tekiden tapu kaydı istenmesi

………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : ………… Asliye Hukuk Hakimliğinin ………/…Esas sayılı kamulaştırma bedelinin arttırılması davası için tapu kayıtları gönderilmesi.

Davacı …………. tarafından davalı ……… Belediye Başkanlığı aleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma Bedelinin arttırılması davasının yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince; dava konusu ………….. İli, …………… Mahallesi kain ve tapunun ……….. ada ……..pafta ve ……… parselde kayıtlı gayrimenkulun tapu kayıt örneği …./…./……… tarihli yazımız ile istenmiş, ve Müdürlüğünüzce verilen cevapta davacıya ait gayrimenkulun ……………. metrekare olduğu bildirilmiş, ancak davacı tarafından mahkememize ibraz edilen tapudan söz konusu gayrimenkuldaki hissesinin …………… metrekare olduğu anlaşılmış olduğundan; kayıtların tekrar tetkiki ile anılan taşınmazda davacı ………………'nın hissesini gösterir tapu kayıt örneğinin çıkartılarak gönderilmesinin istenilmesine karar verilmiş bunun için mahkememizce yazılan …./…../……. tarih ve ……./… sayılı yazımıza henüz bir cevap verilmediğinden tekidine karar verilmiştir.
Karar gereğince yukarıda sorulan hususların yargılamanın bırakıldığı …./…../……. gününden evvel bildirilmesi Tekiden rica olunur

……/……/…….…

Hakim

tedbir nafakası talebi

……………... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Davalının tedbir nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………….. ile davalı Ahmet, ../…/……. tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Evlilik birliği, son zamanlarda davalının kusurlu davranışları neticesinde müvekkilim için çekilmez hale gelmiştir. Söz konusu olumsuzluklar müvekkilimin psikolojik hayatına da olumsuz bir şekilde yansımıştır.
2. Bu itibarla, boşanmak için sayın mahkemenizde açılan ………./… esas numaralı boşanma davasında ……./… karar numarasıyla …yıl ayrılığa hükmedilmiş bulunmaktadır. Ayrıca taraflar arasındaki barışma girişimleri de sonuçsuz kalmıştır. Müvekkilim ile çocukları da şu anda babasının evinde yaşamaktadır.
3. Herhangi bir yerde çalışmayan ve bir geliri de bulunmayan müvekkilim, babasının evinde sığıntı şeklinde yaşamakta, gerek kendisinin gerekse çocukların infak ve iaşesi ile masraflarını karşılayamamaktadır.
4. Bu itibarla, Medeni Kanun m. 197 gereğince, çocukların için ……………………..) TL.-, müvekkilim içinse …………………. (………………………on) TL.- olmak üzere toplam ……………… (………………………) TL.- tedbir nafakası talebi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun m. 197 ile ilgili hükümleri, Hukuk  Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ……/…esas ve ………../…karar numaralı ayrılık kararı, nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, davalının aylık olarak çocuklar için ………….. (…………..) TL.-, müvekkilim eş için ……………. (……………….) TL.- olmak üzere toplam ……………………… (………………………..) TL.- tedbir nafakası ödemesine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) …………./…esas ve ………/…karar numaralı ayrılık kararı
3.) Nüfus kayıtları örneği
4.) Tanık listesi.

tecavüzün önlenmesi ve tazminat dava dilekçesi

……………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :

DAVA KONUSU : Tecavüzün önlenmesi ve tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilimin …………ı İlçesi, ………………. Mahallesi ……………….. mevkiinde tapunun ……parsel nosun da kayıtlı bulunan fındık bahçesi mevcuttur.
2. Davalı ……………… maliki bulunduğu müvekkilimin arazisine komşu olan yine aynı mevkide ………….. Yolu kenarında bulunan ve davalıya ait olan evin altından su çıkmaktadır.
3. Davalıya ait bulunan evin alından çıkan su daha önceden var olan arkın kapatılması sonucu önce yola yoldan da ark olmadığı için müvekkilime ait yere akmaktadır. Müvekkilimin arazisine akan bu su yaklaşık olarak 5-6 yıldan bu yana akmakta ve müvekkilimin arazisine ve ürününe zarar vermektedir. Araziyi tamamen su bastığı için ürün ocakları kurumaktadır.
4. Davalı ile yapılan görüşmeler hiçbir sonuç vermemiş davalı yerin kenarına evin altından çıkan suyun tahliyesi için ark açılmasına izin vermemiştir. Hatta müvekkilimin bu konuyla ilgili olarak ……. yılında bir şikayeti olmuş davalı bu konuyu çözüme kavuşturacaklarına dair söz vermiştir. Ancak yapılan anlaşmaya davalı uymamış ve müvekkilime ait araziye zarar vermeye devam etmiştir.
5. Davalının bu güne kadar müvekkilime yaklaşık olarak ……………….-(…………………..) TL zararı olmuştur.
6. İş bu nedenlerle dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık, bilirkişi, keşif, davalı ile müvekkilim ararsında yapılan 05.06.1996 tarihli anlaşma ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının haksız tecavüzünün men-i ile suyun tahliyesi için ark açılmasına, davalının müvekkilime vermiş olduğu …………………..-(…………….) TL zararın tazminine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Anlaşma zaptı örneği
3.) Tapu fotokopisi

tebliğ mazbatasıTEBLİĞ MAZBATASI Tebliğ evrakı 1- Adresinde veya ............................ da muhatap .............................................................................. 2- ............................................ sebebiyle muhatap yerine..................................................................... 3- Tebliğ yapılması ............................. sebebiyle temin edilemediğinden .......................................... ................................................................................ 4 - Muhatabın muvakkaten ................................... gittiği ................................................... tarafından bildirildiğinden .................................................... 5- ( ....................) Mehil tayin edilip (ikinci defa ) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine ........................................................................... 6- .............................................tebellüğden imtina ettiğinden ............................................................. ............................................................................... 7- Adreste kimse bulunmaması üzerine ............... ............................................................................... 8- Tebliğ yapacak kimse ....................................... sebebiyle imtina ettiğinden ................................... ........................huzurunda .................................... Tebligat yapılanın Tebliğ Tarih ( imza veya parmak izi ) İmza ................................................................................ Tebliğ memurunun imzası : ........................................................................... Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tesbit edilen yeni adresi: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

tebliğ talebi

T.C.
.....................DairesineDosya no:


Alacaklı vekili geldi. Takip ilama dayalı olup borçlu adına çıkartılan icra emri tebliğ edilmeden iade edilmiş olduğundan İcra Emri'nin Tebligat Kanunu md.35'e göre tebliğine karar verilsin dedi.

