcı, ruhsatla ilgili tüm harçlar MÜTEAHHİT       tarafından ödenecektir.
            2 – Sözleşme konusu inşaatın yapımında, temelden çatıya ve “anahtar teslimi” olarak kullanılacak bilcümle malzemenin temini, bedelleri, nakliyesi, yerinde imalı ve montaj bedellerinin tamamı MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir.
            3 – İnşaatta çalışacak işçilerin, teknik personelin, taşeronların, sair eleman ve personelin bilcümle ücretleri, hak edişleri, sosyal sigorta primleri, vergi stopajları, ikramiyeleri, her çeşit tazminatları ve haklarının tamamı MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir.
            4 – Bu sözleşmedeki gerek arsa sahiplerinin ve gerekse müteahhidin olmak üzere binaların tamamının bağımsız bölümlerinin yapı kullanma izin (iskan) belgelerinin alınması ile ilgili bilcümle vergi, harç ve masraflarının tamamı MÜTEAHHİT  tarafından, II No’lu Beyannameye göre ödenecek iskan harç ve vergileri de MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir.
            5 – Bu sözleşmedeki binaların tamamının kat irtifakının kurulması ve kat mülkiyeti ile ilgili bilcümle masraflar, harçlar ve vergilerin tamamı MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir.
            6 – İşbu Sözleşmenin damga vergisi, noter masrafları MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir.
            7 – Tapuya şerh harcı, tapuya şerh veren(MÜTEAHHİT) tarafından ödenecektir.
            8 – İnşaatın devamı süresince işgaliye harçlarının tamamı MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir.
            9 – Bu gayrimenkulle ilgili sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren emlak vergisinin % 100’ü MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir.
            10 – Bağımsız bölümlerin arsa malikleri tarafından sözleşmenin          maddesine göre tapuda MÜTEAHHİT ’e devri (ferağı) sırasında ödenmesi gereken alım ve satım harçlarının % 100’ü MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir. İnşaat teminat ipoteklerinin tesisi ve kaldırılması ile ilgili ödenmesi gereken bilumum vergi ve harçlar da yine MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir.
            11 – Binaların sözleşme konusu ikmal ve iskan raporunun alınmasından sonra binaların elektrik, doğalgaz ve su bağlantıları MÜTEAHHİT   tarafından yapılacak ve tüm tesisatlar denenip uygunluğu MÜTEAHHİT  tarafından onaylandıktan sonra arsa sahiplerine teslim edilecektir. İskan raporundan sonra MÜTEAHHİT  şantiye elektriği ve su paralarını da ödeyerek ilişkisini kesecektir.
            12 – MÜTEAHHİT  inşaat safhasında Sular İdaresi, Elektrik İdaresi ve sair kurumlar ile yapacağı sözleşmeleri ARSA MALİKLERİ’ne vekaleten değil kendi adına yapacaktır. Bu konudaki tüm masraflar MÜTEAHHİT ’e ait olacaktır.
            13 – İşbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak KAT İRTİFAKI,KAT MULKIYETI (iskan müsaadesi alınmış olarak) Tapuları ve anahtarları ile birlikte bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine teslim edilinceye kadar arsa sahipleri adına tahakkuk edenlerde dahil olmak üzere gerek gayrimenkul ve gerekse inşaat harcamalarıyla ilgili bütün masraflar bu sözleşmenin masrafları da dahil olmak üzere yapılacak olan keşif proje yaptırılması proje ve ruhsat harcamaları vs. masraflarla bunlara ilişkin K.D.V. tümüyle Emlak alım Vergileri, İskan Harçları Vergileri, Çevre Temizlik Vergileri, KAT İTTİFAKI TESCİL Masrafları Harcı , Belediye ve bilumum resmi ve özel dairelere ödenecek resim ve harçlar tapunun bağımsız bölüm devir masrafları tüm inşaat işçilik ve malzeme masrafları hafriyat ve nakliye bedelleri sosyal sigortalar primleri, stopaj vergileri, şantiye elektrik su masrafları, trafo bedeli, otopark harcı, kanalizasyon elektik su bağlama masrafları, noter harçları masrafları, iş kazaları dolayısıyla doğacak maddi ve manevi tazminatlar, cezai ve hukuki sorumluluklar, bina inşaat vergisi MÜTEAHHİT,  kazanç vergileri, temizleme ve velhasıl işbu sözleşmenin imzalanmasından binaların sözleşmedeki hukuki ve teknik şartlar dahilinde yapılıp teslim edildiği tarihe kadar yapılacak her türlü masraflar cezalar, cezai hukuki ve mali sorumluluklar münhasıran MÜTEAHHİT ’ e ait olup bunlarla ilgili bilcümle ödemelerde MÜTEAHHİT ’e aittir. Keza tadilat ruhsatı, harç ve giderleri ve burada hasren sayılmayan her türlü masraflar ile şantiye binası inşası ve yıkım masrafları, bahçe ve otopark tanzimi vb. masrafların tamamı  MÜTEAHHİT  tarafından karşılanacak ve arsa sahibinden talep edilmeyecektir. İnşaatın devamı sırasında yasalarda yapılacak değişikliklere göre tahakkuk edecek her türlü harç ve vergilerde MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir. İskan alınırken emlak alım vergileri, iskan vergileri II. No’lu Harç Beyannamesi’ne göre ödenecek harç ve vergilerde yine MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir. Ve burada sayılmayan tüm inşaat giderleri de yine müteahhit tarafından ödenecektir.
MADDE 14- ARSA SAHİPLERİNE AİT GİDERLER
ARSA MALİKLERİ tarafından yapılacak masraflar, aşağıda gösterilmiştir:
İşbu Sözleşme’nin imzası tarihinden önceki döneme ilişkin olarak ARSA MALİKLERİ adına tahakkuk etmiş ve/veya edecek olan her türlü vergi, ceza,emlak vergisi ve cezası , gecikme faizleri ve benzeri yükümlülüklerin tamamı ARSA MALİKLERİ tarafından ödenecektir.

MADDE 15 - TAPUYA ŞERH :
            Taraflardan her biri tek başına müracaatla işbu Sözleşmeyi İstanbul İli, ……………. İlçesi,…………….Köyü,……………… Pafta,………….. Parsel de satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak tapuya şerh ettirebilir. ARSA MALİKLERİ iş bu sözleşmenin MÜTEAHHİT  tarafından münferiden tapuya şerh ettirilmesini kabul ettiklerini beyan ve ikrar ederler.
            Tapuya şerh masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR :
            Taraflar arasında uygulanacak özel şartlar aşağıda yazılıdır.
            a – MÜTEAHHİT , hiçbir sebep ve şart altında ve hiçbir şekilde ARSA MALİKLERİ’nden fiyat ve maliyet farkı ya da bağımsız bölümlerin paylaşım yüzdesinde herhangi bir değişiklik, bedel ve fark isteyemez.
            b – ARSA MALİKLERİ de MÜTEAHHİT ’den bağımsız bölümlerin paylaşım oranında hiçbir şekil ve surette değişiklik talep edemez.
            c - İnşaatın devamı sırasında gerek arsa sahibi gerekse MÜTEAHHİT  firma işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmez veya sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunursa bu takdirde sözleşmeyi ihlal eden tarafa ihtar gönderilerek ihlalin giderilmesi için münasip bir süre verilebilir. Bu süre içerisinde de ihlal giderilmezse sözleşme feshedilebilir.
            d – MÜTEAHHİT  projeye aykırı hiçbir değişiklik yapamaz, iskanı engelleyici bir durum olursa vaki zararları ödemekle mükelleftir. Keza arsa sahibine ait bölümler ile ortak bölümleri tadil eder nitelikte bir durum mevcut olursa MÜTEAHHİT  arsa sahiplerinin yazılı onayını almak zorundadır.
            e – İnşaat yapımı denetim firmasını seçme hakkı arsa sahibine aittir. Arsa sahibinin seçeceği yapı denetim firmasının ücret ve masraflar MÜTEAHHİT  tarafından karşılanacaktır.
            f – Arsa sahibinin işin başlangıcından bitimine kadar bütün işleri  kontrol ettirme hakkı vardır. Aykırı bir durum olduğu taktirde ilgili mercilere yapılacak müracaat ile durum  tespitini müteakip işin durdurulması yetkisine sahiptir.
            g – MÜTEAHHİT  işbu sözleşmenin imzalanmasından önce inşaat yapılacak arsayı hem hukuki olarak hem de fiilen incelemiştir. Bu nedenle sözleşmenin imzasını takiben arsa hakkında fikir beyanıyla sözleşmeden vazgeçemez ve bağımsız bölüm artırımı talep edemez.
            h – Yetkili ve uzman bir kurum ve kuruluşa zemin etüdü yaptırılacaktır.
            ı – MÜTEAHHİT  sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri bizzat yerine getirmeye mecburdur. Hiçbir suretle inşaatı başkasına devredemez. Aksi taktirde bu bir fesih nedenidir.
            i – İmar durumu ile ilgili olarak inşaata ilişkin hakların artması taraflarca bu sözleşmedeki oranlar dahilinde paylaşılır. Bu durumda tarafların birbirinden ek bir ivaz talebi mevzubahis olamaz.
            j – İnşaatın işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde eksiksiz şekilde bitirilip binanın iskan raporu ve Kat Mülkiyeti Tapularını alarak anahtar teslimi halinde arsa sahibine teslim edilmesi esastır. Her ne sebep ve suretle olursa olsun bina sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak,kat irtifaklı ve kat mülkiyetli olarak  anahtar teslimi halinde arsa sahiplerine teslim edilmedikçe MÜTEAHHİT ’in işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılmayacaktır.
            k – MÜTEAHHİT  arsa sahibinin payına düşen bağımsız bölümlerin inşaatında kendi kusurundan dolayı gecikmeye meydan vermeyecek arsa sahiplerinin payına düşen daireleri kendi payına düşenleri ile aynı sürede tamamlayacaktır
            l – MÜTEAHHİT  Kast kusur ve ihmali neticesinde arsa sahiplerine gelebilecek her türlü harç masraf ceza ve tazminat ile bu zararlardan dolayı yine arsa sahiplerine gelebilecek mali hukuki ve cezai her türlü sorumluluklar müteahhide ait olacaktır ve bunların tüm sonuçları arsa sahiplerine rücu edilmeksizin münferiden ve mustakilen MÜTEAHHİT  tarafından ödenecektir.
            m – İşbu sözleşme karşılıklı anlayış ve iyi niyet kuralları içinde hazırlanıp imza altına alınmıştır. Yine taraflar işbu sözleşme hükümlerine iyi niyetle riayeti peşinen kabul ederler.
            n – Tarafların vefatı halinde varisleri de sözleşmeyi hukuki ve teknik şartları ile beraber bütünüyle şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
            o – ARSA MALİKLERİ, MÜTEAHHİT ’den teknik şartnameden farklı bir talepte bulunması halinde, iş programının bozulmaması kaydı ile MÜTEAHHİT  imkanlar ölçüsünde bu istekleri yerine getirecektir.
            Farklı malzemenin kullanılması süre kaybına neden olması halinde kaybedilen süre inşaat süresine ilave edilecektir.

