vefa sözleşmesiVEFA ( GERİ ALMA ) SÖZLEŞMESİ


Ahmet B. söze başladı: “.........................ya ait iken .../.../..... tarihinde satın aldığım ve ........ PAFTA........... ADA.......... PARSE taşınmaz malı, satın aldığım tarihten itibaren on yıl içinde başkasına satmayacağım, bu süre içinde satıcı aldığı bedeli bana ödemesi halinde taşınmaz malı kendisine geri satacağım ve tapuda devir işlemini yapacağım, durumun tapuya şerh verilmesini kabul ederim.” diye sözünü bitirdi.

Hüseyin K. söze başlayarak: “Ahmet B.’e sattığım taşınmaz malı satıştaki şartlarla on yıl içinde geri almayı ve geri alma hakkının tapuya şerh verilmesini kabul ettiğimi bildiririm” diye sözlerini bitirdi.

vedia sözleşmesi


VEDİA SÖZLEŞMESİ

ANKARA, .../.../....
MADDE 1. TARAFLAR

..... adresinde ikamet eden Hüseyin B. (bundan sonra kısaca “mudi” olarak anılacaktır) ile ..... adresinde ikamet eden Hasan B. (bundan sonra kısaca “müstevdi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti mudiye ait olan iki adet Nokia 5110 marka cep telefonunun müstevdi tarafından saklanmasıdır.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mudi, sözleşme konusu cep telefonlarını müstevdiye .../.../.... tarihinde teslim edecektir. Müstevdi, bu eşyayı kendi evindeki çelik kasada, mudi askerden dönünceye kadar saklayacaktır. Müstevdi söz konusu telefonları kullanamaz ve başkalarına da kullandıramaz. Müstevdi, sözleşme konusu telefonları mudinin talebi halinde derhal geri verecektir. Telefonlara gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müstevdi sorumlu olacaktır. Mudi, eşyayı saklaması karşılığında müstevdiye herhangi bir bedel ödemeyecektir.

MADDE 4. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, .../.../.... tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

Müstevdi Mudi
( Adı, soyadı, İMZA ) ( Adı, soyadı, İMZA )


vakıf tüzüğü örneği


..................... SOSYAL DAYANIŞMA, KALKINMA VE TANITMA VAKFI TÜZÜĞÜ

Madde 1. KURULUŞ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından 903 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir vakıf kurulmuştur.

Madde 2. VAKFIN ADI:
Vakfın adı, “.............. Sosyal Dayanışma, Kalkınma ve Tanıtma Vakfı” olup, bu vakıf senedinde kısaca ‘Vakıf’ diye anılacaktır. Kısa adı “...................... VAKFI” dır.

Madde 3. VAKFIN MERKEZİ VE İKAMETGAHI:

Vakıf merkezi ANKARA olup, açık adresi ................... Cad. No: 11/9 KIZILAY/ANKARA’dır. Vakıf gerekli yasal izinler alınmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Vakfın adresi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Adres değişikliği üyelere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 4. VAKFIN AMACI:

......................’un kalkınma ve tanıtımını sağlamak amacıyla her türlü sanayi, ekonomik, tarımsal, ticari, sosyal, kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre korunması konularındaki çalışmaları gerçekleştirmek, ......................’da ve ...................... dışında yaşayan tüm ......................’luların sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık yönünden yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamaktır.

Madde 5. VAKFIN FAALİYETLERİ:

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere; gerekli yasal izinler alınmak suretiyle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

a) ......................’un tarımsal, sanayi, turistik ve diğer ekonomik potansiyeli ile tarihi, kültürel, folklorik ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar, yaptırır ve destekler; gazete, dergi ve broşür gibi tanıtıcı yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi ve benzeri işletmeler kurar, kuruluşuna iştirak eder ve işletir.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında seminerler, konferanslar, toplantılar, balo, temsil ve gösteriler, geziler, eğitici kurslar düzenler, başka kişi ya da kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum, seminer, panel birifing v.s. toplantılara Vakıf adına katılır, bilimsel araştırmalar yaptırır ve yapılan bilimsel çalışmalara iştirak eder.

c) Mevzuat dahilinde her nevi eğitim ve öğrenim, kültür tesisleri, kurs ve dershaneler, özel okullar, üniversite, enstitüler ve fakülteler ile kreş, yurt, pansiyon ve benzeri işletmeler kurar ve işletir. Bu amaca yönelik finansman kredi ve donanım temin eder, milli kültür değerlerimize katkıda bulunur.

d) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan hemşehrilerinin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile mahalli ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile Vakfın amaçlarına uygun faaliyet ve temaslarda bulunur.

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki öğrencilere tesbit edilecek esaslar dahilinde burs ve kredi verir.

f) Her türlü sosyal, turistik ve sportif tesis ile çay bahçesi, lokal, dinlenme ve sağlık merkezleri, hastaneler, sergi-fuar ve festivaller ile otel, motel, konaklama tesisleri gibi turizm tesisleri kurar, satın alır, işletir veya kiraya verebilir. Bölgenin turizm yönünden gelişmesini sağlar.

h) ......................’un yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin değerlendirilmesi, tabiat ve tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır.

ı) Yörenin gelişmesini sağlamak amacıyla yöresel el sanatları ve küçük sanayiinin gelişmesini destekler, gerekirse meslek ve beceri kazandırma kursları düzenler.

j) ......................’da açılmış olan yüksek okul ve diğer okulların idamesine, gelişmesine, Fakülte, Enstitü ve ...................... Üniversitesinin kurulmasına katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik etkinlikleri yurtiçinde ve yurtdışında organize ve koordine eder.

k) Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde gayrimenkul alıp satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralama veya kiraya vermeye, inşaa, bağışlama, ipotek gibi işlemleri yapmaya kanuni izin dahilinde yetkilidir.

l) Vakfa gelir sağlamak amacıyla mal varlığından özel ve kamuya ait çeşitli ticari, sinai, zirai, turistik şirketlerin hisse senetlerini, Kamu Ortaklığının bu şirketlerdeki hisse senetlerini ve ortaklık paylarını satın alır, iştirak eder, gerekirse, ekonomik işletmeler ve şirketler kurar, işletir, kiraya verir, sigorta acentalığı, mümessillik, ithalat ve ihracaat işlerini yapar, özel orman, fidanlık, meyvelik ve bahçeler kurar, kiralar ve kiraya verebilir.

m)Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal, mülk ve mal varlığına bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, inşa, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya;

Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya;
Yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa obligasyonlarını veya diğer bir hisse temsil eden veya mevcut veya vucüt bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını veya bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa;

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla iş birliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye;

Amacına harcanacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle başka Vakıf, Şirket, Holding ve İşletmelere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hisselerini sarfa;

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mulkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;
Mevcut veya vucüt bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malları rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve luzümlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak Vakıf bu gelirlerini ve yetkilerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6. VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ:

Vakıfın mal varlığı kurucular tarafından sağlanan ...................- TL’dir. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak sağlanan her nevi menkul ve gayrimenkulleri, nakdi değeri olan hakları, yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvillerini, intifa senetlerini, menkul kıymetlerini, alacak ifade eden her nevi senetleri, kuponları, bağış veya vasiyet suretiyle temellük edebilir.