Alacaklı Vekili
Av.

tebligat adresinin tespiti

………… İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : …………… Asliye Hukuk Hakimliği ………../… Esas

Davacı ………………. A.Ş. tarafından davalı …………… aleyhine açılan tazminat davasının Mahkememizde yapılan duruşması sırasında;
…….. Mahallesi, ……….. Sokak …………. No: ………….. adresinde iken bulunamayan davalı ……………'in tebliğe elverişli adresinin tahkik ve tesbiti ile duruşmanın bırakıldığı …../……/……. tarihinden evvel Mahkememize gönderilmesi rica olunur.

……/……/……

Hakim

NOT : Cevap için … TL.- lık Posta Pulu eklidir

tazminat davasında davaya cevap örneği

………………..… ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

CEVAP VEREN (DAVALI) :


VEKİLİ :


KARŞI TARAF (DAVACI) : TEDAŞVEKİLİ :


KONU : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR :
1. Görev itirazımız, Dava, konusu itibariyle idari yargı görev alanına girmektedir. Çünkü temizlik ve çöp toplama işi belediyeler tarafından görülen yada gördürülen kamu hizmetlerindendir. Bir özel hukuk ilişkisi söz konusu değildir. İdarenin bir kamu hizmetini yaparken meydana geldiği iddia edilen zararın tazmini için ancak idari yargı mercilerinde dava açılması söz konusu olabilir.Bu nedenle görev yönünden davanın reddi gerekir.
2. Husumet itirazımız Olay, ………. (…………………………………)'a ait …………… plaka sayılı araçla ilgilidir. …/…./………. tarih ve ……/…… sayılı encümen kararı gereği "Çöp depolama alanlarının işletilmesi, hastane atıklarının toplanması ve yakılması işi" …………….. tarafından yürütülmektedir. Zarar verdiği iddia edilen araç ………. a aittir. …………. ise bir Anonim Şirket olup işlem ve eylemlerinden bağımsız olarak sorumludur. Müvekkil ………………….. hiç bir eylem, işlem ve sorumluluğu söz konusu değildir. Bu nedenle davanın husumet yönünden reddi gerekir
3. Dava haksız ve yersizdir, reddi gerekir Olay …/…./…….. tarihinde, ……Sokakta bulunan …………… Hastanesinin tıbbi atıklarını almak için hastaneye girerken, ………………. uhdesindeki ……………. plaka sayılı tıbbi atık aracının sarkmış olan elektrik tellerine temas etmesinden ibarettir. Temas eder etmez araç durdurulmuş, Hastane yetkilileri ile beraber TEDAŞ Elektrik A.Ş. yetkililerine telefon açılmış, takriben ….dk sonra yetkililer hastaneye gelmişler, ……….. yetkilileri hastane yetkililerinin yanında TEDAŞ A.Ş. yetkililerine tutanak tutalım dediklerinde, yaptıkları telsiz konuşmalarından sonra 'resmi araçtır gerekmez' demişlerdir. Bunun üzerine, hasar tutanağı tutulmadığından olayın gerek oluş şekli gerekse diğer ayrıntılar hastane yetkilileri ile ………..' a ait araç yetkilileri arasında bir tutanağa bağlanmıştır. Hukuki mesnetten yoksun davanın reddi gerekir.
4. Direğe çarpma ve hasar hiç bir şekilde yoktur Ekte sunduğumuz tutanaktan da anlaşılacağı gibi elektrik direğine çarpma hiç bir şekilde söz konusu olmamıştır. Tellere temas sonucunda da hiç bir hasar meydana gelmemiştir. Zaten …………… ait olan araç sürücüsü sarkmış telleri gördüğü anda hemen aracını durdurmuştur.
5. İnkar tazminatı talebi yersizdir. Diğer taraftan davacı, söz konusu aracın direğe çarptığı gerekçesiyle kendi kendine hazırlamış olduğu bir zarar toplamı çıkararak, …………….. İcra Müdürlüğünün …./…… E. Sayılı takip dosyası ile icra takibine girişmiştir. Söz konusu takibe itirazımız nedeniyle takip durmuştur. Bu itibarla, İddia edilen alacak mevcut olsa bile likit değildir. Genel hükümler çerçevesinde genel mahkemede yargılama sonucu borcun doğup doğmayacağı, doğarsa ne miktarda olacağı anlaşılacağından likit olmayan borca itirazımız haklıdır. Müvekkil bir kamu kurumudur. Kayıtlarından borcun olup olmadığı ve miktarının ne kadar olduğunun anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle itirazımız haklı ve gereklidir. Davacı tarafın inkar tazminatı talebi haksız ve yersizdir.

HUKUKİ SEBEPLER : Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER :………...İcra Müdürlüğünün …/………….. E. sayılı takip dosyası münderecatı, Tutanak, Motorlu araç tescil belgesi, Sürücü belgesi örneği, Motorlu Kara Taşıt Araçları Kamyon Birleşik Sigorta Poliçesi, Trafik Sigortası Poliçesi, Bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her tür delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarda saymış olduğumuz ve re'sen rastlanacak diğer nedenlerle,
1.) Görev yönünden davanın REDDİNE;
2.) Reddedilmediği takdirde husumet yönünden REDDİNE;
3.) Bu yönden de reddedilmeyerek esasa girilmesi halinde hukuki mesnetten yoksun, haksız ve yersiz davanın REDDİNE;
4.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davacı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/.......