MADDE 17 – MÜCBİR NEDENLER
            Mücbir neden, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan ve önceden kestirilemeyen olayları ifade etmek olup, deprem, doğal afetler, savaş, iç savaş gibi olaylar ile MÜTEAHHİT ’in kusurundan kaynaklanmayan  gecikmelerdir.
            İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar Kartal Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 18 – TEBLİGAT ADRESLERİ
            Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşmede yazılıdır. Taraflar adres değişikliklerini bir hafta içerisinde noter kanalı ile diğer tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.
         

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Talebi


T.C.                                                                                                      
…..Müdürlüğü

Dosya No :


İCRA  E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün
sebebi :

5- Merhunun ne olduğu :

6- Merhun üçüncü şahıslar tarafından
rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü
şahıslara geçmiş ise adı, soyadı,
ikametgahı :

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının gayrimenkulun satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K.149)

                  İcra Müdürü
                Mühür ve İmza

Yönetmelik Örnek No: 6

Yetkili Bayii Sözleşmesi


.....................“YETKİLİ BAYİİ” SÖZLEŞMESİ

1. KONU :

İş bu sözleşmeyi imzalayan ve son sayfada açık adı bulunan Yetkili Bayii’ nin ......................’ ye ait Web Paketi ürününün satışını ve satış başvurularına dair materyallerin Müşteri’ye teslimi konusunu içermektedir.

2. TARAFLAR :

Bir taraftan .......................................................... adresinde mukim .......................................(bundan böyle kısaca ...................... olarak anılacaktır), diğer taraftan.............................. ........... .................................. ..........................adresinde mukim. .............................................. (kısaca Yetkili Bayii olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TANIMLAR

İş bu sözleşmede Müşteri sıfatıyla anılan taraf, ......................nin Yetkili Bayiileri yoluyla başvurmuş ve Web Paketi’ ni satın alımış kişi ve kurumları tanımlamaktadır.
Web Paketi : İş bu sözleşmede Web Paketi , ......................’ nin kişi, kurum ve kuruluşlara Internet üzerinde kendi başlarına Web Ve Wap Sitesi yapmalarına ve sitelerini Internet ortamında barındırmalarına olanak tanıyan, bu sözleşmenin konusu olan ürün ve hizmetlerin tümünü ifade etmektedir. Web ve wap sitesi, Kullanıcı' nın tüketici veya 3. şahıslara yönelik, reklam, tanıtım veya satış yapabileceği sayfalar topluluğudur.
......................, Web Paketi Projesinin içeriğinde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3. YETKİLİ BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

3.1 Yetkili Bayii , Müşteri’ye, satın aldığı abonelik çeşidine göre gerekli materyalleri (Kutu, broşür, şifre kartı, kullanım kitapçığı, kullanım cd’ si ve üyelik sözleşmesi) vermek ve Abonelik Sözleşmesini kabul etmesi için gerekli bilgi aktarımını yapmak ve satın almaya karar vermiş müşterilerin sözleşmelerini toplamakla yükümlüdür.

3.2 Yetkili Bayii, ...................... tarafından kendisine teslim edilmiş olan ürünün ambalajını herhangi bir şekilde açamaz, harici herhangi bir amaçla kullanamaz, satamaz, kiralayamaz. Aksi takdirde, ...................... tarafından kendisinde fatura edilecek ürün bedelini hiçbir itiraz ve def’ i ileri sürmeksizin defaten ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Yetkili Bayii ......................’ nin bilgisi haricinde kampanya yapamaz. Bu konuda aksine davranış gösteren Yetkili Bayii’ nin Yetkili Bayii hakkının iptali ......................’ nin inisiyatifindedir.

3.4 Yetkili Bayii kendisine teslim edilmiş olan ürünlerin müşteriye teslimatı esnasında doğabilecek hasar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

3.5 Yetkili Bayii, ...................... tarafından sağlanan promosyon malzemelerini Müşterilerinin görebileceği mekanlarda sergilemelidir.

3.6 Yetkili Bayii anlaşma süresince ...................... ile koordineli olarak çalışacaktır.

3.7 Yetkili Bayii Müşteri Memnuniyeti konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

4...................... NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ......................, Web Paketi programının www............com portalı içinde hatasız ve eksiksiz çalışmasını sağlamak, zamanında devreye sokmak, gecikmelerin olmayacağına dair garanti vermek, gecikmeler olduğu taktirde Üye sözleşmesinde geçen cezai müeyyideleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4.2. ......................,www...........com portalının çalışması ve sistem üzerinden Web Paketinin satın alınması ve kullanılması gibi işlemlerin teknik altyapısını sağlar, gözetir ve geliştirir.

4.3. Programın sunucularda yapılandırılması, güvenliği ve bakımı ile ilgili tüm işlemler ......................’ ye aittir. Sunucuların yönetiminden ve barındırma ve maliyetlerinden ...................... sorumludur.

4.4. Müşterilerin her türlü ekstra hizmet taleplerini karşılamak için gerekli yönetim arayüzleri ...................... tarafından tasarlanacaktır.

4.5. Müşetilerin Yetkili Bayii tarafından Web Paketi’ ne Internet üzerinden kayıtları, alan adı alımları ya da ekstra hizmet talepleri için hazırlanan formların eksik ya da hatalı doldurulması gibi işlemlerden kaynaklanan hiçbir sorundan ...................... sorumlu değildir.

4.6. Programlamadan doğacak her türlü sorun ......................’ nin yükümlülüğündedir. Zarar gören müşterilerin maddi ve manevi tazminini üstlenecek, ürün değişikliği yapacaktır.

4.7. ...................... kullanıcı hatalarından kaynaklanan zarar ve hataların tazminini kabul etmeyebilecektir.

5 HİZMET BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. ...................... tarafından üretilen Web Paketinin Kurumsal Paket Satış Fiyatı 250$, Bireysel Paket Satış Fiyatı150$ dır. Fiyatlara KDV eklenecektir.

5.2. Yetkili Bayii belirtilen 2 çeşit standard paket için satış hasılatı üzerinden %20 alır.

5.4. Yetkili Bayii ekstra hizmetleri kendisi verebilir. Bu hizmetlerin satışından ...................... pay almaz.

5.5. Ödemeler taksitlendirilebilir. Taksit tutarları ve dönemleri ...................... kararı ile belirlenecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayii tarafından www..........com sitesi üzerinden yapılan Web Paketi satışlarından elde edilen hasılatın %20 si müteakip ayın 15. gününde havale yolu ile Yetkili Bayiiye verilecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayii tarafından yapılan Web Paketi satışlarından elde edilen hasılatın %20i müteakip ayın 15. gününde havale yolu ile ......................’ ye verilecektir.

5.7. Müşteriye faturayı Bayii kesecektir. ...................... Bayiiye Bayii fiyatı üzerinden faturalama yapacaktır.

5.8. Web Paketi devamlı gelişen bir ürün olduğu için Hizmet Bedelleri her 6 ayda bir yenilenecektir. Daha önce satın alma işlemini gerçekleştiren müşteriler yeni fiyatlardan etkilenmez.

6. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI :

Yetkili Bayii iş bu sözleşmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve borçlarını ......................’ nin yazılı muvafakatı olmadıkça hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi ve yada kuruluşlara devir, temlik ve nakil edemez.

7SÜRE :

İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, ...................... dilediği an, hiçbir neden belirtmesizin, iş bu sözleşmeyi tek yanlı olarak ve derhal hüküm doğurmak kaydıyla fesih yetkisine sahiptir.

8......................’NIN KAYITLARININ MUTEBERİYETİ :

Yetkili Bayii, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ......................’ nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta(e-mail) kayıtlarının HUMK. 287. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen ...................... kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HÜKÜMLER :

İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikli bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki kanun hükümleri uygulanacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ :

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10 (on) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan iş bu sözleşme ......./......./.......... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

YETKİLİ BAYİİ...................... A.Ş.
Bayiiinin
Adı :
Adresi :
Telefonu :
Faksı :
e-posta adresi :
web adresi :
Banka Hesabı :
Alt Kullanıcı / Kullanıcı Adı:
Alt Kullanıcı / Şifresi :

Bayii sahibinin/yetkilisinin
Ad Soyadı :
Telefonu :
Cep Telefonu :
E-posta adresi :

İMZA / KAŞE İMZA / KAŞE

yetki belgesi

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/
AVUKATLIK ORTAKLIĞI :

Baro ve Sicil No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :


YETKİLİ KILINAN AVUKAT :

Baro ve Sicil No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :
Adres :


VEKİL EDEN (müvekkil) :

Ad ve Soyadı :

Adres :


Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler
Noter Tarih ve Yevmiye No :


YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI :Dayanak Vekaletnamede belirtilen yetkilerin tamamı.(Yahut dayanak vekaletnamedeki yetkilerden verilmek istenmeyen varsa bu yetkiler yazılmalıdır.)


Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere işbu yetki belgesi tarafımdan düzenlenmiştir…/../....

Avukat / Avukat Ortaklığı

yaşam boyu gelir sözleşmesi
ANKARA,.../.../....

MADDE 1. TARAFLAR

........ adresinde ikamet eden ............. (bundan sonra kısaca “gelir borçlusu” olarak anılacaktır) ile ............. adresinde ikamet eden .................... (bundan sonra kısaca “gelir alacaklısı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla yaşam boyu gelir (kaydı hayatla irat) sözleşmesi akdolumuştur.