Ayrıca her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet, anlaşma veya başka suretlerle temellük eder, bağış vasiyet, ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir.

İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

Bunlara ilave olarak Vakfın gelir kaynakları;

a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacı ile kuracağı veya iştirak edeceği işletme ve tesislerinden sağlanan gelirler;

b) Genel, katma ve özerk bütçelerden Vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar;

c) Vakfa ayrılacak ya da Vakıfça edinilecek taşınır veya taşınmaz mallar ve bunların gelirleri ile sağlanan akçalı haklar;

d) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak Vakfın gayesine uygun her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışlar;

e) Üye aidatları;

f) Vakıf sermayesinin işletilmesinden elde edilecek nemalarla balo, gezi, piyango ve müsabakalardan elde edilecek gelirler;

g) Tanıtıcı yayın, broşür, kitap, rozet ve benzeri basılı kağıt ve formların satışından elde edilen gelirler;

h) Sosyal tesislerden elde edilen gelirler;

ı) Yurtiçinden veya dışından, doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayrimenkul bağışları ile, her türlü kıymet ve haklarla ilgili vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı bağışlardan oluşur.

Madde 7. VAKFIN MALLARININ İDARESİ:

Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, Vakfın gayesinin tahakkuku için 903 sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında tüzük hükümleri ile Vakıf Senedinde zikredilen hükümler dairesinde kullanılır veya idare edilir.

Madde 8. VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ:

a) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

b) Yıllık bütçelerle belirlenmek kaydıyla vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin % 10’u yetenekli ancak maddi imkanı olmayan öğrencilere, sağlık tesislerinde de hizmet ve yatak kapasitesinin yine % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.

Madde 9. MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı ilzam eden sözleşme ve akidler ile mali işlerde Vakıf çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu tesbit eder.

Madde 10. VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları şunlardır;
a) Kurucular Kurulu,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurulu,
d) Genel Merkez,
e) Denetleme Kurulu,
f) Disiplin Kurulu,
g) Onur Kurulu.

Madde 11. KURUCULAR KURULU:

Kurucular Kurulu, Vakıf senedinde ad ve soyadı ve adresi yazılı olan hakiki hükmi şahsiyetlerden oluşur.

Kurucu üyelerden herbiri Vakfın tescil ve teşkilini takip eden 3 ay zarfında kapalı ve imzalı zarf içinde, ileride Kurucu Heyet üyesi olarak kendi yerlerini alacak bir veya daha fazla adayın adı, soyadı ve adreslerini Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına verirler. Bu zarflar verenlerce herzaman değiştirilebilir. Vefat, istifa, kanunla kısıtlama ve görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hastalık hallerinde Kurucu Üyenin verdiği gizli zarf Yönetim Kurulunca açılarak gösterdiği aday veya adaylardan biri Kurucular Kurulu tarafından üyeliğe seçilir. Yeni seçilen üye için de aynı usuller geçerlidir. Kurucu üyenin zarf vermemesi veya verdiği zarfta aday bulunmaması veya gösterdiği aday ve adayların medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmamaları sebebi ile seçilme nitelikleri taşımamaları halinde Yönetim Kurulu, Kurucu üyeler haricindeki Genel Kurul üyeleri içinden, boşalan üye sayısının iki katı kadar aday teklifinde bulunur. Kurucular Kurulu bu adaylar arasından seçimini yapar ve seçilecek o kişi Kurucular Kurulu üyesi olur.

Madde 12. KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Kurucular Kuruluna münhasır görev ve yetkileri şunlardır.

a) Genel Kurul üyeliği için Yönetim Kurulundan gelecek önerileri inceleyip, Genel Kurul üyelerini seçmek; yeni üye kabul ve üyelikten çıkarılma esaslarını belirlemek;

b) Disiplin Kurulunun Vakıf üyeleri ile ilgili kararlarını onaylamak veya reddetmek;

c) Yönetim Kuruluna seçilecek 9 üyeden 5 asil ve 5 yedek üyeyi Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçmek ve Genel Kurulun oylamasına sunmak;

d) Vakıf senedi tadili, Vakıf tüzüğü ile değişikliklerini onaylamak veya reddetmek;

e) Vakfın sona ermesi ve tasfiyesine karar vermek,

Kurucular Kurulu, yukarıda belirtilen konularda karar almak üzere enaz yılda bir defa Yönetim Kurulunun ya da kurucu üyelerden enaz beşte birinin (1/5) yazılı çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyatı ile alınır. 12. Madde dışındaki konularda karar almak için Genel Kurul toplantıları prosedürü uygulanır.

Kurucular Kurulu toplantılarında her üyenin tek oy hakkı vardır. Her üye kendinden başka ancak bir üyeyi vekaleten temsil edebilir.

Madde 13. GENEL KURUL:

Genel Kurul aşağıda gösterildiği şekilde oluşur.

a) İsimleri Vakıf senedi ekinde verilen hakiki Vakıf Kurucu üyeleri ile tüzel kurucu üyeleri temsil eden kişiler,

b) Vakıfa yaptığı bağışlar veya olağanüstü hizmetleri sebebi ile Yönetim Kurulu teklifi ve kendilerine Kurucular Kurulu tarafından Genel Kurul Üyeliği üyelik sıfatı verilen hakiki ve hükmi şahıslar.

c) Onur Kurulu üyeleri.

Madde14. GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ; TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yılın ilk üç ayı içinde Vakıf merkezinde Olağan Toplantısını yapar. Ayrıca Genel Kurul üyelerinden en az beşte birinin, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine Olağanüstü Toplantıya Davet olunabilir.

Toplantıların yeri, gün ve saati üyelere taahütlü mektupla en az 15 gün önce duyurulur. Gerekirse bir gazete ile de ilan edilir.

Genel Kurul ilk toplantıda nisap sağlanamaz ise 1 hafta sonra yeniden toplanır ve katılanların ekseriyatı ile karar verir. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Her üye kendinden başka ancak bir üyeyi temsil edebilir.

Onur Kurulu üyeleri toplantı ve görüşmelere iştirak eder, ancak toplantı nisabında dikkate alınmaz ve oy kullanmaz.

Madde15. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul, Vakfın genel yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organı olup görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kurucular Kurulu tarafından belirlenen beş asil ve beş yedek üyeyi onaylamak, geriye kalan dört asil ve dört yedek Yönetim Kurulu Üyesini, Denetçiler ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek ve gerektiğinde kısmen veya tamamen iskat etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yıllık bütçe, kadro cetveli, bilanço, gelir-gider hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak ve üyelik aidatlarını onaylamak,

d) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek,

e) Vakfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gereken birim ve kadroları Yönetim Kurulunun teklifi ile gerekirse kurmak ve kaldırmak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmeliklerini onaylamak, değiştirmek veya reddetmek,

g) Vakfın amaçlarına uygun tesis kurulmasına, yatırım ve iştiraklere karar vermek,

h) Hak ve menfaati haleldar olan Vakıf üyelerinin itirazlarını son merci olarak karara bağlamak,

i) Bu Vakıf senedinde gösterilen diğer görevleri yapmak,

Madde16. YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu 5’i Kurucular Kurulu, 4’ü de Genel Kurul tarafından olmak üzere 2 yıl için seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı ve Muhasip üyeyi seçer. Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasında görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. Toplantılara, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Madde17. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI:

Vakıf Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu her an toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, Başkanın yokluğunda Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısı ile bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine ve istifaen ayrılanların yerine Yönetim Kurulunca yedek üyelerden biri atanır.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar Noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan, Başkan yardımcısı ve üyelerden biri veya varsa Genel Müdür’den meydana gelecek üç kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu ayrıca Vakıf faaliyet konularına göre Çalışma ve İhtisas Grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması ve görev sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde18. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu, Kanun, Vakıf Senedi, Kurucular Kurulu ve Genel Kurul Kararlarına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki görevleri yapar.