Davalı Vekili
EK:
1.) …………...İcra Müdürlüğünün …./……. E. sayılı takip dosyası
2.) Tutanak,
3.) Motorlu araç tescil belgesi,
4.) Sürücü belgesi örneği,
5.) Motorlu Kara Taşıt Araçları Kamyon Birleşik Sigorta Poliçesi,
6.) Trafik Sigortası Poliçesi

tazminat davasında kısmi dava

……… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalının şimdilik …………….. TL.- maddi ve ..…………….. TL.- manevi olmak üzere toplam …………….. …………….. TL.- tazminata mahkum edilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………….. …….. Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Çalışmış olduğu bilim dalı tamamen deney yapılmasına bağlı bir alan olduğu için Fakülte tarafından kendisine verilen görevleri ve araştırmaları söz konusu deneyleri yapmak suretiyle yerine getirmektedir.
2. Müvekkilim, Fakülte tarafından yürütülmekte olan bir araştırma için görevlendirilmiştir. Bu araştırmayı yürütürken yapmış olduğu deney sırasında araştırmadan sorumlu olan ve araştırmayı yöneten öğretim üyesinin yanmakta olan ateş üzerine alkol dökmesi sonucu büyük bir hayati tehlike atlatarak yüzünün tamamı ile vücudunun büyük bir kısmı yanmıştır. Acilen hastaneye kaldırılan müvekkilime doktorlar tarafından birinci dereceden yanık teşhisi konulmuş ve yoğun bakıma alınarak yaklaşık 3 ay yanık tedavi merkezinin yoğun bakım servisinde yatmak zorunda kalmıştır.
3. Müvekkilim, ……… Üniversitesi Veteriner Fakültesi kadrosunda çalışan bir öğretim elemanı olup doktora eğitimini henüz tamamlamış ve öğretim üyeliğine ilk adımını atmış durumdadır. Gelecekte başarılı bir öğretim üyesi olarak, dalında aranan bir akademik personel olacağı kuşkusuzdur. Ancak, geçirmiş olduğu bu kaza sonucunda konuşma kabiliyetinin yaklaşık %60'ını kaybetmiş durumda olup yüzünün tamamında ve vücudunun büyük bir bölümünde yara ve yanık izleri kalmıştır.
4. Müvekkilimin bu haliyle üniversite ortamında belli bir yaş ve belli bir eğitim düzeyine gelmiş üniversite öğrencileri karşısında ders vermesi de mümkün görülmemektedir. Diğer taraftan müvekkilimin Türkiye'de tedavi edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen doktorlar, bu tedavinin ancak ABD'de mümkün olabileceğini belirtmektedirler. Maddi olarak zaten yetersiz bir gelire sahip olan müvekkilimin tedavisini yaptırmak üzere ABD'ye kendi imkanları ile gitmesi de mümkün değildir.
5. Müvekkilimin gerek ………………….. maddi gerekse manevi olarak uğramış olduğu zararın toplam tutarının………………………………TL.-' nin çok üzerinde olduğu ortadadır. Bu itibarla, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, Medeni Kanunun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Doktora raporları, bilirkişi, tanık ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davamızın kabulü ile, davalının, olay tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ………………………… TL.- tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Doktor raporları.

hakimin reddi

………. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA NO : .…

RED İSTEMİNDE BULUNAN
(DAVACI) :


DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVALI VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Hakimin reddi talebinden ibarettir.

DÖNME NEDENLERİ :
1. Mahkemenizde görülmekte olan ……./… esas numaralı davada, davalının avukatı, bu davayı kesin kazanacağını çünkü davaya bakan hakimin müvekkilimin düşmanı olduğunu belirtmiştir.
2. Müvekkilim bundan 8 sene önce yapmış olduğu trafik kazasında bir kişi ölmüştür. Davalı avukatın sözleri üzerine müvekkilimin yapmış olduğu araştırma neticesinde davaya bakan Hakim …………………. ın trafik kazasında ölen …………………….' ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 29/5 fıkrası uyarınca hakimin reddedilebileceği belirtilmektedir.
3. İşbu nedenlerle, hakimin reddedilmesi zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda belirttiğim nedenlerle, davamızın kabulü ile Hakim ……………………. ın davadan reddini talep ediyoruz. Bu davaya başka bir hakim tayin edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1. Onanmış vekaletname örneği
2. .. yıl öncesine ait kaza raporu

tavzih talebi

……………ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : ……/… , K: …./……

DAVACI : .
.
DAVACI VEKİLİ : Av. .
.

DAVALILAR : 1.) .
2.) .

DAVA KONUSU : Tavzih talebidir.

OLAYLAR :
1. Sayın mahkemenizde açılıp …/…./…… tarihinde karara bağlanan, yukarıda esas ve karar numarasını vermiş olduğumuz tapu tashih davasında, ……. ili …… ilçesi ……r köyü ….. ada …. parselde bulunan arazinin yanlışlıkla ……….. adına olan tapu kaydının düzeltilerek Müvekkilim …………. adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.
2. Yapılan yargılama sonucunda talebimiz doğrultusunda tapu kaydının düzeltilerek müvekkilim adına tescilin yapılmasına karar verilmiştir.
3. Ancak her ne kadar talebimiz doğrultusunda karar verilmekle beraber, kararın … numaralı hüküm fıkrasında ………. ili ….. ilçesi İkizler köyü sınırları içerisinde kırlangıç deresi mevkiinde ve tapunun ……..ada …./…. parselde bulunan arazi, maddi hata sonucunda …./….. parsel olarak gösterilmiştir. Maddi hata gözden kaçtığı için sayın mahkemenizce verilen karar da kesinleşmiş bulunmaktadır.
4. Kararın …… numaralı hüküm fıkrasında yer alan iş bu maddi hata nedeniyle müvekkilim adına tescilin yapılması mümkün olmadığından tavzih kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Dava dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle iş bu talebimizin kabulü ile; yukarda esas ve karar numarası verilen davanın ….. numaralı hüküm fıkrasındaki maddi hatanın, "…/….. parsel numaralı" şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/….


Davacı Vekili


Av. .

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

taşkın inşaat ve tapu tescil dava dilekçesi

……………. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA NO : ………..