MADDE 2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu gelir borçlusunun amcası olan gelir alacaklısına, gelir alacaklısının yaşamı boyunca bir gelir temin etmesi; buna karşılık gelir alacaklısının mülkiyeti kendisine ait 1000 adet puldan oluşan pul koleksiyonunu gelir borçlusuna vermesidir.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gelir alacaklısı, sözleşme konusu pul koleksiyonunu.../.../.... tarihinde gelir borçlusuna teslim edecektir.

Gelir borçlusu, gelir alacaklısına .../.../.... tarihinde başlamak üzere her ayın 15. günü 150 USD (yüz elli Amerikan Doları)’nı yaşamı boyunca ............Bankası ........... şubesindeki ...................nolu hesaba yatıracaktır.

Gelir borçlusu, gelir alacaklısından önce ölürse gelir alacaklısına ödenen gelir, gelir borçlusunun mirasçıları tarafından ödenmeye devam edilecektir.


Dört maddeden oluşan İş bu sözleşme .../.../... tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanmış olup taraflarca imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

Gelir Borçlusu Gelir Alacaklısı
( Adı, soyadı, İMZA ) ( Adı, soyadı, İMZA )

yapı denetimi hizmet sözleşmesi
Taraflar

Madde 1- Bir taraftan yapı sahibi .................... veya adına hareket eden.................... ile diğer taraftan yapı denetim kuruluşu .................... arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme aktolunmuştur.

Bu sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı denetim kuruluşu" olarak anılacaktır.

Taahhüdün Konusu, Yeri ve Miktarı

Madde 2- Yapı sahibine ait .......... ili, .......... ilçesi, .......... .............................................................................. adresindeki ve tapunun ..........
pafta, .......... ada, .......... parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları hariç .......... kat, .......... m2 inşaat alanı bulunan yapının, yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

Hizmetin Süresi

Madde 3-  Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı ...../...../2000 tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı veya başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Hizmet Bedeli

Madde 4- Toplam yapı inşaat alanı: .......... m2. (uygulama yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre hesaplanır.)

Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti .......... TL./m2

Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti= Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti =..........m2x.......... TL./m2 =..........TL.dir.

Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli=Yapı Yaklaşık Maliyeti x Hizmet Bedeli oranı =(..........TL.x.../100=..........TL.)dir.

Belirlenen bu miktar KDV'si ile birlikte 5 inci maddede belirtilen taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini yatırmadan müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranlarına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır.

Hizmet bedelleri oranı, yapı ruhsatının alındığı tarih esas alınarak değiştirilir. Bu durumda örnek-8'e uygun yeni bir tespit tutanağı düzenlenir.

Hizmet Bedelinin Ödenmesi

Madde 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki esaslara göre yönetmelik eki örnek 9'a uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir. Subasmana kadar olan bölüm için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20'si (bodrumlu yapılarda %25'i) tutarında,

Taşıyıcı sistem bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %40'ı (bodrumlu yapılarda %35'i) tutarında,

Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil, yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20'si tutarında,

Kalan yapı bölümü için yapılan denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20'si tutarında, hakediş raporu düzenlenir.

Birinci taksit, avans olarak ödendiği takdirde, avans miktarı ilk hakedişten mahsup edilir. Ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ara hakedişler düzenlenebilir.

Yapı Denetim Kuruluşunun Görev ve Yükümlülükleri

Madde 6- Yapı denetim kuruluşu, öncelikle, proje müellifince yapılan uygulama projesinin;

a) Temel sisteminin, arsanın jeolojik yapısına göre tanzim edilen jeoteknik rapora uygunluğunu,

b) Taşıyıcı sistemin,TS 500'e ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'e göre hesaplandığını,

c) Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ,mühendislik ve mimarlık projelendirme esasları,imar planı, diğer ilgili yönetmelik,standart ve şartnamelere
uygunluğunu belirler.

d) Yapıda kullanılan her türlü malzemenin ve imalatın ve yapı elemanarının standartlara uygunluğunu test ederek ,test raporlarını ilgili idareye gönderir.Yapı denetim kuruluşunun bünyesinde laboratuvar bulunmaması halinde kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda veya Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitüsünce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlarda test ettirilir.

e) Beton kalıbı ve demir teçhizat kontrol edilerek Yapı denetimi uygulama yönetmeliği eki Örnek-4a ' ya uygun tutanak tutulduktan sonra beton dökümüne müseade edilir..Beton, yapı denetim kurulışunun yardımcı kontrol elemanlarının sürekli gözetiminde dökülür ve beton numuneleri, mutlaka döküm yerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuvar sorumlusu tarafından alınır.

f) Yapı denetim kuruluşu,inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE uygunluk belgelerini yapı müteahhidinden isteyebilir.

g) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme,işçi,kalfa ve taşeron,yapı mütehhidi tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır.Buna uyulmadığı ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılan işler düzeltilmediği takdirde 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

h) Yapı sahibinin isteği halinde ,yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir.

i) Yapı denetim kuruluşu, uygulama yönetmeliğinin 12 maddesinde belirtilen yapı bölümlerine ait mali sorumluluk sigortasını yaptırarak sigorta poliçesini ve prim ödediğine dair belgeyi müteakip bölümün inşaatına başlamadan önce ilgili idareye verilmek üzere yapı sahibine verir.

k) Yapı denetim kuruluşu,yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren,yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı 10 yıl süreyle ,taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle sorumludur.
Yapı denetim kuruluşu,izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Yapı Denetim Kuruluşunun Sınıfı

Madde 7- Bu yapı inşaatını denetleyen yapı denetim kuruluşu (.....) sınıfı yapı denetim kuruluşudur. Sicil nosu ..........dur.

Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi

Madde 8- Yapı Denetim Kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından önce, değişiklik olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi:............................... ................................................. ....................................... ................................................... ...........................

Madde 9- Yapı Denetim Kuruluşunun Görevlendireceği Teknik Personel Listesi
S.No     Adı ve Soyadı     Meslek     Ünvanı      Görevi       Oda Sicil No        İmzasI

1.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................
2.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 3.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 4.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 5.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 6.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 7.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 8.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................ 9.........  ........................ ................. ............... .................... ......................... ................

Yukarıda isim ve imzaları bulunan teknik personeli, yapı denetim kuruluşu denetim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmiştir.

Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde, yapı denetim kuruluşu,10 gün içinde aynı nitelikte teknik elemanı görevlendirir ve bu elemanı idareye ve yapı sahibine bildirir.

Denetim Hizmetinin Sona Ermesi

Madde 10-  Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve ilgili idareye rapor verilir.

İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme sona erer.

Anlaşmazlıkların Çözüm Yeri

Madde 11- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ..........ki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli Hükümler

Madde 12- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme .../.../....... tarihinde ..... nüsha olarak düzenlenmiştir.


Yapı sahibi veya                                                        Yapı Denetim Kuruluşu
kanuni vekili
...................................                                   ......................................................

vekalet sözleşmesi


VEKALETİ VEREN KAYITLI OLDUĞU YER
Soyadı :.............................. İl :........................
Adı :.............................. İlçe :........................
Baba adı :.............................. Mah/Köy :........................
Anne Adı :.............................. Hane-Cilt-Sayfa No :
Doğum Yeri:.............................. CÜZDANI VEREN MAKAM
Doğum Tarihi:..../..../.... Nüfus İdaresi:.........................
Medeni Hali:.............................. Tarihi:......./......../........
Dini :.............................. Cüzdan No:.........................

ADRES : ........................................................................................................

Adıma hareketle, bilumum nakil vasıtaları satın almağa, taşıt alım vergi beyannamelerimi tanzim ve imzaya sahibi bulunduğum veya bulunacağım, miras yolu ile intikal etmiş veya edecek, bilumum nakil vasıtalarını satmağa, alım ve satımlarda peşin veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile senetleri imzaya, borçlanmağa, borçlanmayı kabule, bono bedellerini tediyeye ve tahsile, icabında muvafakatler vermeğe, fesih ve ibralar imzaya, gümrükten dahi nakil vasıtalarını çekmeğe, satmağa, bilumum plaka, temiz kağıdı almağa, trafikde tescil muamelelerini ifaya, ruhsatlar istihsale, sigorta ettirmeğe, hasar vesair namlar altındaki bedelleri tahsile, ahzu kabza, yurtdışına çıkartmağa tekrar yurda sokmağa, bu vekaletnamede yazılı yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarının da tevkil, teşrik ve azle,mezun ve yetkili olmak üzere…………………………………………….. vekil tayin ettim.

.../.../....

VEKALETİ VEREN: .........................................................
ölünceye kadar bakma sözleşmesi
         (Medeni K.m.478;Borçlar K.m.515;Noterlik K.m.89)

   ..............Yılı,.........................Ayının,....................,.........../.........../................

   Aşağıda mühür ve imzası bulunan.........................Noteri.....................dairemde çalışırken yanıma gelen ve gösterdiği......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar ....................ile, gösterdiği nüfus dairesinden verilmiş ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar............................... bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmasını istediler. Her ikisinde ölünceye kadar sözleşme işlemini yapma yeteneklerinin varolduğu gördüm. Yanlarında tanık olarak gelenlerden gösterdikleri nüfus cüzdanlarından, ......... ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar ve yine ... ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar........................ nın tanıklığa engel bir hallerinin olmadığını gördüm.

   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden bakılacak......................, şu suretle söze başladı: ‘’Maliki bulunduğum ...................................taşınmaz mallarımla,.......................dan oluşan taşınır mallarımı ölünceye kadar bakma kaydıyla .................’ya temlik ettim’’ diye sözünü bitirdi.

   Diğer taraf(Bakacak)............................söze başladı:’’Bende bakılacak kimse olan.................................ya ölünceye kadar bakıp gözetmeyi kabul ediyorum...............’’ diye sözlerini bitirdi.

   Sözleşme, okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Sonra imza edildi. .......Yılı,.....................Ayının,.................Günü,............/.........../..........

   Bakılacak          Bakacak         Noter


Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiririz.  .......Yılı, ..................Ayının,.................Günü,............/.........../..........


   Bakılacak(Temlik eden)            Bakacak(Bakım borçlusu)


   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, okunmak üzere bakılacak ........................ile bakacak.................... ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi herbiri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisi birden bize son isteklerine uygun olduğunu bildirdiklerini ve kendilerini bu işi yapmaya yeterli gördüğümüzü bildiririz. .....Yılı,............Ayının,............Günü,........./......./.......