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülküyetine geçilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d) Vakıfın gayesini gerçekleştirmesi için, Vakıf mal varlığının ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple Vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları almaya ve satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Merkez ve şubelerin kadrosu ve diğer personelin tayini ile ilgili, görev, ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, luzüm görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek,

f) Vakıfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak,

g) Usulune göre karar, muhasebe, menkul-gayrimenkul ve demirbaş eşya ile gerekli diğer defterleri tutmak,

h) Genel Kurula hesap vermek,

i) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler ile tüzükleri hazırlamak ve Kurucular Kuruluna sunmak,

j) Yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

k) Kurucular Kurulu ve Genel Kurulun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

l) Vakfa maddi ve manevi yardımları dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin Genel Kurul ve Onur Kurulu üyeliği için Kurucular Kuruluna teklif etmek, madalya, şilt, plaket ve berat vermek,

m)Vakıfın faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikleri, faaliyetler için teşkil edilecek çalışma ve ihtisas grupları için lüzumlu talimatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

n)Kurucular Kurulu, Genel Kurul, Disiplin ve Onur Kurulunu toplantıya çağırmak,

o) Bu Vakıf Senedi ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Madde19. VEKİL TAYİNİ:

Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi veya Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulu için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

Madde20. VAKIF GENEL MERKEZİ:

Vakıf Genel Merkezi, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca göre Vakıf üyeleri arasından veya dışarıdan atanan idari kademeden oluşur.

Vakıf Genel Merkezine ait personelin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, atamaları, görevlerine son verilmesi, ücretleri ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde21. DENETİM KURULU:

Denetim Kurulu Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Genel Kurulun kendi içinden veya dışardan 2 yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca 3 yedek denetçi seçilir. Denetim Kurulu en geç 1 ay içinde biraraya gelip içlerinden birini Başkan seçer. Kararlar ekseriyat ile alınır.

Süresi biten denetçi ve yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Kurucular ve Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu gerektiğinde Kurucular Kurulu ve Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde22. DİSİPLİN KURULU:

Disiplin Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 2 yıl süre için seçtikleri üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu iki temsilci ile katılır. İlk toplantıda Disiplin Kurulu kendi arasından bir Başkan ve bir raportör seçer.

Disiplin Kurulu, Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyeler ve Vakıf çalışanları ile ilgili tahkikat ve incelemeye yetkilidir.

Vakıf üyeleri hakkındaki uyarı, ihtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararı verebilir ve bu kararları Kurucular Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Vakıf Yönetim Kurulunun ihtiyaç göstermesi halinde Vakıf çalışanları hakkında disiplin kovuşturması yapabilir. Bu kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Madde23. ONUR KURULU:

Onur Kurulu, Onur üyelerinden oluşur.

Türkiye çapında temayüz etmiş, hizmet ve eserler vermiş ilim adamları, kamu görevlileri, sanatkarlar, yazarlar, Vakfa bağışta bulunanlar, sporcular ve başarılı iş adamları Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun tasvibi ile Onur Üyeliğine kabul edilir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine prensip olarak senede iki defa, önemli konulardaki görüşlerinden yararlanılmak üzere toplanır. Onur Kurulunun karar ve görüşleri istişare mahiyetindedir.

Madde24. VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

Vakıf Kurucuları ile Genel Kurul, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir.

Ancak Genel Kurul kararı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerine belli bir ücret veya huzur hakkı ödenebilir.

Vakıf için seyahat eden üye ve personele ödenecek harcırah ve seyahat masrafları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde25. VAKIF KAYITLI ÜYELİĞİ:

...................... içinde ve dışında yaşayan tüm ......................’lular ve ......................’u sevenler Vakfın tabii üyesidir.

Vakfa bağışta bulunanlar isterlerse Kurucular Kurulunun her yıl belirleyeceği giriş ücretini ödemek ve üyeliğe mani durumu olmamak şartıyla ‘Kayıtlı Üye’ olabilirler.

Kayıtlı üyelerden gerek Vakfa yaptıkları bağışlar ve gerekse diğer çalışma katkıları nedeniyle temayüz edenler Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile Genel Kurul üyeliğine kabul edilebilirler.

Madde26. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Vakıf Senedi, Tüzük ve Yönetmeliklerinde yazılı vecibeleri yerine getirmemekte ısrar edenlerle, Vakıf içinde huzursuzluk yaratarak faaliyetlerini engelleyenler ve adaba aykırı davrananlar Yönetim Kurulunun isteği üzerine Disiplin Kurulunun Kararıyla üyelikten çıkarılır. Çıkarılanların itirazları Kurucular Kurulunun ilk toplantısında nihai karar bağlanır.

Üyelikten ayrılma, ister istifa veya ölüm, isterse Disiplin Kurulu Kararı neticesinde olsun, üyelerin ödentileri iade edilmez.

Madde27. VAKFIN HESAP DÖNEMİ:

Vakıfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde28. VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul’dan en az on kişinin teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır. Senet değişikliği için yasal prosedür gerçekleştirilir.

Madde29. VAKIF TÜZÜĞÜ VE YÖNETMELİKLER:

Vakıf Kurucular Kurulunca bu Vakıf Senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanacak ve üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilecek bir iç tüzüğe göre idare ve temsil olunur.

Tüzüğün müzakeresinde her madde ayrı ayrı oylanır ve üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.

Tüzük usulüne uygun olarak ve yine üye salt çoğunluğu kararı ile değiştirilebilir.
Ayrıca Vakfın amacına yönelik çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek ve yine ilgili Mevzuat, Vakıf Senedi ve İç Tüzüğü çerçevesinde olmak üzere Yönetim Kurulunca çeşitli Yönetmelikler hazırlanıp Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konur. Yönetmeliklerin onayı, Tüzük onayı ile aynı prosedüre tabiidir. (Tüzük kabulü ve tadili ayrıca Kurucular Kurulu onayına tabiidir.)

Madde30. VAKFIN DENETİMİ:

Vakfın iç denetiminin dışında 903 Sayılı Kanun ve ilgili Tüzük hükümleri gereğince teftiş makamı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.

Madde31. VAKFIN NİHAYETE ERMESİ VE TASFİYESİ:

Vakfın amacının tahakkuku imkansız hale gelirse Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun üye tam sayısının 3/4 çoğunluğunun oyu ile son bulmasına karar verilebilir.

Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair Kurucular Kurulunca alınan kararın sicile tescili denetleme makamının kabulune bağlıdır.

Tasfiye halinde, Yönetim Kurulu Tasfiye Heyeti olarak görev yapar. Tasfiye Heyeti en az 3 kişiden teşekkül eder. Bunlara mahkemece takdir olunacak bir ücret verilir. Tasfiye halinde Vakfın bütün mal varlığı, aynı amaca hizmet eden ...................... ve ......................lulara yönelik başka bir Vakfa devredilir.

Madde32. VAKFIN KURUCULARI:

Vakfın kurucuları aşağıda belirtilen özel ve tüzel kişilerden oluşup, Vakfa taahhütleri karşılarında gösterilmiştir.

Sıra No ADI SOYADI TAAHHÜDÜ(TL)
1 .................................. ...................... -
2 .................................. ...................... -
3 .................................. ...................... -
4 .................................. ...................... -
5 .................................. ...................... -
6 .................................. ...................... -
7 .................................. ...................... -
8 .................................. ...................... -
9 .................................. ...................... -
10 .................................. ...................... -
11 .................................. ...................... -
12 .................................. ...................... -
13 .................................. ...................... -
14 .................................. ...................... -
15 .................................. ...................... -
16 .................................. ...................... -
17 .................................. ...................... -
18 .................................. ...................... -
19 .................................. ...................... -
20 .................................. ...................... -

GEÇİCİ MADDELER:
GEÇİCİ MADDE 1.

...................... Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu ve Denetçileri aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşur.

YÖNETİM KURULU DENETÇİLER
BAŞKAN .......................................... .............................
BAŞKAN Y. .......................................... .............................
BAŞKAN Y. ........................................... .............................
BAŞKAN Y. ..........................................
ÜYE ..........................................
ÜYE ..........................................
ÜYE ..........................................
ÜYE ..........................................
ÜYE ..........................................

GEÇİCİ MADDE 2.

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren engeç altı ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırarak Vakıf Senedindeki esaslara göre Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun seçilmesini sağlar. Bu süre içinde Yönetim Kurulunun Vakıf Senedinde belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE 3.

Bu Vakfın kuruluşu ve tescili için her çeşit işlemleri münferiden veya müştereken ifa etmek üzere; .........................., .................................., ........................., .............................., .............................., ....................................., ............................... yetkili kılınmıştır.

vakıf tüzüğü örneği


........................... VAKFI TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI:

Madde - 1: Bu vakfın adı: ......................................... VAKFI'dır. Bu resmi senette bundan böyle kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir. Vakfa adı verilen .............................., 1541-1628 yıllan arasında yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman'dan IV. Murat'a kadar sekiz Padişa devrini idrak etmiş, halkın gönlünde taht kurmuş tarihi şahsiyetlerden biridir. Eserleri, sohbetleri, mektupları ve nasihatlarıyla halkı, hakka doğruya, güzele, birlik ve beraberliğe çağırmış, hayatında tesis ettiği cami ve külliyesini ilim, kültür ve irfan yuvası, fukara, gurabanın barınağı, kimsesizlerin sığınağı, hastaların şifa ocağı haline getirmiştir. Tahsis ettiği zengin vakıflarıyla külliyenin bu fonksiyonu yüzyıllarca değişik boyutlarda devam edegelmiştir. Bu büyük şahsiyeti tanıtmak, külliye ve müesseselerinin içtimai fonksiyonlarını yaşatmak ve adına yaraşır bir tarzda devam ettirmek üzere kurulan vakfımıza, Üsküdar'ımızda metfun bulunan. ...........................'nın adı verilmiştir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde - 2: Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5'ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, % 15'ini Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalanın (%80) ise, vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. Ancak vakfın idare organları arasında bulunan Mütevelli Heyetinin tercih ve takdirine uygun bir şekilde:

a. Yüzlerce yıldan beri Üsküdar'ımızın mutena bir semtine adını vermiş, camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip ............................. Külliyesi ve Müştemilatını bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak korumak, onarmak, ictimai fonksiyonlarını vakfîyesindeki esaslar dahilinde yürütmeyi temin etmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b. Başta semtin fakir,kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

c. Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek,

d. Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere, muayene ve tedavi imkanları sağlamak, bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak, sağlık ocakları ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek, bu hizmetle ilgili tesislerde yatak kapasitesinin en az % 10'unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilmesi şarttır.

e.Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabilecekleri huzurevleri tesis veya inşa edip işletmek,

f.İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, başta ............................................ olmak üzere diğer Türk-İslam büyükleri hakkında, ilmi, dini ve milli konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi her türlü desteği sağlamak, hazırlanacak eserleri neşretmek, bu konuda her tür inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak,

g. Mütevelli Heyetinin uygun göreceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı'nın tavsiye edeceği, ancak yine de Mütevelli Heyetinin uygunluğunu onaylayacağı semt ve yerlerde mescit ve camiler yapmak, yaptırmak, bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak,

h. Kabiliyetli fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sebepleri için yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar,Kuran Kursları yapmak, açmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, yine aynı amaçlarla ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeyinde eğitim müesseseleri kurmak, inşa ve tesis etmek veya işletmek, bu müesseselerde kapasitenin en az %10'unun maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilmesi zorunludur,

i. Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yemek dağıtmak,

j. Fakir ve layık olduğuna Mütevelli Heyetince kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde Sosyal Yardımlar yapmak, yukarıda zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin refahını temine çalışmak vakfın gayesidir. Biz vakıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebet payidar olmasını Allah'tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti ve Vakıflar idaresinin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.

GAYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

Madde - 3: Bu gayelerin tahakkuku için vakıf, mer'i mevzuata uygun olarak, miktar ve değeri tahdit edilmeden her tür menkul değer ile gayrimenkulu, her türlü irtifak haklarını, mameleki, vasiyet, hibe ve sair ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma, trampa gibi geçerli tüm iktisap yolları ile iktisaba, temellüke keza bu değerleri aynı şekilde geçerli tüm usullerle satmaya, devir ve ferağa, kanuna uygun şekilde hibeye, keza tüm bu menkul ve gayri menkulleri ve intifa dahil mülkiyetin gayri ayni hakları aynı şekilde iktisap, istimal ve tasarrufa, keza bütün bu değerleri aynı şekilde kiralamaya, bu suretle tasarrufa, bütün gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın menkul ve gayri menkullerini, gelirlerini sınırsız yatırımlarda kullanmaya, her suret ve şekilde kanuna uygun olarak temellük ettiği ve edeceği emval, emlak ve nukudu idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hak veya alacak ifade edebilen her tür sened ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın gayesine muvazi yerli ve yabancı vakıflarla yardımlaşmaya ve yapmaya, vakfın mamelekine dahil her türlü kıymetle şirketlere iştirak etmeye, karlarını tahsil ve sarfa, mevcut veya vücut bulacak gelirleriyle tesis edeceği akdi münasebetler için (menkul veya gayrimenkul rehini dahil) her türlü teminatları almaya, banka kefaletlerini kabule, ipotek koymaya ve kaldırmaya, Ezcümle, vakfin gayelerinin tahakkuku için faydalı ve gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavelat ve muamelatı icraya mezun ve salahiyetdardır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde - 8: Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Adres ............................................ .................. ...............................'dur. Mütevelli Heyetin kararı ile adres değiştirilebilir. Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü takdirde yetkili makamlardan izin alarak bir veya müteaddit şubeyi, tensib edeceği yerde veya yerlerde açabilir. Tesis ettiklerini kaldırabilir.

trampa sözleşmesi


TRAMPA SÖZLEŞMESİ

ANKARA, .../.../....