BİRLEŞTİRME TALEBİNDE
BULUNAN (DAVACI) :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Mahkemenizde görülmekte olan ……..… Esas sayılı taşkın inşaata ilişkin dava ile yine mahkemenizde görülmekte olan ……….… esas sayılı tapu iptali ve tescil davasının birleştirilerek görülmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Mahkemenizde görülmekte olan …………./… esas sayılı dava dosyasında, mülkiyeti davalı …………………… ye ait olan ve üzerine müvekkilim, …………….. tarafından iyi niyetle ev inşa edilen arsa parçasının sayın mahkemeniz tarafından belirlenecek uygun bir tazminat karşılığında müvekkilim adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.
2. Ancak, bu seferde davalı ………………….., müvekkilimin üzerine dubleks bina inşaa etmiş olduğu ve tapuda müvekkilim adına kayıtlı olan arsanın aslında tamamının kendisine ait olduğunu, tapu kayıtlarında yanlışlık bulunduğunu ileri sürerek tapu kaydının tashihi ile tapu iptali ve tescil davası açmış bulunmaktadır. Söz konusu bu dava da halen derdesttir.
3. Mahkemenizde halen görülmekte olan ve tarafımızdan açılmış bulunan taşkın inşaata ilişkin …../… esas numaralı dava ile, aleyhimize açılmış bulunan ve halen derdest olan ……………./… esas numaralı dava birbirine bağlı olan davalar olup birisi hakkında verilecek olan karar diğerini de etkileyecek niteliktedir. Bu itibarla iş bu dava dosyalarının HUMK. m. 45 gereği birleştirilerek birlikte görülmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle halen derdest olan taşkın inşaata ilişkin ……/… esas numaralı dava dosyası ile ……../… esas numaralı dava dosyasının HUMK. m. 45 gereği birleştirilerek birlikte görülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..

……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

taşkın inşaat ve işgal tazminatı

………ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :
.

DAVALI :


DAVA KONUSU : Müdahalenin men'i ve taşkın inşaatın kal'i, haksız olarak taşınmazın işgal edilmesinden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……………….. işgal tazminatının ait olduğu tarihler itibariyle faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir

DAVA DEĞERİ :

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, tapunun ………. ili, Merkez İlçesi, ……… Mahallesi, ….. …… pafta…….. ada…… parsel nolu………….. m2 miktarındaki, …/…/…. gün ve……… yevmiye, .. Cilt, ……… sayfa numarası ile kayıtlı arsanın malikidir.
2. Müvekkilimin bu arsasına, müvekkile hiç bir şekilde haber vermeden, bitişik arsanın maliki olan davalı kendi arsasıyla birlikte bina yapmıştır. Taşkın inşaat niteliğindeki bu binanın yapımında kullanılan malzeme davalıya aittir. Müvekkilimin hiç bir şekilde muvafakati olmamıştır. Bina yapıldığını yeni öğrenmiştir.
3. Arsa imarlı olup, davalının iyi niyetli olması mümkün değildir. Ayrıca müvekkilim ………… oturmakta olup, adresi de davalı tarafından bilinmekte olduğundan, davalı eğer isteseydi müvekkilimi çok kolay bulabilirdi.
4. Davalı, bu binayı ………… yılı başında yapmıştır. Dolayısıyla arsa davalı tarafından iki yılı aşkın bir süredir hiç bir bedel ödemeksizin kullanılmış, işgal edilmiştir.
5. Müvekkilime ait arsaya bina yaparak işgal eden davalının müdahalesinin Meni'ne, binanın yıkılması fazla bir zarara sebep olmayacağından davalının yaptırdığı mezkur binanın yıktırılmasına, haksız olarak taşınmazın işgal edilmesinden dolayı …………… yılı için; (aylığı ……………….-TL'den) ……………-TL, ………….. yılı için; (aylığı …………-TL'den) …………….-TL, 2001 yılı ilk iki ayı için (aylığı …………….-TL'den) …………….-TL, olmak üzere toplam ………………….. TL.- işgal tazminatının ait olduğu tarihler itibariyle faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kaydı, Belediye kayıtları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarda arz ettiğimiz nedenlerle ve Re'sen rastlanacak sair sebeplere davamızın kabulü ile;
1.) Davalının müdahalesinin Meni'ne, taşkın binanın kal'i ne;
2.) ………………-TL işgal tazminatının ait olduğu tarihler itibariyle kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;
3.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine; karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..

……/……/…
Davacı Vekili


EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tapu Kayıtları,
3.) Belediye İmar Kayıtları.

taşkın inşaata ait dilekçe

……………. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : MK.m. 724'e göre mülkiyetin uygun bir tazminat karşılığında tescili talebimizdir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, ………………………. mevkiinde iki yıl önce almış olduğu bir arsaya dubleks bir yazlık inşa ettirmiştir. Söz konusu dubleksi yaparken tamamıyla kendi malzemelerini kullanmış olup yaz aylarında burada oturmaktadır.
2. İki ay önce davalı ……………………., müvekkilime gelerek yapılan dubleksin tuvalet banyo kısmının kendi arsasının üzerinde yapıldığını söylemiş ve bunu elindeki tapuyla da tespit ettirmiştir. Müvekkilimin yaptırmış olduğu inşaatın değeri açıkça arsanın değerinden fazladır.
3. Müvekkilim bu evi inşa ederken tamamıyla kendisine ait düşüncesiyle hareket etmiş olup, banyo ve tuvaletin yapıldığı kısmın davalının arsasının üzerinde olduğunu bilmemektedir. Bu konuda müvekkilimin iyi niyetli olduğunu herkes bilmektedir.
4. Ayrıca müvekkilim mülkiyeti ……………………….. ait olan arsaya evin söz konusu taşan kısmı için sayın mahkemenizin uygun göreceği tazminatı da ödemeye hazırıdır. Diğer taraftan davalı ……………………………….nin arsayı üçüncü bir kişiye devrini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunma zorunluluğu da doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 724 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile mülkiyeti davalı ………………….. ait olan ve üzerine müvekkilim, ………………….. tarafından iyi niyetle ev inşa edilen arsa parçasının sayın mahkemeniz tarafından belirlenecek uygun bir tazminat karşılığında müvekkilim adına tesciline; dava sonuna kadar davalının yukarda belirtilen arsayı üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tapu kayıtları

taşınmazın imar durumunun sorulması

…………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : ……….. Asliye Hukuk Hakimliğinin ……../…Esas sayılı kamulaştırma bedelinin arttırılması davası için gayrimenkulun imar durumunun gönderilmesi.