   Tanık                           Tanık
   (İmza)                           (İmza)


   Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini temlik eden(Bakılacak)............................., diğer taraf ............................, tanık............................, tanık...................................... ve ben noter tarafından imzalandı. ..................Yılı,............Ayının,............Günü,........./......./.......

(Temlik eden)Bakılacak               (Diğer taraf)Bakacak

Tanık                        TanıkNoter

tahliye taahhüdü

       

 ........... ile aramızda ki   tarihli kira sözleşmesi çerçevesinde ..........adresinde kiralamış bulunduğumuz daireyi, .......... tarihinde kayıtsız şartsız  tam olarak tahliye edeceğimizi  kendi serbest irademle gayrikabili rücu olarak beyan,kabul ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                                                             KİRACI                                                                                          TARİH                  

bayilik sözleşmesi   Bir taraftan ................ adresinde mukim …………. San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra ŞİRKET diye anılacaktır.) ile diğer yandan .......... adresinde mukim ……………. Tic. Ltd.Şti. (Bundan sonra BÖLGE BAYİİ diye anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir bayilik sözleşmesi imzalamışlardır.
MADDE 1- ANLAŞMANIN KONUSU :
Münhasıran şirket tarafından piyasaya ……….. marka ve amblemi ile satışa arz edilen/arz edilecek motor yağları, balata, filtre, akü, antrifiriz, gres v.s. özel ürünler ile Şirketin ana bayisi olduğu veya yurt dışından ithal edeceği patinaj zinciri v.s. ürünlerin Bölge Bayisi tarafından  Madde 4 ile kendisine tanınan bölge içerisinde tek satıcı olarak satışı ve pazarlanmasıdır.
MADDE 2- ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI :
Şirket, anlaşmanın imzalanmasını takip eden gün itibariyle(hiçbir şekilde) Bölge Bayisinin yetki alanına verdiği yerlerde pazarlama ve satış faaliyeti yapmayacaktır. Şirket Bölge Bayisinin yetki alanına giren yerlerden kendisine gelen talebi bölge bayisine bildirecek ve bayiinin bölgesinde onun isteğine göre hareket edecektir. (?- Yine Bölge Bayilerinin birbirlerinin yetki alanında karşılıklı anlaşma olmaksızın satış yapmalarını takip edip bu husustaki şikayetlerini sonuçlandırmak zorundadır.)
Şirket Bölge Bayisine siparişleri zamanında teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kargo ya da ambarda meydana gelebilecek taşıma gecikmelerinden dolayı şirket sorumlu değildir. Şirket anlaşma konusu malları, sözleşme süresince eksiksiz olarak yurt dışından ithalinde bir problem olmayacağını ve ürünlerin devamlılığı hususunda  bölge bayiine tam garanti vermektedir.
Şirket Bölge Bayisinden gelen şikayetleri (ürün, hizmet v.s.) titizlikle dinlemek, gerekli yerlere ileterek sonuçlandırmakla mükelleftir.
Şirket yağ değiştirmekte kullanılan yazılı-basılı evrakları (yağ değiştirme kartı v.s.) hazırlar ve bölge bayisine ücretsiz olarak verir. Ayrıca anlaşma konusu ürünlerin bayiye verilen yetki bölgesi içerisinde pazarlanması amacıyla yapılacak promosyon ürünlerinin bedeli şirket ile bölge bayisi arasında yüzde elli yüzde elli (% 50 - % 50) oranında finanse edilecektir.
Bölge Bayisinin ürünleri pazarladığı müşteriler nezdinde yapacağı yatırımların (alet, edevat, techizat v.s. ekipmanların kurulması) bedeli şirket ile bölge bayisi arasında yüzde elli yüzde elli (% 50 - % 50) oranında finanse edilecektir.
Siparişlerin Bölge Bayiine ulaştırılması sorumluluğu şirkete aittir. Nakliye ve navlun bedelleri yine şirket tarafından ödenir.
MADDE 3- BÖLGE BAYİİSİNİN SORUMLULUKLARI :
Bölge Bayisi, kendisine tahsis edilen yerlerde sözleşme konusu mamüllerin pazarlanması ve satışını kendi imkan ve olanakları ile yapmak durumundadır.
Bölge Bayisi, şirket tarafından gerek mevcut gerekse piyasaya yeni sürülecek ürünlerin tanıtımı için verilecek seminerlere eğitim için eleman göndermekle yükümlüdür. Bölge Bayisi siparişlerini kabul edilebilir ölçüde ve kabul edilebilir zaman için vermelidir. Fiziki olarak yerine getirilmesi mümkün olmayan sipariş talebinde bulunamaz.
Bölge Bayisi için sattığı kişilere bu ürünlerin özelliklerini ve hangi aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini açıkça ifade etmekle yükümlüdür.
Bölge Bayisi müşterilerini kendisi seçer ve istihbaratlarını kendisi yapar. Bu nedenle müşterilerinden aldığı çekleri şirkete vermesi halinde ilgili çekleri ciro ederek şirkete verir.
Bölge Bayisi sipariş verip aldığı ürün bedellerini belirlenen vadede şirkete ödemekle yükümlüdür.
Bölge Bayisi kendisine verilen promosyonları, belge, bilgi ve dökümanları bire bir bayilerine/müşterilerine vermekle yükümlüdür.
MADDE 4- BAYİİLİK VERİLEN BÖLGELER :
Marmara bölgesi
MADDE 5- ÜRÜNLERİN GARANTİSİ :
(Şirket, Baş Bayii tarafından pazarlanan ürünlerin fabrikasyon hatasından meydana gelen tüm eksiklik, arıza ve hatalarını gidermeyi, giderilemeyen ürünleri yenisi ile değiştirmeyi garanti ve taahhüt eder.)
MADDE 6- VADE VE İSKONTO ORANLARI :
Şirket tarafından toptan fiyat listesi üzerinden (Fiyatlara KDV dahildir.) Bölge Bayisine uygulanacak iskonto oranları aşağıdaki gibidir.
   - Sentetik yağlar      : ...
   - Aküler         : ...
   - Balatalar         : ...
   - Filtreler         : ...
Bölge Bayisinin Euro para birimi üzerinden aldığı ürünlerde şirket;
   - Sentetik yağlar      : ...
   - Aküler         : ...
   - Balatalar         : ...
   - Filtreler         : ...   oranında iskonto uygulayacaktır. Ayrıca şirket bölge bayisinin peşin (Yeni Türk Lirası üzerinden yapacağı ödemelerde) ödemenin yapıldığı tarihteki kur üzerinden Euro’ya çevrilecek ve iskonto oranı Euro üzerinden yapılan yukarıda gösterilen iskonto oranında olacaktır.
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER :
Bölge bayisi beklentilere cevap veremez durumda ise (örneğin; şirketin bayilik sözleşmesinden evvel yaptığı yıllık cironun altında ciro yapılması) şirket bayilik sözleşmesini tek taraflı olarak bildirimde bulunmak sureti ile fesh yoluna gidebilir. Bunun için gerekli olan süre minimum altı aydır.
Taraflar sözleşme şartlarına aykırı hareket etmedikleri sürece tek taraflı fesh edilemez.
MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
(İşbu sözleşme ..../..../...... tarihinden itibaren .....yıl süre ile aktedilmiştir.)
MADDE 9- SORUMLULUK :
Taraflar sözleşme hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı hareket eden taraf diğer tarafın uğradığı maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu tazminat miktarı yapılan ticaret ile doğru orantılıdır.
MADDE 10- TEBLİGAT :
(Taraflar, İşbu sözleşmede kayıtlı adreslerine yapılacak tebligatı kendisine yapılmış addeder. Taraflar biri adres değişikliğini 15 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikçe en son kayıtlı adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.
MADDE 11- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
İşbu sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflarda ...........Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme ..../..../.....tarihinde (…..)’de iki nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır.
ŞİRKET                        BAŞ BAYİİ

açığa satış işlemleri sözleşmesi
Bu sözleşme, bir tarafta ....................................’ın sonra kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır. Diğer tarafta ................................. (bundan sonra kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde bir “Açığa Satış işlemleri Çerçeve Sözleşmesi”
(aşağıda kısaca”sözleşme”olarak anılacaktır) akdedilmiştir.
Sözleşme, Müşteri’nin Aracı Kurum hesapları üzerinden Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının, ilgili mevzuat ve Borsa’nın yetkili organlarınca önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili işlemlerine konu oluşturur.
Müşteri’ye tahsis edilen kredinin limiti...........................................................TL. (yalnız .............................................................................. Türk Lirası) dır.
1. ARACI KURUMU TANITICI BİLGİLER
Ünvanı
Faaliyet konusu
Adres
Telefon
2. MÜŞTERİ’Yİ TANITICI BİLGİLER
Adı-Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefonu
Faksı
Müşteri Hesap No
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu sözleşmenin konusu, Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa kuralları ve bu çerçeve sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde, Aracı Kurum nezdindeki Kredi hesapları üzerinden Borsalarda işlem gören ve Müşteri’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, ödünç almak suretiyle satması ve kararlaştırılan zamanda aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini düzenlemektedir. Taraflar arasında imzalanan diğer sözleşmelerde aynı hükmün bulunmaması ve ol sözleşmenin mahiyetine aykırı olmaması veya ir sözleşme imzalanmaması halinde, bu sözleşmedeki hükümler, taraflar arasındaki işlemler için de uygulanır.
4. TANIMLAR