MADDE 1. TARAFLAR

.... adresinde ikamet eden Hüseyin B. ile ...... adresinde ikamet eden Hasan B. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti Hüseyin B.’e ait olan Sunca S7-330B marka Radyo ile mülkiyeti Hasan B.’a ait olan Nokia 3310 marka cep telefonun birbiriyle, trampa edilmesidir.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

.../.../.... tarihinde Hüseyin B. Sunca S7-330B marka Radyoyu Hasan B.’a; Hasan B. ise Nokia 3310 marka cep telefonunu Hüseyin B.’e teslim edecektir.

MADDE 4. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, .../.../.... tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

Hüseyin B. Hasan B.


telif sözleşmesiTELİF SÖZLEŞMESİ

1. Aşağıda ismi belirtilen eserin tüm telif haklar ............................................ 'dan ..................................................Ltd.Şti. tarafından satın alınmıştır.

2. ..................................................Ltd.Şti belirtilen eseri olduğu gibi saklamaya, fotokopi ve matbaa yoluyla, 3. kişilerin  kullanımına vermeye yetkilidir.

3. Bu eser karşılığında adı geçen müellife...................................... brüt nakden ödenecektir.

4. Telif ücreti esrin tüm baskılarını kapsamakta olup, ..................................................Ltd.Şti çoğaltmayı kendi tayin ettiği miktarda yapabilecektir.

5. Müellif eserin tümü veya bir bölümü başkasının kullanımına devretmek veya kendisi başka yerde  kullanmak için ..................................................Ltd.Şti ‘nden yazılı izin istemesi gerekmektedir.

6. Bu telif sözleşmesi nedeniyle taraflar arasında çıkacak hukuki  anlaşmazlıklardan ............................... Mahkemeleri yetkilidir.


Telifi Veren Telifi Alan

............................................... ..................................................Ltd.Şti

Eserin Adı

................................................

Tarih

.../.../....

tek satıcılık sözleşmesi


TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ

ANKARA, .../.../....
MADDE 1. TARAFLAR

...........merkezinde faaliyet gösteren ABC İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti (bundan sonra kısaca “şirket” olarak anılacaktır) ile ............. merkezinde faaliyet gösteren Botex İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti (bundan sonra kısaca “tek satıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla bir tek satıcılık sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, şirket tarafından üretilen DAFF marka otomobil lastiklerinin Ankara bölgesinde 2 yıl süreyle tek satıcı tarafından satış ve dağıtımının üstlenmesidir.

MADDE 3. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Şirket, işbu sözleşme ile, kendisi tarafından üretilen DAFF marka otomobil lastiklerinin satışı ve dağıtımı konusunda Ankara bölgesinde, 2 yıl süreyle tek satıcıyı o bölgedeki münhasır satıcı ve dağıtıcı olarak kabul etmektedir.

3.2. İşbu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece bölge içinde şirket otomobil lastiklerinin satış ve dağıtım hakkını tek satıcıdan başka hiçbir kişi ve/veya kuruluşa vermemeyi taahhüt etmektedir. Aksi takdirde tek satıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak ve şirket tek  satıcının bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacaktır. Bunun yanında şirket, sözleşme koşullarına uymadığı için tek satıcıya 150.000 USD (Yüz elli bin Amerikan Doları) ödemeyi taahhüt eder.

3.3. Şirket, sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan .../.../.... tarihini takip eden ikinci gün 100 adet 185/65 R14 , 50 adet 175/65 R14 ve 20 adet 165/65 R14 numaralı otomobil lastiklerini satıcıya teslim edecektir. Daha sonra satıcının ihtiyaç adetine göre teslimat yapılacaktır.

3.4. Şirket, söz konusu bölgede daha önce kendisi ile iş ilişkisi içinde bulunan otomobil lastiği alıcılarının listesini tek satıcıya verecek ve tek satıcının bu müşterilerle irtibat kurmasında yardımcı olacaktır.

MADDE 4. TEK SATICININ YÜKÜMLÜMÜKLERİ

4.1. Otomobil lastiğinin mahalli satış fiyatı, şirketin satış fiyatına %25 kar ve mahalli satış yerine kadar olan nakliye masrafının ilave edilmesiyle, teşekkül eder. Tek satıcı, şirket tarafından belirlenen mahalli azami satış fiyatının üstünde satış yapamaz. Aksine hareketin tespitinde şirket sözleşmeyi feshedebilir.

4.2. Tek satıcı, ödemelerini her ayın on beşinde düzenli olarak yapmak zorundadır. Malların tek satıcıya satış fiyatı piyasa koşullarına göre şirket tarafından tespit edilir. Şirket tarafından tespit edilen fiyatlara göre tek satıcı ödeme yapmazsa sözleşme şirket tarafından feshedilebilir.

4.3. Tek satıcı, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren iki (iki) gün içerisinde şirketin .................................... adresindeki deposundan 3.3. maddesindeki otomobil lastiklerini almak zorundadır. Aksi halde her gün için .....................TL ardiye parası alınır.

4.4. Tek satıcı, otomobil lastiklerinin pazarlanması faaliyetlerini kendi işyerinde bizzat yürütecektir. Ayrıca perakende satışı artırmak için satmış olduğu lastiklerin otomobillere monte edilmesini de işyerinde gerçekleştirecektir.

4.5. Tek satıcı, İşyerinin ve müştemilatının faaliyeti için gerekli olan izin ve ruhsat ilgili resmi kuruluşlardan bizzat kendisi temin edecektir. Ayrıca, tek satıcı söz konusu işyerinde asgari dört adet yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır. Tek satıcı işyerinin dışında müsait bir yerine DAFF lastiklerinin yetkili satıcısıdır şeklinde bir tabela asmak zorundadır.

4.6. Tek satıcı satıcılık faaliyeti sırasında müşterilerden gelen şikayetleri bir rapor şeklinde şirkete sunmak zorundadır.

4.7. Tek satıcı, satıcılık faaliyetlerinden doğan tüm ticari muameleleri usulune uygun bir şekilde tam ve doğru olarak tutmak zorundadır. Şirket, tek satıcının ticari defterlerini, hesaplarını ve satış faaliyetleri ile ilgili muamelatını dilediği zaman kontrol edebilecektir.

4.8. Tek satıcı, şirketin yazılı muvafakatı olmaksızın iş bu sözleşmeden kaynaklanan tek satıcılığını bir başka gerçek ve tüzel kişiye veya herhangi bir ortaklığa devredemez.

4.9. Tek satıcı, önceden şirketin onayını almak kaydıyla vekil tayin edebilir. Ancak bu verilin hareketlerinden tamamıyla tek satıcı sorumludur.