Davacı ………….. tarafından davalı ………. Belediye Başkanlığı aleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma Bedelinin arttırılması davasının yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince;
Dava konusu ………… İli, …………… Mahallesi kain ve tapunun ……… ada ….. pafta ve …… parselde kayıtlı gayrimenkulun imar sahası veya imar mücavir alan içerisinde bulunup bulunmadığının ve imar durumunun ayrıntılı olarak çıkarılıp duruşmanın atılı bulunduğu …../…./…… tarihinden önce Mahkememize gönderilmesi rica olunur

……/……/…..…

Hakim

TAŞINMAZA İLİŞKİN MÜDAHALEDE İDARELER ARASI HAKEMLİK DAVASI

(HAKEM SIFATIYLA DAVAYA BAKMAKLA YETKİLİ)
…….. …. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : 3533 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince, Sayın Hakimliğiniz tarafından Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin ve el atmanın önlenmesine karar verilmesi talebinden ibarettir

DAVA DEĞERİ : …………….. TL.-

OLAYLAR :
1. Davalı idare hiçbir ilgisi ve hakkı olmadığı halde, …… İli, ……. mevkiinde, özel hastane diye anılan sağlık kurumunun tam karşısında bulunan, tapunun ….. Ada, …. Parsel de kain ve ……… tarih, ….-…./…. yevmiye numarası ile Müvekkilim idare adına kayıtlı bulunan …… metrekare büyüklüğündeki arsaya üzerine yeni İl ….. Defterdarlığı Binası inşaatı yapmak üzere el atmış bulunmaktadır.
2. Söz konusu taşınmazda gerek davalı idarenin gerekse Maliye Bakanlığının herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Nitekim, Müvekkilim idare bağlı olduğu İçişleri Bakanlığından almış olduğu ……….. tarih ve …../…...BNY-…… sayılı emir gereği söz konusu arsaya yeni Özel İdare Binası için malzemeler taşınış durumda iken, davalı idarenin asaya el atması tamamen haksız ve hukuka aykırıdır.
3. Bu itibarla, davalı idarenin hiçbir hakkı olmadığı halde haksız olarak el attığı arsadaki müdahalesinin kaldırılması için 3533 sayılı Kanun hükümleri gereğince sayın mahkemenizin hakem sıfatıyla iş bu el atmanın önlenmesi davasını incelemesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 3533 Sayılı Kanun, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu Kayıtları, Tanık beyanı, Keşif, Bilirkişi, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile; müvekkilim idare adına kayıtlı bulunan taşınmaza davalı idare tarafından vaki müdahalenin 3533 sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda hakem sıfatıyla incelenerek el atmanın önlenmesine, Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/…
Davacı Vekili
Av. ……………..

taşınmaza atanan kayyumluğun kaldırılması

………. ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,


DAVACI (MİRASÇI) :

VEKİLİ :

DAVALI (KAYYUM) :

KONUSU : Kayyumluğun kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilimin amcasına ait …….. İli, ……… İlçesi, …….. Mahallesi, …... sokağında kain; tapuda ….. ada, …. parsel sayılı taşınmaza kimsesi olmadığı gerekçesiyle ….. ... Sulh Mahkemesi'nin ……… gün ve ……/……. sayılı kararı ile davalı ……….. kayyum atanmıştır.
2. Bu durumu müvekkilim yeni öğrenmiş bulunmaktadır. Müvekkilim, muris amcasının hiçbir mirasçısı olmadığından dolayı tek mirasçısıdır.
3. Bu nedenle kayyumluğun kaldırılması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ilgili hükümleri. ve sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Nüfus kaydı, veraset ilamı, tapu kaydı ve yasal her türlü delil

CEVAP SÜRESİ : …. gündür.

SONUÇ ve TALEP : Davamızın kabulü ile davalı ………'un kayyumluğunun kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 ……/……/…
Davacı Vekili
Av. ……………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı örneği,
3.) Veraset ilamı,
4.) Tapu kaydı örneği.

taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzün önlenmesi

………. KAYMAKAMLIĞINA
………..

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI
VE TEDBİR
TALEP EDEN :
VEKİLİ :
MÜTECAVİZ :
TALEP KONUSU : Tecavüzün önlenmesi ve taşınmazın zilyetliğinin müvekkilime teslimi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……….. ………. Sk. No:../… …../……. adresinde bulunan meskenini tüm eşyaları ile birlikte möbleli olarak ……… 'a aylık …. Amerikan Doları bedel ile kiraya vermiştir.
2. Kiracı, mecurun kiraları ödememiş ve müvekkilimin talebi ile ekte sunulan …….. tarihli tahliye taahhüdünü vererek mecuru ……… günü boşaltacağını beyan etmiştir.
3. Kiracı taahhüdünü aşarak ……….. günü mecuru boşaltmış ve anahtarını müvekkilimin annesi ………..'e teslim etmiştir. Mecurda hiçbir eşyasının kalmadığını imzalı beyanı ile de tasdik etmiştir.
4. Müvekkilim evi teslim almış ve kapı kilidini değiştirerek yeniden kiraya vermeye hazırlanmıştır. Bu sırada eve geldiğinde kapıyı açamamış ve kapı kilidinin değiştirildiğini görmüştür.Kapıyı çaldığında evde …………'ın oturduğunu görmüş, bu şahıs, tahliye etmiş olmasına rağmen izinsiz ve kanuna aykırı olarak kapı kilidini değiştirdiğini ve oturmaya devam edip kira da ödemeyeceğini beyan etmiştir.
5. ……………..'ın müvekkilime ait taşınmaza vaki hiçbir hukuki ilişkiye dayanmayan tecavüzünün önlenmesi ve zilyedi olan müvekkilime teslim edilmesi için gerekli kararın verilmesini talep etme zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun B.K. ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Tahliye taahhüdü ve mecuru teslim tutanağı örnekleri.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle, 3091 sayılı kanun hükümleri gereğince ……………'ın müvekkilime ait ………. Sk. No:…/….. ……./…….. adresinde bulunan taşınmazına vaki tecavüzünün önlenmesine ve taşınmazın zilyedi ve maliki olan müvekkilime teslim edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/200…
Vekili
Av……………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tahliye taahhüdü örneği,
3.) Mecuru teslim yazısı örneği.

taşınmaz zilyetliğine tecavüzün kaldırılması

…………. KAYMAKAMLIĞI'NA

TECAVÜZÜN MEN'İNİ
TALEP EDEN :

VEKİLİ :

TECAVÜZ EDEN :

TALEP KONUSU : Mülkiyeti Müvekkile ait taşınmaza vaki tecavüzün kaldırılması ile taşınmazın tarafımıza boş olarak teslimi talebidir.