4.1- Borsa:......................araçlarının işlem göreceği borsalar ile ..................... Kurulu tarafından kredili menkul kıymet işlemlerinin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları ifade eder.
4.2- Mevzuat: Özellikle ...................... Kanunu, .................. Kurulu tebliğlere, Yönetmelikleri ve ilke kararanı diğer kararlarını ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararları ile bu sözleşmenin konusu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve TC yasalarının genel hükümlerini ifade eder.
4.3- Ödünç İşlemi: ....................araçlarının ödünç alınması ve verilmesi işlemlerini ifade eder.
4.4- Ödünç Alan: .................... araçlarını açığa atış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı kurumu ifade eder.
4.5- Ödünç Veren ................. araçlarını açığa satış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı Kurum’u ifade eder.
4.6- Açığa satış İşlemi: Müşteri’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, Ödünç Veren’den ödünç alarak satmasını ve aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini ifade eder.
5. AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ
5.1- Müşteri Aracı Kurum’a vereceği satış emrinin “Açığa Satış Emri” olduğunu açıkça belirtmek zorundadır. Müşteri’nin yazılı olarak vereceği bu emirde, ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarını, bunları iade edeceği tarihi, emrin geçerli olacağı süreyi ve emirle ilgili detayları Aracı Kurum’a belirtecektir. Açığa satış emirlerinin Borsa’da gerçekleşmesi sırasındaki işlem kuralları Borsa yönetimince belirlenmektedir.
5.2- Müşteri Aracı Kurum’un kabul etmesi şartıyla, yukarıdaki bilgileri içeren açığa atış emrini bizzat Aracı Kurum’un merkezine giderek ordinoyla veya faks yoluyla veya telefon yoluyla verebilir.
5.3- Aracı Kurum, Müşteri’nin ileteceği açığa satış emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir.
5.4- Müşteri tarafından verilen Açığa Satış emirleri aksi belirtilmedikçe ikinci seans sonuna kadar geçerli olacaktır.
6. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN VADESİ VE GERÇEKLEŞEN AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN TASFİYE ESASLARI
6.1- Müşteri açığa satış işlemine konu edilmek üzere ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde, eğer bu tarih tatil günü ise takip eden işgünü en geç saat 14:00’e kadar ödünç aldığı..........................aracına milsen aracı kuruma iade etmek suretiyle, Aracı Kurum nezdinde açığa satış işlemi nedeniyle oluşan menkul kıymet borcunu kapattığı takdirde, gerçekleşen emirler tasfiye edilmiş olacaktır. Açığa satış işleminin vadesi en çok 30 (otuz) takvim günü olabilir.
6.2- Aracı Kurum ödünç alınan..................araçlarının ödünç alanın kredi hesabında ödünç menkul kıymet kredi riski olarak izlenecektir.
6.3- Aracı Kurum, açığa satış işleminden elde edilecek tutarın .......... TL’yi aşması halinde müşteri’den aksine bir talimat alınmadığı taktirde ...................bank Borsa Para Piyasası’nda gecelik (O/N) faizinde değerlendirecek, bu nakit ve menkul kıymetler de nemalarıyla birlikte Aracı Kurum’un teminatını oluşturacaktır.
6.4- Aracı Kurum Ödünç verenin haklarının korunmasına yönelik olarak veya piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle dilediği zaman, açığa satılan sermaye piyasası aracını Müşteri’den talep edebilir. Müşteri, ilk talep üzerine derhal açığa sattığı .......................... aracını Aracı Kurum’a iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
6.5- Müşteri açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde ödünç aldığı sermaye piyasası aracını Aracı Kurum’a iade etmediği takdirde, Aracı Kurum teminatları yasal yollara başvurmadan derhal paraya çevirip, Müşteri’nin borçlandığın sermaye piyasası aracını satın alarak. Ödünç Veren’e iade edecektir.
7- KOMİSYON
7.1- Aracı Kurum, Ödünç Alan’dan açığa satılan sermaye aracının kapanış fiyatı ile hesaplanacak piyasa değeri üzerinden, açığa satış işleminin süresi boyunca (açığa satıldığı gün dahil, iade günü hariç her takvim günü için %...................... (yazı ile..................) oranında komisyon tahsil eder. Söz konusu komisyon tutarı Aracı Kurum’ca belirlenecek asgari komisyon tutarıdan (....................................TL) az olmaz.
7.2- Müşteri Aracı Kurum tarafından mevzuatın cevap vermesi halinde ve mevzuat sınırları içinde ihdas edilebilecek diğer ücret ve komisyonları, BSMV, fon ve diğer yasal giderleri derhal Aracı Kurum’a ödemekle yükümlü olduğunu, Aracı Kurum’un ihbarda bulunmaksızın bunları Müşteri’nin yatırım hesabına borç kaydedebileceğini, Yatırım Hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum’a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
8. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI
8.1- Açığa satış işleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan .................... araçlarının kar payı ödenmesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu ............................ araçları ödünç ve açığa satış işlemine konu edilemez. Bununla beraber söz konusu .................... araçları açığa satış işlemine konu edilmişse Açığa Satan, bunlardan doğan hakları Ödünç Veren’e vermekle yükümlüdür.
8.2- Açığa satış işleminin vadesi içinde kar payı ödenmesi varsa Aracı Kurum bu tutardan varsa yeni pay ayla bedeli karşılandıktan sonra kalına (ve varsa temerrüt faizi ile birlikte) Müşteri’nin hesabından tahsil ederek Ödünç Veren’in hesabına aktarır.
8.3- Açığa atış işleminin vadesi içinde bedelsiz sermaye artırımı varsa Aracı Kurum açığa satış işleminin süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adete ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi müşteri’nin hesabından Ödünç Veren’in hesabına virman yapar.
8.4- Bedelli sermaye arttırımının son günü açığa satış işleminin vadesi içinde ise Ödünç Veren, bedelli sermaye arttırımına katılmayacağını bedelli sermaye artırımının tamamlanmasından 3 (üç) işgünü önce Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ödünç Veren’in bildirimde bulunmaması veya bildirimin Aracı Kurum’a ulaşmaması ya da geç ulaşması durumunda Aracı Kurum’un sorumlu tutulamayacağını ve bedelli sermaye artırımına katılıp katılmama konusunda aracı Kurum”n resen karar vereceği Ödünç Veren önceden kabul eder. Eğer bedeli yeni pay alma hakkı kullanılmış ise Aracı Kurum, açığa satış işlemi süresi sonunda başlangıçta Ödünç alınan adede ilave olarak sermaye arttırımı sonucu artan adedi, Müşteri’nin hesabından ödünç veren’in hesabına virman yapar. Aracı Kurum, yeni pay alma bedelinin varsa kap payı ile karşılanmayan kısmını Ödünç Veren’in hesabından tahsil ederek Müşteri’nin hesabına aktarır.
9- AÇIĞA SATILAN SERMAYE PİYASISI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK VE TEMİNAT
9.1- Açığa satış işlemi yapacak olan Müşteri, açığa satacağı ................... araçlarının cari piyasa değerinin en az %100’ü oranında nakit veya cari piyasa değeri bu oranı karşılayan sermaye piyasası araçlarını, açığa satış emrinin yerine getirilmesinden önce Aracı Kurum nezdindeki hesabına yatırmak ve bu oranı devam ettirmek durumundadır. Müşteri’nin kredili olarak aldığı .......................... araçları özkaynak olarak kullanılmaz.
9.2- Aracı Kurum açığa satış işlemlerinde özkaynak oranını, mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde, yukarıda belirtilen oranın altında kalmamak kaydıyla dilediği oranda artırmaya, Müşteri’nin özkaynak olarak verdiği...................araçlarını değiştirmesini istemeye, sermaye piyasası araçları ve müşteriler bazında özel özkaynak oranı ve ..................... araçlarının toplam özkaynak içinde ağırlığını belirlemede yetkili olacaktır.
9.3- Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak TL....................aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları ile Borsa’da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Sektör Tahvili ve fiyatının bulunması kaydıyla Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul Sertifikaları ile A ve B tipi Yatırım Fonu Katılma belgeleridir.
9.4- Özkaynak tutarı ile ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının cari değeri arasındaki fark Aracı Kurum Tarafından günlük olarak takip edilir. Özkaynak tutarı, ................ araçlarının cari değerinin Aracı Kurum tarafından belirlenen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum, Müşteri’nin aynı gün içinde telefonla ve ayrıca masrafı Müşteri tarafından karşılanmak üzere yazılı olarak özel kurye veya postayla ya da faksla “özkaynak tamamlama çağrısı’nda bulunur. Müşteri, telefonla ya da yazılı olarak yapılan bildirimi aldığı gün içinde özkaynak oranının Aracı Kurum tarafından belirlenen düzeye çıkaracak şekilde ödemede bulunacak, aksi takdirde Aracı Kurum, Müşteri’nin yatırım hesapları ve/veya özkaynak tutarları kullanılarak bu yükümlülükleri resen yerine getirecek ve oluşan farkı Müşteri’den tazminat edecektir. Aracı Kurum etrafından belirlenen özkaynak oranının bu şekilde sağlanmaması durumunda açığa satış işlemi muaccel hale gelecektir.
10- AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ
10.1- Açığa satış işleminden doğan borç muaccel hale geldiğinde temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama ve özkaynak değiştirme çağrılarına karşın Müşteri’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sözleşme ile belirlenen ve Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye bildirilen Açığa Satış işlemi süresinin sona ermesi halinde; Müşterini açığa satış işlemi süresini sonunda Aracı Kurum’a ve/veya Ödünç Veren’e karşı yükümlülüklerini yerine getirmemis halinde; Açığa satışı yapılan sermaye piyasası aracının ilgili listeden çıkarılması veya Borsa’da sırasının sürekli olarak kapatılması halinde temerrüt hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.
11- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
11.1- Temerrüt durumunda Müşteri’nin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunan nakidi üzerinde Aracı Kurum’un takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Aracı Kurum herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmediği takdirde özkaynakları ve Müşteri’nin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunana sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürerek Ödünç Veren’in ve Aracı Kurum’un sözleşmeden doğan..........................aracı, komisyon ve diğer alacakları ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını karşılayacaktır.
11.2- Açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa’daki pazarının sürek iş olarak kapatılması ve açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının herhangi bir piyasadan satın alınmaması durumunda Müşteri’nin hesaplarında bulunan nakdi, özkaynakları ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmasızın Aracı kurum tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, Açığa Satış işlemine konu.....................aracının Borsa’da gerçekleşen son Ödünç Veren’e veya Aracı Kurum’a ödenecektir.
11.3- Temerrüt süresi içindeki toplam borca (Müşteri’nini temerrüde düştüğü gün hesaplanacak Açığa Satış İşlemine konu olan sarmaye piyasası araçlarının piyasa değerleri, masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) Aracı Kurum’un kredili Menkul Kıymet işlemlerine uyguladığı faiz oranının (............Repo Piyasası’nda gerçekleşen gecekik O/N işlemleri ortalama brüt faiz oranı +20 puan) iki katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Müşteri’nin borcunun Aracı Kurum tarafından Ödünç Veren’e ödenmesi durumunda bu faiz Aracı Kurum’a ödenecektir.
12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
12.1- İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak öncesinden yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla sona erdirebilirler. Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum’un rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.
12.2- Sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlerin ona ermesi durumunda sözleşme kendiliğinden sona ermeyecek olup, yeni bir hizmet kullanılması anına kadar askıda kalacaktır. Müşteri’nin bu sözleşmedeki hizmetlerde herhangi birinden yararlanarak için tekrar Aracı Kurum’a başvurması durumunda ise sözleşme hükümleri yeniden yürürlüğe girecek ve hizmete dahilinde yapılacak işlemler tamamıyla bu sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
13- BİLGİ VERME ESASLARI
13.1- Müşteri, bu sözleşmede gereğince, Açığa Satış işlemine ilişkin hesaplarındaki tüm hareketleri izlemekle yükümlüdür. Aracı Kurum Müşteri’ye mevzuatta belirtilen sürelerde, o dönem içinde hesabına borç kaydedilmek üzere, hesap ekstresini ve/veya son hesap durumunu kendi tercih edeceği Resmi veya özel postalama ya da diğer kurye ve dağıtım yollarından herhangi biri ile gönderir. Müşteri veya yetkili temsilcisine elden imza karşılığı teslim edilmiş olan söz konusu belgeler, tekrar iletişim araçları ile gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak yazı ve resimleri ileten iletişim araçları ile gönderilen tüm belgeler ve beraberindeki bilgiler, Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler, tebligat Yasası’na uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca öngörülmüş tebliğ yollarından herhangi biri marifetiyle Müşteri’ye gönderilmiş her türlü belge ve muhteviyatı, üzerinde yazılı süre içinde Müşteri tarafından itiraz edilmemesi halinde, İİK. madde 68/b hükmünde belgelerden kabul edilecek ve bu kapsamda kesinlik kazanana hesap bildirim muhteviyatı, hesabın kat’i olarak kabul edilerek bu tarih itibariyle kat’i olan bakiye asıl alacağı teşkil edecektir.
13.2- Aracı Kurum’un yapacağı yazılı veya sözlü ihbar ve bildirimlerle ilgili olarak posta, kurye, telefon faks ve diğer iletişim ulaşım araçlarının kullanılmasından kaynaklanan tüm zararlar ve kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerliğin sonuçlarından Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
13.3- Müşteri aşağıda yazılı adresini kanuni ikametgah ittiha z ettiğini tebligatların bu adrese yapılmasını beyan ve kabul eder. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınsın ya da alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak ulaştırmadıkça Aracı Kurum’un biline son adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.
14- ŞİRKET DEFTERLERİ VE KAYITLARININ DELİL HÜKMÜ
Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Aracı Kurum defter, belge ve kayıtlarını T.T.K. hükümleri doğrultusunda delil olarak kullanabilecektir.
15- KEFİLLERİN SORUMLULUĞU
15.1- İşbu sözleşme sonunda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya kefiller, imzalarının yanında belirtilen miktarı, imzaları yanında miktar belirtilmemesi halinde Müşteri’nin bu sözleşmenin giriş bölümünde miktarı belirtilen limit tutarında ve bu limit yükseltilmesiyle borçlanacağı bütün meblağları, limiti aşsa bile anapara borcuna yürütülecek her türlü faiz, komisyon ve masrafları Aracı Kurum’a karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
15.2- Müşterek borçlu ve müteselsil kefil Müşteri’nin kullandığı krediden kaynaklanan anapara ve faiz borçlarının muaccel hale gelmesi durumunda, Aracı Kurum’un merkez ve şubeleri nezdinde bulunan her türlü menkul kıymet ve alacaklarının ve bunların nemaları üzerinde Aracı Kurum’un Rehin ve Hapis hakkı bulunduğunu ve yukarıda “Teminatla ilgili Hükümler “bölümünde Aracı Kurum’un sahip olduğu bütün hak ve yetkilerin kendi hakkında da uygulanmasını kabul eder.
15.3- Borcun Müşteri için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde Aracı Kurum B.K. 487, 491 ve ilgili maddelerin hükümleri dahilinde kefil için de hukuki işlemlere girişir. Ayrıca müşterek borçlu ve müteselsil kefil bu sözleşmede ve daha sonra sözleşmede yapılacak bütün değişiklikleriyle birlikte Aracı Kurum yönelik olarak kaleme alınmış bulunan bütün hükümleri kendi hakkıda da uygulanmasını, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini aynen garanti ettiğini kabul eder.
16- UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu sözleşme T.C. kanunlarına tabidir. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda......Mahkemeleri ve icra daireler yetkilidir.
17- YETKİLİ İMZALAR
17.1- Müşteri’yi işbu sözleşmeyle ilgili her tür işlemde temsile yetkili imzalar aşağıda gösterilmiştir. Bu kimselerin yetkisinde yapılacak değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum’a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri’yi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Aracı Kurum’un zararına bir hareket, işlem, vs. vukuunda bütün zarar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kurum’a ait olmak üzere tazminle mükelleftir.
17.2- Aracı Kurum, Müşteri’nin ve onun yetkili temsilcilerin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, makul bir dikkatle inceler ve il k bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarında sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum ağır kusuru dışında kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır.
18- DİĞER HUSUSLAR
18.1- Aracı Kurum, Müşteri tarafından veya onun adına üçüncü kişilerce yapılan ödemeleri, yahut Müşteri’nin borcuna mahsuben icrada yaptığı tahsilatı, bu krediden doğan ve muaccel hale gelmiş alacaklarından dilediğine, teminatlı veya teminatsız, vadesi gelmiş olsun veya olmasın mahsup etmek veya Müşteri’nin vadesi gelmemiş kredilerinin teminatı olarak muhafaza etmek hakkına sahiptir. Müşteri bu konuda hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, Aracı Kurum’un vereceği makbuz ve diğer belgelere herhangi bir ihtirazı kayıt konmasına gerek olmaksızın faiz ve diğer feri haklarını talep hakkının saklı olduğunu Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt eder.
18.2- Müşteri’nin Aracı Kuruma borçlu bulunduğu tutarların tahsili hususunda Aracı Kurum, Müşteri aleyhinde yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veyahut icra ve iflas Kanunun hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle alacağını Müşteri’den tahsil etmek zorunda kalırsa Aracı Kurumca yapılacak her türlü masrafların ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Aracı Kurum’un kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ödemeyi Müşteri taahhüt eder ve bu husustaki itiraz hakkından önceden vazgeçilmiş olduğunu beyan eder.
18.3- Bu sözleşme .../.../.... tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
19- SON HÜKÜM
İşbu sözleşme 19 bölümden oluşmuş ve taraflarca okunup, muhtevası tamamen kabul edilmek suretiyle,....../..../.... tarihinde imza altına alınmıştır.
MÜŞTERİ
Adı Soyadı/Ünvanı   Vatandaşlık no
Hesap No   e-mali
Kimlik Türü-No   Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi   Verildiği Tarih
Baba Adı   İş Tel No
Verildiği Yer   Faks No
Ev Tel no   Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL (1)
Adı Soyadı/Ünvanı   Vatandaşlık no
Hesap No   e-mali
Kimlik Türü-No   Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi   Verildiği Tarih
Baba Adı   İş Tel No
Verildiği Yer   Faks No
Ev Tel no   Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL (2)
Adı Soyadı/Ünvanı   Vatandaşlık no
Hesap No   e-mali
Kimlik Türü-No   Ana adı
Doğum Yeri-Tarihi   Verildiği Tarih
Baba Adı   İş Tel No
Verildiği Yer   Faks No
Ev Tel no   Vergi Numarası
Cep Tel no
Vergi Dairesi
Adres
İmza/Kaşe
MÜŞTERİ İMZASI