4.10 Sözleşme şirket tarafından tek satıcının sözleşmeye aykırı davranışından dolayı feshedilirse, tek satıcı şirkete 150.000.- USD (yüz elli bin Amerikan Doları) ödemeyi taahhüt eder.

4.11. Tek satıcı, şirkete tek satıcılık teminatı olarak 20.000.- USD (yirmi bin Amerikan Doları) tutarında banka teminat mektubunu sözleşmenin aktedildiği tarih olan .../.../.... tarihinde verecektir. Sözleşmenin süresi sonunda şirket tarafından yenilenmemesi halinde veya sözleşmenin tek satıcının kusuru olmaksızın makul sebeplere binaen şirket tarafından feshi durumunda tek satıcılık teminatı tek satıcıya iade edilir.

4.12. Taraflar, işbu sözleşmedeki kayıtlı işyerini kanuni ikametgah olarak kabul ederler ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatı kendisine yapılmış addederler. Tek satıcı adres değişikliğini 15 gün içerisinde şirkete bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde şirketteki son adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

4.13. İşbu tek satıcılık sözleşmesinin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tek satıcının şirketle bu sözleşmeye dayanarak yaptığı tüm sözleşmeler de kendiliğinden sona erecek ve tek satıcının bütün borçları muaccel hale gelecektir.

4.14. Şirket sözleşmenin bitiminde sözleşmeyi yenileyip yenilememekte tamamen serbesttir.

MADDE 5. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak ihtilaflarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme ..../.../.... tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

Tek Satıcı Şirket
( Ticaret Ünvanı, İmza ) ( Ticaret Ünvanı, İmza )


tahliye taahhüdü

                                       T A H L İ Y E        T A A H H Ü D Ü
 ........... ile aramızda ki   tarihli kira sözleşmesi çerçevesinde ..........adresinde kiralamış bulunduğumuz daireyi, .......... tarihinde kayıtsız şartsız  tam olarak tahliye edeceğimizi  kendi serbest irademle gayrikabili rücu olarak beyan,kabul ve taahhüt ederim.


                                                                                                     KİRACI
                                                             

paylaşmalı mal ayrılığıPAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

(T.M.K.md.244 ilâ 255)

Eşler birlikte söz alarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettik:

1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı  üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden , iddiasını isbatla yükümlü olacaktır.Aksi takdirde aidiyeti isbat edilemeyen mallar ,paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.
4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.
5- Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık olmaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete
uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir.Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.
6- Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.
7- Her birimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları , miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça , sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar , paylaşma dışı kalacaklardır.
8- Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır.Olanak bulunmadığı durumda bedel eklenmek suretiyle paylar denkleştirilecektir.Birimizin diğerine ödeyeceği bedel , malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre
hesaplanacaktır.Bu hesaplamada, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.
9- Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %.. oranında faiz yürütülecektir.
10- Birimizin ölümü durumunda , paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlikte yaşadığımız konut bulunduğunda , sağ kalan , bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve
yetmediği takdirde bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirdiler.


Not:
9.Paragrafla ilgili olarak: Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülmemesi veya güvence istenmemesi konusunda anlaşabilirler.
DİKKAT : - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
                    - İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir.
                     (NKY.md.93)

oto kiralama sözleşmesi OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


            SÖZLEŞME TARİHİ ..../..../.......

TARAFLAR;

 KİRAYA VERENİN
            ADI VE SOYADI :
            ADRESİ :
            ARAÇ PLAKA NO :

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.
         
 KİRALAYANIN
            ADI VE SOYADI (ÜNVANI) :
            ADRESİ :

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

ÜCRET;

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU :
_____________Plaka numaralı ________________marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.
2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ:
Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.
3-TAAHHÜTNAME:
Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve
KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.
4- SÖZLEŞME ŞARTLARI:
a) Ücret net olup her ayın en geç ___'sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN'a aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN'a aittir.
b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir.
c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü Arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken       önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.
5- SÖZLEŞME SÜRESİ:
Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN'e aittir. Sözleşme bitiş      tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır. İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda _____________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
     
            KİRAYA VEREN                                                            KİRALAYAN

     
     

mal ortaklığı


MAL ORTAKLIĞI

(T.M.K.md.256 ilâ 281)

Eşler birlikte söz alarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik:

1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiç birimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.
2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevî tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca .............. lar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallarımız bölümünde yer alacaktır.
3- Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerlerimiz, ortaklık malımız sayılacaktır.
4- Her birimiz ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabileceğiz. Olağan yönetim dışında
diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabileceğiz.
5- Birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukukî işlemleri yapabilecektir.
6- Her birimiz, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.
7- Ortaklığın sona ermesi durumunda her birimiz ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacağız.
8- Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.
9- Her birimiz, kişisel mallarını yasal sınırlar içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.
10- Her birimiz, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve ortaklık malları ile sorumlu olacağız.
11- Her birimiz diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağız.
12- Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca
ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.
13- Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.
14- Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.
15- Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artış payına
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
16- Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.
17- Birimizin ölümü veya başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısı, her eşe veya mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.
18- Birimizin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.
19- Ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığımız konut ve ev eşyası, birimizin ölümü halinde sağ kalan payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.
20- Taraflar birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası dışında kalan ve kendileri için üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendilerine verilmesini isteyebileceklerdir, diye sözlerini bitirdiler.

Not:
1.Paragrafla ilgili olarak :
a) Eşler sözleşmede sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebilirler. Kişisel mallarının gelirlerini de bu ortaklığa dahil edebilirler.
b) Eşler sözleşmede, belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabilirler.
17.Paragrafla ilgili olarak: Sözleşmede başka bir paylaşma oranı kararlaştırabilirler.

DİKKAT : - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
                   - İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

alım satım ve komisyon sözleşmesi


ALIM  SATIM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
Protokol No          :……………………………………………      Acente Kodu :………………………………………..
İli                          :……………………………………………      Mevkii         :………………………………………………..
İiçesi                     :……………………………………………      Ada             :………………………………………………..
Mah/Sokağı          :……………………………………………       Pafta           :………………………………………………..
Apartman Adı       :……………………………………………      Parsel No     :………………………………………………..
Kapı No                :……………………………………………      Kat No        :………………………………………………..
Müşteri ………………………………………………………………ile emlak sahibi ………………………………………………
Yukarıda bahsi geçen emlak  satışı  hususunda  aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ve taahhüt ederler.
1- Satıcı sahibi bulunduğu bu emlakın  satışını …………………………………………………………TL/EUR/USD
Yazı ile …………………………………………………………………………………………………..olarak kabul ve taahhüt
etmiştir.
2- Satış bedeline mahsuben alıcıdan ………………………………………………………………………..TL/EUR/USD
Yazı ile…………………………………………………………………………………………………….olarak kabul ve taahhüt  etmiştir.
3- Satışın ………………………………………………….TL/EUR/USD.Yazı ile(yazı il)…………………………………sı
Peşinen geri kalan da……………………………………………………………(     ‘’    )…………………………………………
……………………………………………………………….   (   ‘’     ) ………………………………………….
……………………………………………………………….   (   ‘’     ) ………………………………………….
……………………………………………………………….   (   ‘’     ) ………………………………………….
lık taksitler  halinde ödenecektir.
4- Bu protokol imzalandıktan sonra  borçlar kanununun 156/2. Maddesine göre  taraflardan alıcı  emlakı
almaktan  vazgeçtiği taktirde verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Satıcı emlakı satmaktan  vazgeçerse
kapora miktarı kadar tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.
5- Alıcı  ve satıcı  kendilerine bu anlaşmayı sağlayan ………………..ye anlaşmanın imzası anından itibaren
herbiri gerçek  satış bedeli üzerinden %3 ‘er komisyon ödemeyi, kabul , taahhüt ve beyan ederler.
Taraflar komisyon ücretinin fazlalığından bahisle kendisi  hakkında talep ve müracat  haklarından kabili
Rücu olmamak  kayıt  ve şartıyla anlaşmayı kabul etmişlerdir.Satıştan vazgeçen taraf  iki tarafın komis-
yonunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6- Anlaşmazlık  halinde  haksız olan taraf   bu anlaşmada  yazılı talimatlarla birlikte ayrıca  diğer  tarafın
mağruz  kalacağı  her  nevi  zarar,  ziyan,  mahkeme,  ve  icra  masrafları  ve ücreti vekaleti de ödemekle  yükümlüdür.
7- Bu protokolü uygulamasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.
ALICI                                                                                      SATICI
ADI SOYADI   :                                                                         ADI SOYADI :
ADRESİ         :                                                                         ADRESİ        : TEL              :                                                                         TEL              :