ÖĞRENME TARİHİ :

OLAYLAR :
1. ………, Mülkiyeti müvekkilim Yapı Kooperatifine ait ve ……… İli, ………… İlçesi, …….. Mahallesi ……… Sokakta ve tapunun … Ada, … Parselinde kain bulunan, inşaatı henüz tamamlanmamış iskan ruhsatı, yapı kullanma izni olmayan binaya … ay kadar önce, hiçbir müracaatı ve Müvekkilim kooperatifin yetkililerinden izin almaksızın, sözlü ve yazılı herhangi bir kira kontratına da dayanmadan yerleşmiştir.
2. Olayı öğrenmemiz üzerine mütecavizle irtibata geçilmiş, işgale son vermesi daireyi boşaltması şifahi olarak kendisinden istenerek, aksi taktirde kanuni yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Ancak mütecaviz, kooperatifin işini yaptığı ve parasını alamadığından dolayı söz konusu binayı işgal ettiğini ve kendisini buradan kimsenin atamayacağını tehditvari bir şekilde ifade etmiştir.
3. Bu nedenle, mütecavizin işgal etmekte olduğu ve zilyetliği müvekkilime ait bulunan taşınmazdan çıkmaması üzerine Sayın Makamınıza müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı Gayrimenkul Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Keşif, Tanık Beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle mülkiyeti Müvekkilim kooperatife ait olan taşınmazı haksız olarak işgal eden mütecavizin taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazı boşaltılarak tarafımıza tesliminin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
S.S ……… Konut Yapı Kooperatifi Vekili
Av. ………………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tapu kayıtları

taşınmaz tahliye talebi

…………..…. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NE,

İCRA DOSYA NO : …….. …İcra Müdürlüğü …….…

TAHLİYE KARARI İSTEYEN
(ALACAKLI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF
(BORÇLU KİRACI) :
DAVA KONUSU : Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Davalı ……………, mülkiyetini müvekkilim …………..'e ait ve ……. ili, ………. ilçesi ……… sokak No: ….. adresinde bulunan dairede …./…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …………. (………..) TL.- kira ödemektedir.
2. Davalı ………… ile Müvekkilim …………… arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın …. ile …. günleri arasında ……….Bankası ………….. şubesinde …………….. adına açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, …….. yılı ……, …….. ve ……. aylarına ait kira bedellerini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı müvekkilim tarafından geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda ………. Noterliğince ……… tarihli ihtarname çekilmiştir. Bu ihtarname de "kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ….. gün içerisinde ödemediği taktirde BK. m. 260. maddesi gereğince temerrüde düşmüş sayılacağı ve hakkında tahliye davası açılacağı ve icra takibine girişileceği" ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira davalı tarafından süresi içinde ödenmemiştir.
3. Bu nedenle müvekkilim, kiracı davalı hakkında …….. …İcra Müdürlüğünün ……./… esas numaralı takip dosyası ile icra takibine başlamış ve kiracının borca itiraz etmemsi ve borcunu da ödememesiyle takip kesinleşmiştir.
4. Bu itibarla kiracının geciken kira bedellerini ödememiş olmasından dolayı iş bu tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 269 ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ……..…İcra Müdürlüğünün 200…./… esas numaralı takip dosyası

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle kira borcunu ödemeyen kiracı borçlunun daireden tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/….
Davacı Vekili
Av. ….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

taşınmaz satım vaadi ihlali

………. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,
DAVACILAR :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla …… … Noterliğinin …….. tarih ve …… yevmiye nolu düzenleme şeklindeki gayrimenkul satış vaadi aktinin ifa edilmemesinden doğan ………….-TL. zararın tazminine karar verilmesi talebinden ibarettir
OLAYLAR :
1. Davalı, ……. ….Noterliğinin …….. tarih ve ……. yevmiye nolu satış vaadi sözleşmesiyle, …… İli, …… İlçesi, ……. Mahallesi. ……… mevkiinde vaki ve kaim …. pafta, …… ada ve …. parsel numaralı …. m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerine yapmakta olduğu inşaatın .. m2 arsa paylı … kat ..nolu daireyi müvekkile satmayı vaad ve taahhüt etmiştir. Satış bedelini nakden ve tamamen peşinen almıştır.
2. Davalı aynı sözleşme ile mezkur dairenin tapularını inşaatı tamamlayıp kat mülkiyetine geçtikten sonra vereceğini vaad etmiştir. Ancak davalı İbrahim, satış vaadi konusu taşınmazı bir bütün olarak üçüncü bir kişiye tapudan satış yaparak devretmiştir. Davalı kötü niyetle hareket ederek vadini yerine getirmemiştir.
3. Davalı kusurludur. Borçlar Kanunu'nun …. maddesine göre müvekkilimin uğramış olduğu zararın tazminiyle yükümlüdür. Müvekkil satış vaadinin kendisine yüklediği edimi ifa etmiştir. Yani söz konusu taşınmazın bedelini peşin ve nakden ödemiştir. Davalının ise satış vaadi sözleşmesinden doğan devir yükümlülüğü ifa imkanı kendi kusuruyla ortadan kalkmıştır.
4. Günümüz şartlarında sözleşme konusu yapılan dairenin değeri ……………..TL' nin üzerindedir. Müvekkilimin nedenli zarara uğradığı ortadadır.
5. Davalının kötü niyetli ve kusurlu davranışı ile müvekkilim büyük zarara uğramıştır. Bilirkişi incelemesi yapılarak müvekkilimin bugünkü zararının ………….. TL'nin üzerinde olduğunun tespiti mümkündür. Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutarak ………...TL zararın tazminine karar verilmesini sayın mahkemenizden istemek zarureti doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : …….. ….Noterliğinin ……… tarih ve …… yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi, Tapu kayıtları, Keşif, bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalma kaydıyla davamızın kabulü ile;
1.) Fazlaya dair hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……..TL tazminatın davalı taraftan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline;
2.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Çorum 6.Noterliğinin 08.12.2000 tarih ve 12548 yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi,
3.) Tapu kayıtları.