marka lisans sözleşmesiBir taraftan, ………………adresinde mukim ………… ile diğer taraftan, …………… adresinde mukim, …………. ve aynı şirketin hissedarları olan ………….. arasında aşağıda yazılı şartlarla bir Marka Lisans (Kullanım) Sözleşmesi akdedilmiştir.
Bu Sözleşme de ……………. (LİSANS VEREN), ………. (LİSANS ALAN), Lisans Veren ile Lisans Alan birlikte (Taraflar) ve  iş bu marka lisans sözleşmesi (Sözleşme) olarak adlandırılacaktır.
Madde 1: TANIMLAR
Ürün; Lisans Alan tarafından üretilecek veya ürettirilecek (üzerinde .......... ismi ve maruf şekli olan) gözlük, güneş gözlüğü, optik çerçeve, sporcu gözlüğü, gözlük camı, kontak lens, stand, kılıf, gözlük cam bezi v.s. (tüm bu ürünlerin tamamı bundan sonra “ürünler” olarak adlandırılacaktır) ve bunlar üzerinde Lisans Veren’in onayına tabi olmak üzere zaman zaman Lisans Alan tarafından yapılacak değişikleri ve iyileştirmeleri ifade eder.
Marka; Lisans Veren’ in talimatlarına göre kullanılacak olan “..........” kelimesi, şekli, tasarımı ve logosunu ifade eder.
Bölge; Lisans Alan tarafından yukarıda sayılmış olan ürünlerin, -yurt içi (Türkiye sınırları içerisinde) ve yurt dışında  ithal ve ihracı, satışı, pazarlanması ve dağıtımı işlerinin yapılacağı alanı ifade eder.
Royalty, Lisans Alan’ın  ürün başına Lisans Veren’e  ödeyeceği lisans bedelini ifade eder.
Madde 2: LİSANS KAPSAMI
a)      Bu sözleşmenin konusu, Uluslararası üne sahip ve Türkiye’de Lisans Veren adına müseccel .......... markasının Lisans Veren tarafından Lisans Alan’a, bu sözleşmede yazılı şartlarla kullandırılmasıdır.
b)      Lisans Alan, iş bu sözleşme ile .......... markası altında, yukarıda gösterilen ürünlerin  üretimi ve/veya ürettirilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, satışı, pazarlanması ile dağıtımı işini üstlenmiştir.
c)      Lisans Veren, sözleşmeye konu ürünlerin üretimi, ürettirilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bölgelerde satılması, pazarlanması ve dağıtılması hakkının yalnızca Lisans Alan’ın inhisarında olduğunu kabul eder. Lisans Alan da sözleşme ile elde ettiği kullanım hakkını üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kullandıramaz, yararlandıramaz ve temlik edemez. Lisans Veren, sözleşmeye konu malların üretimi, ürettirilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bölgelerde satılması, pazarlanması ve dağıtılması işlerini bizzat kendisi kullanamayacağı gibi, marka lisans hakkını bir başka kişi ve kişilere satamaz, devredemez, yararlandıramaz ve temlik edemez.
d)      Yukarıda sözü geçen ürünlere ilişkin olarak sözleşmenin yürürlük tarihine kadar .......... markası altında Lisans Veren’in yurt dışında almış olduğu lisans hakları ve sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra başkaca ülkelerde Lisans Veren tarafından alınacak lisans haklarının kullanımı da yalnızca Lisans Alan’a ait olacaktır.
İş bu sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra Lisans Veren’in, ..... markasının sözleşme konusu ürünlere ilişkin lisans hakkını başkaca ülkelerde tescil ettirmek istemesi halinde, tescile ilişkin bütün masraflar Lisans Veren tarafından karşılanacaktır.   Lisan Alan, yurt dışında hiçbir ülkede ... markasının lisans hakkını kendi adına tescilini talep edemeyecektir.
Madde 3: TESCİL
Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip, Lisans Alan, sözleşmeyi Lisans Veren’in sahibi bulunduğu .......... markasının kayıtlı olduğu Patent Enstitüsüne şerh ettirecek olup , masrafların tamamı Lisans Alan’a ait olacaktır.
Madde 4: LİSANS SINIRLAMASI
a)      Lisans Alan, sözleşme tahtında üreteceği ve/veya ürettireceği, ithal ve ihraç edeceği,
pazarlayacağı, satacağı, dağıtacağı ürünlerin hiçbir hal ve koşulda Lisans Veren’in  bu
güne kadar basiretli bir tacir gibi hareket ederek kazandığı şöhretine halel gelecek
kalitede, şekilde, ve/veya tasarımda olmaması için mümkün olan gayreti sarf edecektir.
b) Lisans Alan, üretime başlamadan evvel, ürünlerin her birinden bir   numuneyi, e-mail,
numune fotokopisi veya faks mesajı yoluyla Lisans Veren’in  onayına sunacak olup,
Lisans Veren, bu yöntemle sunulan numuneleri onayladığını şirket kaşesi altında yetkili
kişilerin münferit imzası ile tevsik edecektir. Bu onay faks mesajı yoluyla da verilebilir.
Lisan Alan, verilen onayı müteakip ithal edeceği ürünlerden birer adetini ispat amaçlı olarak (üretilen mamüllerin onaya sunulan şekil, kalite ve tasarımda olduğu yönünde) Lisans Veren’in bilgisine sunacaktır.  
c)      Lisans Alan, Lisans Veren’in onayladığı ürünlerde yapacağı değişiklikleri de aynı yöntemle Lisans Veren’in  onayına sunacaktır. Lisans Alan, Lisans Veren’in yazılı onayı olmadan üretilen ve/veya ürettirilen hiçbir ürünü satamaz ve pazarlayamaz. Ayrıca, Lisans Veren, meşhur ve maruf markasına zarar verecek, piyasaya sürülmüş veya sürülecek ürünlerin şekil, tasarım ve kalite kontrolünü yapma ve/veya yaptırma hakkını daima saklı tutar.
d)      Lisans Alan, Sözleşme konusu ürünleri şimdilik, yalnızca, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Belçika’da üretecek veya ürettirecektir. Lisans Alan, anılan ülkelere yeni bir veya birden fazla ülke eklemek istemesi durumunda da, bu keyfiyeti yukarıda bahsedilen yöntemle Lisans Veren’in onayına sunacaktır.
Madde 5: MARKA VE ÜRÜNÜN REKLAMI
a)      Markanın ve ürünlerin reklam ve tanıtımı Lisans Veren tarafından yapılacaktır. Lisans Veren, ürünlerin ve markanın en iyi ve yaygın şekilde tanıtımını yapmak için uygun göreceği her türlü görsel ve işitsel araçları kullanacaktır. Lisans Alan, kendi inisiyatifi ve kendi firma stratejisine göre Markayı taşıyan ürünlerin reklamını yapamaz. Lisans Veren gerekli zaman ve mekanlarda ürünlerin reklamının yapılması konusunda Lisan Alan’ın görüşünü alabilir.
b)      Lisans Veren, ürünlerin reklam ve tanıtımını yurt içerisinde (T.C. sınırları) yapacak olup, yurt dışında ürünlerin reklam ve tanıtımını yapmayacaktır. Lisans Alan’ın, ihraç ettiği  ürün adeti üzerinden Lisans Veren’e reklam bedeli ödenmeyecektir.
c)      Reklam avansı, madde 7/a hükmü gereği, ithal  edilen ürün adeti üzerinden Lisans Alan tarafından Lisans Veren’e ödenecektir. Lisans Veren, işbu reklam avansı karşılığında gümrük giriş beyannamesinin tescilinden itibaren altı aylık dilim içinde ürünlerin reklamını yaptıracaktır. Reklam avansı, Lisans Veren adına düzenlenecek fatura fotokopileri (ürünlerin reklamına ilişkin)  ekli olarak Lisans Alan adına Lisans Veren tarafından fatura edilecektir.  Bu bedel hiçbir şekilde md. 6/a’da gösterilen, yurt içinde minimum satışı hedeflenen ürün adeti üzeriden  oluşacak reklam bedelinden az olamaz. Ancak, ithali gerçekleştirilen ürünlerden bir kısmının Lisans Alan tarafından ihracı halinde, reklam bedeline ilişkin mahsup işlemi madde 7/b hükmü uyarınca gerçekleştirilecektir.
Madde 6: MİNUMUM ÜRÜN SATIŞ ADETİ
a)      Lisans Alan, sözleşme süresince Türkiye sınırları içerisinde yıllara göre aşağıda gösterilen  miktarlarda minimum ürün satış yapmak zorundadır. Taraflar, minimum satışı  hedeflenen ürün adetlerinin  yıllara göre aşağıda gösterildiği şekilde olduğunu kabul ve beyan  ederler:
-         Birinci Yıl      : 2500 adet
-         İkinci Yıl        : 5000 adet
-         Üçüncü Yıl     : 5000 + %10 = 5500 adet
b)      Lisans Alan’ın bölgede (yurt içi ve yurt dışı) yaptığı satışlara ilişkin beyanları lisans Veren açısından bağlayıcı değildir. Lisans Veren, iş bu sözleşmenin her yürürlük senesi sonunda ,  Lisans Alan’ın Türkiye içerisinde toptan ve perakende kaç adet ürün sattığı ve kaç adet ürün ihraç ettiğini tespit için, muhasebe bölümünden bir veya iki kişiyi, Lisans Alan’ın ticari defter ve kayıtlarını kontrol amacıyla görevlendirecek olup, bu inceleme neticesinde taraflarca bir rapor  tanzim edilecektir. İş bu rapor, şirket kaşesi altında yetkili kişilerin münferiden imzası ile Lisans Veren ve Lisans Alan açısından bağlayıcı hüküm ifade edecektir.
c)      Lisans Alan,  minimum satışı hedeflenen ürün adedinde Türkiye’de satış yapamaz ise, minimum satışı hedeflenen ürün adedi ile satışı gerçekleştiren ürün adet farkı üzerinden 5,5 EURO + KDV bedelini, bir sonraki yürürlük senesinin ilk ayı içerisinde Lisans Veren’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Örneğin; Lisans Alan, sözleşmenin üçüncü yürürlük senesinde minimum 5500 adet ürün
satması gerekir iken, 4.500 adet satmış ise, aradaki 1000 ürün adeti farkı üzerinden 5,5 x
1000 = 5500 EURO + KDV bedelini dördüncü yürürlük senesinin ilk ayı içerisinde
Lisans Veren’e ödemek zorunda kalacaktır.
Madde 7: ÖDEMELER
a)      Lisans Alan, ithal etmiş olduğu ürün adeti başına Lisans Veren’e  4 EURO Royalty bedeli ve 1,5 EURO da reklam avansı olmak üzere toplam 5,5 EURO + KDV ödemeyi kabul eder. Lisans Alan, Lisans Veren’e yapacağı royalty ve reklam  avansına ilişkin ödemeyi, ithali gerçekleştirilen ürünlerine  ilişkin  gümrük giriş beyannamesinin tescilinden itibaren 15 gün içinde 120 gün vadeli EURO çekiyle gerçekleştirecektir. Lisans Veren de Royalty bedelini Lisans Alan’a fatura edecektir. Reklam avansına ilişkin olarak öncelikle Lisans Veren tarafından Lisans Alan’a tahsilat makbuzu verilecek olup, avansa ilişkin faturalandırma işlemi Lisans Veren tarafından Md. 5/c hükmü uyarınca yapılacaktır.
b)      Lisans Alan,  ithal ettiği ürünlerden bir kısmını ihraç etmesi halinde, ithal edilen ürün adedi karşılığı kesilen royalty ve reklam bedeli veya avansı, ihraç edilen ürün adeti karşılığı kesilecek royalty  ve reklam avansı, Lisans Veren lehine tahakkuk edecek ilk royalty bedelinden mahsup edecektir.
Örnek vermek gerekirse; Lisans Alan, sözleşmenin ikinci yürürlük senesinde 10.000  adet
ürün ithal etmiş  ve aynı sene 2000 adet ürün ihraç etmiş olsun. Lisans Alan, öncelikle
10.000 ürün adeti üzerinden, sözleşmenin madde 7/a hükmü gereği, 10.000 x 4 EURO =