ikale sözleşmesi


İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA (İKALE) YOLU İLE SONA ERMESİ
 VE SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

Bu protokol; (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) ile iş sözleşmesine istinaden unvanlı görevde çalışmakta olan Syn. , iş sözleşmesini tarihinde karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradeleri sonucu anlaşma yolu ile sona erdirmeleri nedeni ile düzenlenmiştir.

MADDE 1- İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

a) İşbu protokolün amacı, Şirket ile tarihli iş sözleşmesine istinaden çalışmakta olan Syn.iş sözleşmesinin tarihinde anlaşma (ikale) yoluyla sona erme nedeni ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

b) Syn. iş sözleşmesi, yukarıdaki “a” paragrafında belirtildiği üzere tarafların karşılıklı anlaşması (ikale) sonucu tarihinde sona erdirilmiştir.

MADDE 2- İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİ İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A) İKALE (ANLAŞMA) BEDELİ VE CEZAİ ŞART:

1-) Anlaşma Bedeli: Syn. ; iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona erdiğini ve bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığını, ayrıca işe iade davası açma hakkının da doğmadığını kabul eder.

2-) Akde Muhalafet Halinde Cezai Şart: Bu kabul ve beyan rağmen Syn.Şirket aleyhine dava ikame etmesi halinde; Syn.iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) ile sona ermesi nedeni ile Şirket tarafından kendisine ödenen aylık net ücret olan TL’nin sekiz (8) katı tutarında cezai şartı, hiçbir şekilde itiraz etmeksizin tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte Şirket’e ödemeyi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.

B) İBRA EDİLEN KONULAR:

1- Ücret ve Ekler: Syn. , iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre boyunca hak kazanmış olduğu ücret ve eklerini tam ve noksansız olarak almıştır.Hak kazandığı halde almadığı herhangi bir ücret ve eki alacağı yoktur.

2- Yasal Süreler Dışında Yapılan Çalışmalar: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41, 42 ve 63. maddeleri kapsamında kalan fazla mesai ücretini de içerdiğinden; , bu sınırları aşan fazla mesaisi olmadığını ve bu nedenle fazla mesai alacağı olmadığını kabul ve beyan eder.
 Kendisinin ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptığı çalışması da yoktur.

3- Yıllık Ücretli İzin:
 Syn.hak kazandığı halde kullanamadığı yıllık ücretli izni bulunmamaktadır.

MADDE 3- DAVA HAKLARINDAN FERAGAT

İş sözleşmesi anlaşma yoluyla sona eren Syn. , iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir konuda Şirket aleyhine dava açmayacağını ve tüm konularda tam ve kamil bir şekilde kabil-i rücu olmak üzere ibra ettiğini belirtir.

MADDE 5- PROTOKOLDE ELE ALINMAYAN HUSUSLAR

Bu protokolde ele alınmayan bütün konular, iş sözleşmesinde ve eklerinde yer alan hususlar ile İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Bu protokol; tarihinde İstanbul’da iki nüsha halinde tanzim edilmiş olup, imza ile yürürlüğe girmiştir.

futbolcu geçici transfer sözleşmesi
  PROFESYONEL FUTBOLCU GEÇİCİ TRANSFER SÖZLEŞMESİ


1 - TARAFLAR  
A - FUTBOLCU BİLGİLERİ  
Adı ve Soyadı  
Uyruğu  
TC Kimlik No. / Pasaport No.  
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  
Ana Adı / Baba Adı  
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
Telefon No.  
Futbolcunun Önceki Kulübü  
KANUNİ TEMSİLCİSİNİN (Profesyonel futbolcu 18 yaşın altında ise doldurulacaktır.)  
Adı ve Soyadı  
Uyruğu  
TC Kimlik No. / Pasaport No.  
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
FUTBOLCU ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)  
Adı ve Soyadı  
Uyruğu  
TC Kimlik No. / Pasaport No.  
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
B - KULÜP BİLGİLERİ (ASIL KULÜP)  
Yasal Adı  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
Yetkili Temsilcisinin Adı ve Soyadı  
Yetkili Temsilcisinin Kulüpteki Görev ve Unvanı  
KULÜP ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)  
Adı ve Soyadı  
Uyruğu  
TC Kimlik No. / Pasaport No.  
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  
Adresi (Tebligata Elverişli) 
C - KULÜP BİLGİLERİ (GEÇİCİ KULÜP)  
Yasal Adı  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
Yetkili Temsilcisinin Adı ve Soyadı  
Yetkili Temsilcisinin Görev ve Unvanı  
KULÜP ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)  
Adı ve Soyadı  
Uyruğu  
TC Kimlik No. / Pasaport No.  
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)  
Adresi (Tebligata Elverişli)  
 
2 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
Sözleşmenin Başlangıcı (gün-ay-yıl)  
Sözleşmenin Bitişi 31.05.  
 
3 - ÖDEMELER VE ÖZEL HÜKÜMLER  
Net Aylık Ücret (Asgari ücretten az olmamak üzere)  

Kulüp Tarafından Taahhüt Edilen Diğer Ücretler ve Ödeme Şekli

Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri uygulanır.

 
ÖZEL HÜKÜMLER  


4 - GİZLİLİK

FIFA, UEFA ve TFF Statü ve talimatları, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmî makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu sözleşmenin süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan, elde edilen veya öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır.

5 - TEBLİGAT

Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.6 - UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.