taşınmaz davalarında murafalı temyiz dilekçesi

YARGITAY ....HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
……. …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DURUŞMA TALEBİ VARDIR
DOSYA NO : …../…….
TEMYİZ EDEN DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
TEMYİZ NEDENLERİ :
1. Mahkeme, müvekkillerim ile halaları olan davalı arasında paylaşılan kök muris ……….'in tarlasının eşit olarak değil fiili durum gibi paylaşıldığını kabul ederek tazminat davamızın reddine karar vermiş olup karar bozulmalıdır.
2. Müvekkilim ile davalının ortak murisi ………. ölüp dava konusu tarla paylaşıldığında müvekkillerim henüz küçük yaşlarda olan kimsesiz ve zayıf durumda bulunmaktaydı. Bu nedenle paylaşım tamamen davalı ve kardeşleri tarafından yapılmıştır.
3. Taşınmazın bulunduğu ………. ilçesinde eskiden beri eşit paylaşım ilkesi örfi olarak da uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle gerek MK ve gerek örf göz önüne alındığında dava konusu tarlanın davalı ile müvekkillerim arasında eşit olarak paylaşıldığının kabulü zorunludur.
4. Mahkeme kararına dayanak olarak sadece …. yaşının üzerinde olup paylaşılan yerin sınırını ve nerenin kime ait olduğunu bile bilmeyen bir tanığın beyanını esas almıştır. Bu tanığın beyanı kabule değer nitelikte değildir.
5. Aynı gün dinlenen ve müvekkillerimin halası, davalının da ablası olan ……….. taksim sırasında taşınmazın kıraç ve verimli olarak ayrılıp ayrılmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir. ……….. taksim sırasında taksimi yapan kişilerden biri olup bu beyanı mahkemece dikkate alınmamıştır.
6. Diğer tanık ……… ise tarlanın ortadan ikiye bölündüğünü, verimli ve kıraç ayrımının yapılmadığını beyan etmiş, mahkeme de bu beyanı göz ardı etmiştir.
7. Davaya konu tarla bölüşülmüş olmakla birlikte müvekkilimin yaşı … olup taşınmazı kullanmaları mümkün olmadığından tarlanın tamamı uzun seneler davalı tarafından kullanılmıştır. Bu husus davalı tanığı …….'nun beyanı ile sabittir. Bu tanık keşifte alınan ifadesinde tarlanın tamamını davalı ve kocası adına sürdüğünü beyan etmiştir. Tarlanın tamamı davalı tarafından kullanıldığından ve davalı halaları olduğu için davalı tarlayı satana kadar tarlanın yarısının kendilerine ait olduğunu bildiklerinden aralarında uyuşmazlık çıkmamıştır. Mahkeme bu hususu da göz ardı etmiştir.
8. Dosyada alınan bilirkişi raporunda her iki parsel arasında davalının parseli yararına fazlalık olduğu tespit edilmiş, ………...TL nin müvekkillerime ödenmesi halinde kıymetlerin eşitleneceği beyan edilmiştir. Bu husus da davamızın haklılığını ispat açısında yeterli olup mahkeme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen ve inceleme sırasında resen tespit edilecek sair hususlardan ….. ... Asliye Hk. Mh. ……… tarih …../….. E. ……/…. K.s. ilamının bozulmasına, duruşma isteğimizin kabulüne karar verilmesini dilerim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av……………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

taşınmaza ilişkin davalarda bilirkişi raporuna itiraz ve beyanlar

……. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA NO : …./…
BİLİRKİŞİ RAPORUNA
BEYANLARINI SUNAN
(DAVACI) :
DAVACI VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
DAVALI VEKİLİ :
KONU : …….. tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.
İTİRAZLARIMIZ :
1. Sayın bilirkişi kurulunca mahkemenize sunulan …… Tarihli Bilirkişi Raporunda %... Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi yanlıştır. Dava konusu taşınmaz kadastro parselidir. Kıyaslama emsali olarak alınan parsel de kadastro parselidir. Bu husus bilirkişi raporunun … sayfasının …. maddesinde açıkça yer almıştır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre emsal alınan parsel ile dava konusu parselin her ikisi de kadastro parseli veya imar parseli ise %.. Düzenleme Ortaklık Payı düşülmemesi gerekmektedir.
2. Bilirkişi raporunda %... Düzenleme Ortaklık Payı düşülerek hesap yapılmıştır. Bu hesap yanlıştır. Ancak bu husus yeniden bilirkişi incelemesini gerektirecek bir husus olmadığından mahkemece düzeltilerek; Yola giden kısmın (D): … m2 ………TL/m2 = ………….-TL değerde olduğunun kabulünü talep ediyoruz
3. Raporu diğer yönlerden kabul ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz %... Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi hususu dışında rapor doğruları yansıtmaktadır. İnceleme tekniğine de uygundur. Bir bilirkişi muhalif kalmıştır. Ancak muhalefet raporunda niçin muhalif kalındığı hususunda tatmin edici bir gerekçe yoktur. Muhalif bilirkişinin muhalefet şerhi yerine, başlı başına ayrı bir rapor düzenlemesi bilirkişilerin birlikte inceleme yapma ilkesine ters bir tutumdur. Bu nedenle muhalefet raporunu kabul etmiyoruz.
4. Diğer taraftan bilirkişi raporunda çelişkiler bulunmaktadır. Şöyle ki; bir taraftan arsanın değerinin inşaattan fazla olduğu gerekçesiyle devrinin mümkün olmadığı, diğer taraftan ise arsanın tamamının alınması zorunluluğunun olduğu belirtilmektedir.
5. İş bu nedenlerle, bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunma gereği doğmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, ……. tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın kabul edilerek beyanlarımız doğrultusunda karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………….
EK:
1.) Y. 5.HD 08.07.1997 T., 9006-11468 sayılı ilamı.
2.) Y. 5.HD 19.09.2000 T., 12165-13057 sayılı ilamı.