40.000 EURO Royalti bedeli ve 10.000 x 1,5 =15.000 EURO reklam avansını Lisans
Veren’e ödeyecektir. İhracı gerçekleştirilen 2000 adet ürün karşılığı 2000 x 3 EURO =
6000 EURO ve 2000 x 1,5 EURO = 3000 EURO olmak üzere toplam 9000 EURO,
bir sonraki ithalat döneminde, Lisans Veren lehine tahakkuk edecek ilk royalty
bedelinden Lisans Alan tarafından mahsup edilecektir.
 Madde 8:İHRACAT
a)      Lisan Alan, Lisans Veren’in marka lisans hakkına sahip olduğu ülkelerden hangisine ve kaç adet ürün ihraç edeceğini içeren bir listeyi Lisans Veren’in bilgisine sunacaktır.
Lisans Alan, Lisans Veren’in marka lisans hakkına sahip olmadığı bir ülkeye ürünlerin
ihracat gerçekleştirilmek istenmesi halinde, Lisan Veren’in yazılı onayını alması
zorunludur. Bu onay, Lisans Veren’in kaşesi altında yetkili kişilerin münferiden imzasını
tevsik eden faks mesajı yolu ile de verilebilir.
 b)      Lisans Alan, ihraç edeceği beher ürün başına Lisans Veren’e 1 EURO + KDV royalty
bedeli ödeyecektir. Lisans Alan, ihraç ettiği ürünler karşılığı Lisans Veren’e reklam
bedeli ödemekten muaftır. Lisans Alan, ihraç ettiği ürün adedi karşılığı sözleşmenin
Madde 7/b hükmü gereği Lisans Veren lehine tahakkuk edecek ilk royalty bedelinden
mahsup edilecektir.
Madde 9: DEVİR VE TEMLİK
Lisans Veren, iş bu sözleşmeyi Lisans Alan (lisans alan şirket ve mevcut hissedarları) ile akdetmiştir. Lisans Veren, sözleşmeyi akdetmekte Lisans Alan’ın kendisi için önemli olduğunu beyan eder. Bu nedenle  Lisans Alan’ın hissedarlık yapısına başka hissedarların girmesi, mevcut hissedarlardan birinin veya birden fazlasının hissedarlık sıfatına son verilmek istenmesi  veya iş bu sözleşmenin imzalanması anında ortak olmayan bir kimseye devir yapılması halinde, Lisans Alan, durumu derhal Lisans Veren’e bildirecektir. Bu durumda Lisans Veren, sözleşmeyi yeni giren hissedarla veya hissedarlık sıfatının son bulması (ölüm, fiil ehliyetinin sona ermesi v.s. haklı nedenler hariç) halinde kalan hissedarlarla sözleşmeyi devam ettirmek veya sözleşmeyi feshetme konusunda seçimlik hakka sahiptir. Lisans Veren, sözleşmeyi devam ettirme kararını Lisans Alan’a yazılı olarak bildirecektir. Lisans Veren, onayını şirket kaşesi altında yetkili kişinin münferiden imzasını tevsik eden faks mesajı yolu ile de verebilir.
Madde 10: REKABET YASAĞI
Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca ve sözleşmenin  feshedilmesinden sonra, Lisans Alan, 1 (bir)   boyunca, saat üreticisi firmalardan lisans almak da dahil, bununla sınırlı olmaksızın, Lisans Veren açısından doğrudan veya dolaylı olarak rekabete yol açacak  her hangi bir işle iştigal etmesi ve saat üreticisi firmalardan lisans almak da dahil ve fakat bununla da sınırlı olmaksızın, Lisans Veren ile doğrudan veya dolaylı olarak gerçek veya tüzel kişilerle ticari ilişkilere girişmesi ve yine böyle bir tüzel kişilerin hissedarlık yapısı içinde yer alması mevzu bahis olduğunda, keyfiyeti Lisans Veren’in görüşü ve onayına sunacaktır. Lisans Veren’in bu konudaki olumsuz kararı Lisans Alan açısından bağlayıcı olmakla birlikte, Lisan Veren bu talebi haklı bir neden olmadan reddedemeyecektir. Lisans Veren, Lisan Alan’ın (Lisans alan şirket ve/veya hissedarları) iş bu rekabet yasağına aykırı davrandığını tespit etmesi halinde yetkili mahkemelerde rekabetin sona erdirilmesine, etkilerin ortadan kaldırılmasına ve düçar olduğu maddi ve manevi zararların tazmin edilmesine yönelik taleplerde dahil, fakat, bununla sınırlı olmaksızın kanunen haiz olduğu tüm haklarını kullanabilecektir.
Madde 11: LİSANS HAKKININ KORUNMASI
İş bu sözleşmeyle ilgili ürün, emtia, numune ve çizimlerin herhangi bir piyasada Lisans Alan’ın faaliyetini engelleyecek şekilde taklit edilmesi halinde, Lisans Veren ve/veya Lisans Alan ayrı ayrı veya birlikte haksız rekabetin önlenmesi, etkilerin ortadan kaldırılmasına ve düçar olunan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesine v.s. konularda doğrudan yasal yollara başvurabileceklerdir.
 Kanundan doğan haklarının kullanılmasının gerektirdiği masraflarla bunun sonucunda elde edilecek hak ve menfaatler veya uğranılacak zarar, münhasıran kanun yoluna başvuran tarafa ait olacaktır.
Madde 12: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme ve sözleşmeden doğan markanın kullanım süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren (10) yıldır.
Taraflardan herhangi biri sözleşmenin bitiminden (3) ay öncesinden noter marifetiyle ihtarda bulunmadığı takdirde sözleşme, aynı şartlarla ve kendiliğinden (1) yıl uzatılmış sayılır. Takip eden yıllar için de aynı kural geçerlidir.
Madde 13 : SÖZLEŞMENİN FESHİ
a)      Lisans Veren tarafından sözleşmenin feshi:
Aşağıdaki yazılı hallerden her hangi birinin Lisans Veren  adına sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil ettiğini Lisans Alan şimdiden kabul ve taahhüt eder.
aa) Lisans Alan’ın, Lisans Veren’e ödemek durumunda bulunduğu her hangi bir
      para, hukuki bir ihtilafa konu teşkil etmediği halde, iki aylık bir süre içerisinde
      ödenmeyecek olursa,
bb)Lisans Alan’ın, icra ve adli makamlar tarafından faaliyetinin durdurulması,  ödemezlik durumuna düşmesi, konkordato ilan etmesi veya  hakkında aciz  vesikası alınması, iflas ve tasfiye işlemlerine girişilmesi halinde,
cc)Lisans Alan’ın, 8/a hükmü uyarınca Lisans Veren’in onayı olmaksızın ihracatta bulunması veya md. 9 hükmüne aykırı olarak devir ve temlik işlemlerinde bulunması,
dd)Lisans Alan, (şirket veya hissedarları) hakkında sözleşmeye konu ........ markasına halel getirecek bir nedenle, ceza hukuku ve/veya medeni hukuk anlamında bir dava açılması neticesinde kesinleşmiş bir ilam bulunması,
ee)Lisans Alan’ın (hissedarları hakkında) zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve dolanlı iflas suçlarından biri ile  kesin olarak hüküm giymiş olması,
ff)Lisans Alan’ın, iş bu sözleşmenin tanzimi sırasında verdiği tebligat adresinde sonradan meydana gelen değişikliği, Lisans Veren’e (adres değişikliği noter vasıtası ile bildirilecek) bildirmemesi veya tebligat adresini yurt dışına taşıması,
b)Lisans Alan tarafından sözleşmenin feshi:
     Aşağıdaki yazılı hallerden her hangi birinin Lisans Alan  adına sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil ettiğini Lisans Veren şimdiden kabul ve taahhüt eder.
aa) Lisans Veren’in, icra ve adli makamlar tarafından faaliyetinin durdurulması,
      ödemezlik durumuna düşmesi, konkordato ilan etmesi veya  hakkında aciz
      vesikası alınması, iflas ve tasfiye işlemlerine girişilmesi halinde,
bb) Lisans Veren’in, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya
      sözleşmenin bir hükmünü esaslı surette ihlal eder veya ihlaline izin verecek olursa,
cc) Lisans Veren’in, Lisans Alan’a ödemek durumunda bulunduğu her hangi bir
      para, hukuki bir ihtilafa konu teşkil etmediği halde, iki aylık bir süre içerisinde
      ödenmeyecek olursa,
yukarıda a ve b bendinde düzenlenen fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi haklı olarak fesih imkanına sahip olan taraf, noterden gönderilecek ihtarname ile ile sözleşmeyi feshedebilecektir.
        Ancak, bu karar taraflardan birinin o sona erdirmeye yol açan olay bakımından veya iş bu anlaşma çerçevesinde başka surette o anda doğan veya doğmuş olan diğer tarafa yönelik haklarına halel getirmeyecektir.
       Fesih ile Lisans Alan, Quantum markasını kullanmaya derhal son verecek ve Quantum markasını havi tüm ürünleri ve   yarı mamulleri 6 ay süreyle satmaya devam edecek, altıncı ayın hitamı üzerine elinde herhangi bir ürün ve/veya yarı mamül kalması halinde bunları derhal imha edecektir. Lisans Veren, söz konusu 6 aylık süre içerisinde sözleşmenin Md. 2/c hükmünü uymakla yükümlüdür.
       Sözleşmenin feshi veya sair surette sona ermesi halinde Lisans Alan’ın bu sözleşmeden elde ettiği tüm hak, yetki ve imtiyazlar kendiliğinden sona ereceğinden Lisans Alan bunları kullanmaya derhal son verecektir. Aksi halde  bu sebeple doğrudan veya dolaylı olarak Lisans Veren’in uğrayacağı tüm zararlardan iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Madde 13: CEZAİ HÜKÜMLER
a)Taraflardan biri, sözleşmenin Md. 9/a ve 9/b’de düzenlenen nedenlerle veya haklı bir neden olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecek olursa, diğer tarafa (........... EURO’dan az olmamak üzere), Lisans Alan’ın Lisans Veren’e sözleşmenin feshi tarihine kadar ödemiş olduğu royalty ve reklam bedeli (reklam avansı dahil) + KDV  tutarını ödemekle yükümlüdür.
b)Ancak, Lisans Alan, kendisine ve Quantum markasına zarar gelebilecek bir durumun varlığı (beklenen menfaatin gerçekleşmemesi ve sözleşmenin çekilmez hale gelmesi, savaş, su baskını, deprem vs.) halinde, sözleşme süresinin bitimini beklemeden, altı ay evvelden Lisans Veren’e noterden göndereceği ihtarname ile sözleşmeyi feshedebileceğini bildirir. Bu durumda, Lisans Alan, Md.13/a hükmünde belirtilen cezai müeyyidelerden sorumlu olmayacaktır.  
Madde 14: DELİL SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288. Maddesine göre, Lisans Alan ve Lisans Veren’in ticari defter ve kayıtları esas teşkil eder.
Madde 15: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a)İş bu sözleşme hükümleri bütün olarak Türk Hukukuna tabidir ve akdedildiği tarihte mer’i Türk Kanunları uyarınca yorumlanacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafların halli için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
b)Bu sözleşme tahtında yapılacak yazılı her türlü bildirim, Tarafların sözleşmenin birinci sahifesinde gösterilen adreslerine yapıldığı taktirde geçerli olacaktır. Şu kadar ki, Taraflardan birinin değişmesi üzerine, adresi değişen Taraf bu değişikliği ve yeni adresini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

LİSANS VEREN            LİSAN   ALAN