7 - SON HÜKÜMLER

Her iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen işbu …… sayfalık Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi …………………… tarihinde ………………… birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve iki nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir.Futbolcu, Kanuni Temsilcisi veya Vekilinin Adı, Soyadı ve İmzası Asıl Kulüp Temsilcisinin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası Geçici Kulüp Temsilcisinin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası  
 
 
Futbolcu Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası Asıl Kulüp Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası Geçici Kulüp Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası  

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM

Ek Belgeler


Futbolcu İmza Beyannamesi  
 
Kulüp İmza Sirküleri  
 
İşlem Gideri (Dekont)  
 
2 Adet Resim  
 
Alt Yapı Fonu Ödeme Belgesi (Yabancı Uyruklu Futbolcular İçin)  
 
İşlem Gideri (Dekont)  
 
Anne - Baba Muvafakati


İşbu sözleşme TFF tarafından ……/……/……… tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir.Sorumlu TFF Bölge Personelinin Adı, Soyadı ve İmzası TFF Bölge Müdürünün
Adı, Soyadı ve İmzası  


futbolcu transfer sözleşmesi


PROFESYONEL FUTBOLCU TRANSFER SÖZLEŞMESİ

 1 – TARAFLAR
A – FUTBOLCU BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Ana Adı / Baba Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Adresi (Tebligata Elverişli)
Telefon No.
Futbolcunun Önceki Kulübü
KANUNİ TEMSİLCİSİNİN (Profesyonel futbolcu 18 yaşın altında ise doldurulacaktır.)
Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)
FUTBOLCU ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)
Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)
B – KULÜP BİLGİLERİ
Yasal Adı
Adresi (Tebligata Elverişli)
Yetkili Temsilcisinin Adı ve Soyadı
Yetkili Temsilcisinin Kulüpteki Görev ve Unvanı
KULÜP ADINA HAREKET EDEN FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN (Fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)
Adı ve Soyadı
Uyruğu
TC Kimlik No. / Pasaport No.
Doğum Yeri ve Tarihi (gün-ay-yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli)
2 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin Başlangıcı (gün-ay-yıl)
Sözleşmenin Bitişi 31.05.
 
3 – ÖDEMELER VE ÖZEL HÜKÜMLER
Net Aylık Ücret (Asgari ücretten az olmamak üzere)


Kulüp Tarafından Taahhüt Edilen Diğer Ücretler ve Ödeme ŞekliÖdeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri uygulanır.

 


Özel Hükümler

4 - KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Kulüp,


a) İşbu sözleşmede yer alan ücrete ilişkin tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek,

b) Hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dahilinde futbolcunun sağlığı ile ilgilenmek, müsabaka, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak,

c) Futbolcunun mesleğinde gelişimini sağlamak için dersler, konferanslar, kurslar tertip etmek, gerekli materyali sağlamak,

d) FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek,


ile yükümlüdür. Kulüp, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir.5 - FUTBOLCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİFutbolcu,


a) Profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yüklediği edimleri yerine getirmek,

b) Kulübün, yurt içinde ve yurt dışında yapacağı tüm müsabakalara ve antrenmanlara katılmak,

c) FIFA, UEFA ve TFF Statü’lerine ve düzenlemelerine uymak, futbolun ahlaki prensiplerini gözetmek ve teşvik etmek,

d) Beyanları ve davranışlarıyla TFF’nin ve paydaşlarının saygınlığını zedelememek,

e) Kulübün onayı olmaksızın herhangi tehlikeli veya sportif bir faaliyete katılmamak,

f) Kulübün yer alacağı müsabakalarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için özel hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek,

g) Kulübün kendisine vermiş olduğu eşyaları kullanılabilir halde tutmak ve sözleşmenin sona ermesi ile birlikte bunları kulübe iade etmek,

h) Kulüp Sağlık Kurulunun veya kulüp doktorunun isteği üzerine düzenli olarak sağlık taramalarına girmek ve tedavi uygulanmasına izin vermek,

i) Acil durumlar haricinde kulüp sağlık kuruşunun veya kulüp doktorunun ön bilgisi olmadan herhangi bir tıbbi tedavi uygulamamak,

j) Antrenman ve müsabakalarda oyun kurallarına uygun hareket etmek ve sportmence davranmak, müsabaka görevlilerinin kararlarına saygı duymak ve bunlara riayet etmek,

k) Futbolla ilgili bahis ve benzeri faaliyetlere dahil olmamak,


ile yükümlüdür. Futbolcu, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin dışında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın kendisine yüklemiş olduğu diğer yükümlülükleri de yerine getirir.6 – SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİşbu sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya sözleşmeye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça tarafları bağlamaz.7 – GİZLİLİKFIFA, UEFA ve TFF Statü ve talimatları, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmi makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu sözleşmenin süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan, elde edilen veya öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutulacaktır.8 – TEBLİGATTaraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.9 – UYUŞMAZLIKLAR


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözüme bağlama yetkisi münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na aittir. Taraflar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarına karşı süresi içinde ancak TFF Tahkim Kurulu’na başvurabilirler.

10 – SON HÜKÜMLERHer iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen işbu …… sayfalık Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi …………………… tarihinde ………………… birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve iki nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir. Futbolcu, Kanuni Temsilcisi veya Vekilinin


Adı, Soyadı ve İmzası Kulüp Temsilcisinin


Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası


Futbolcu Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası Kulüp Adına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin Adı, Soyadı ve İmzası(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)
SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM Ek Belgeler

  Sağlık Raporu Prof. Futbolcular Derneği Referansı (Dekont)

2 Adet Resim Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (Dekont)

Futbolcu İmza Beyannamesi Yetiştirme Tazminatı Ödeme Belgesi

Kulüp İmza Sirküleri Kulüp Muvafakat Belgesi

Futbolcu Taahhütnamesi Karşılıklı Vazgeçme Belgesi

Alt Yapı Fonu Ödeme Belgesi Kulüp ve Futbolcu Tescil Taahhütnamesi

İşlem Gideri (Dekont) Anne – Baba Muvafakatiİşbu sözleşme TFF tarafından ……/……/……… tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir. Sorumlu TFF Bölge Personelinin Adı, Soyadı ve İmzası TFF Bölge Müdürünün


Adı, Soyadı ve İmzası

tüketici mahkemesine tedbir talepli başvuru dilekçesi


TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
            .................
                                                                       
   TEDBİR TALEPLİDİR

Davacı(Şikayet Eden)
Adresi : ............................................................................................
 ........................................................................................................

Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

Davalı(Şikayet edilen)
Adresi : ............................................................................................


Talep(*) : ......................................................................................................
...........................................................................................................

Dava(şikayet)Konusu: .............................................................................................................
(Ayıplı mal / hizmet )

OLAY : ………………………………………………………………………..
(Şikayetin açıklaması)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında        Kanun
-Borçlar Kanunu,
- Tanık,
- Bilirkişi ve her türlü delil.

Neticei Talep :Yukarıda açıklanan ayıplı .................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................hususunda karar verilmesini arz ederim.
 .... /... / 2090
Adı – Soyadı
                      imza
       
Eki :
Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.
(*)
..................   Tüketici Mahkemesinden ..................    ....  No.lu İcra Müdürlüğünde  200./ .... sayılı icra dosyası ile yapılan takibin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.
......................Tüketici Mahkemesinden söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar  diğer taksit ödemelerimin muacceliyet kesbetmemesi için kalan taksit ödemelerinin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.
(*)NOT:  Talep kısmına yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini  yazabilirsiniz.