tashihi karar

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
………….. … ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TASHİHİ KARAR
TALEBİNDE BULUNAN
(DAVALI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

DAVA KONUSU : Yargıtay … Hukuk Dairesinin …./…/…….. tarih ve …../…….. Esas, …./…… Karar sayılı onama kararının Kaldırılarak Usul ve Kanununa aykırı yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi dileği ile Tashihi Karar Sebeplerimizin sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : ../…/……

İTİRAZ TARİHİ : …./…./….

OLAYLAR :
1. Her şeyden önce, delillerin taktirinde yanlışlık söz konusudur. Mahalli mahkemenin boşanma kararında gösterdiği gerekçeler, doyurucu nitelikte değildir. Delillerin taktirinde isabetsizlik söz konusudur. Tanık ifadeleri yeterince değerlendirilmemiş ve bu nedenle yanlış, haksız bir karar verilmiştir. Ayrıca tanık ifadelerindeki çelişkiler de giderilmiş değildir. Bunun sonucu olarak verilen boşanma kararı, usul ve kanuna aykırı olup, bozulması gerekir.
2. Diğer taraftan taktir edilen manevi tazminatta yetersizdir. Mahkeme ……………… (………………..) TL.- manevi tazminata hükmetmiştir. Taraflar ……… yılında evlenmişler ve karar tarihi itibari ile de yaklaşık ……yıl birlikte yaşamışlardır. Boşanmada kusuru bulunmayan müvekkilimin, ……………….. (…………..) TL.- gibi, çok cüz' i bir tazminat almasına karar verilmesi, hakkaniyete aykırıdır. MK. m. 145'e göre, şahsi menfaatleri ağır bir surette haleldar olan kusursuz eşin, manevi tazminat alacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. Burada, müvekkilimin ilerleyen yaşı ve eşiyle olan uzun süreli evliliği toplumsal ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında taktir edilen miktarın çok düşük bir miktarda kalacağı açıktır. Ayrıca, davacının sosyo - ekonomik özellikleri ve gelir durumuyla ilgili herhangi bir araştırma da yapılmamıştır. Tamamen eksik incelemeye dayanan, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önüne almayan mahalli mahkeme kararının bozulması gerekir.
3. Diğer taraftan davalı müvekkilim aleyhine hükmedilen nafaka da hakkaniyete uygun değildir. Müvekkilimin davada olan kusursuzluğu ve uzun süren evlilik sebebiyle (boşanmaya karar verilirken) taktir edilen tedbir ve yoksulluk nafakası, çok düşüktür. Müvekkilim çalışmadığı gibi herhangi bir yerden geliri de yoktur. Ekonomik ve sosyal şartlar değerlendirilerek yeniden müvekkilimi mağdur etmeyecek bir kararın verilmesi zorunludur.
4. Bu itibarla, usul ve kanuna aykırı olan mahalli mahkeme kararının bozulması amacıyla iş bu tashihi karar talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, tashihi karar talebimizin kabulü ile, Yargıtay … Hukuk Dairesinin …./…/…… tarih ve …./…… Esas…./……. Karar sayılı onama kararının Kaldırılarak Usul ve Kanununa aykırı yerel mahkeme kararının BOZULMASINA ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……..
Davalı Vekili
Av. .

tasarrufun iptali dilekçesi

................... MAHKEMESİ'NE

TEDBİR İSTEMLİDİR

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI - BORÇLU :

DAVALI - Ü.KİŞİ :

KONU : DAVALILAR ARASINDA YAPILAN İŞLEMİN İİK. 277 VD.
MADDELERİ UYARINCA İPTALİ DİLEDİĞİDİR.

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMAMIZ :

1- Müvekkilimizin borçludan olan alacağı nedeniyle yukarıda numarası yazılı icra dosyası yapılan takipte alacak sağlanamadığı için icra müdürlüğünce ödemeden aciz belgesi düzenlenerek tarafımıza verilmiştir.

2- Yaptığımız araştırmalar sonucu öğrendiğimize göre; Borçlu ile diğer davalı arasında alacaklılardan mal kaçırmak maksadı ile
.................
.................


3- İcra İflas Yasasınca bu tür tasarrufların iptali gerekir. İptali sağlamak amacıyla Mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.

H.NEDENLER : İİY. m. 134 ve ilgili yasa maddeleri.
H.DELİLLER : Aciz belgesi, icra dosyaları, tapu kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler uyarınca davalılar arasındaki TASARRUFUN İPTALİ ile anılan mal üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasını, dava konusu malın üçüncü kişilere devrini önlemek üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara müştereken ve müteselsilen yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerimDavacı Vekilitasarrufun iptali dilekçesi

................... MAHKEMESİ'NE

TEDBİR İSTEMLİDİR!

DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI - BORÇLU :

DAVALI - Ü.KİŞİ :


KONUSU : DAVALILAR ARASINDA YAPILAN İŞLEMİN İİK. 277 VD. MADDELERİ UYARINCA İPTALİ DİLEDİĞİDİR.

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMASI :

1- Müvekkilimizin borçludan olan alacağı nedeniyle yukarıda numarası yazılı icra dosyası yapılan takipte alacak sağlanamadığı için icra müdürlüğünce ödemeden aciz belgesi düzenlenerek tarafımıza verilmiştir.

2- Yaptığımız araştırmalar sonucu öğrendik ki: Borçlu ile diğer davalı arasında .................
...........................

3- İcra İflas Yasasınca bu tür tasarrufların iptali gerekir. İptali sağlamak amacıyla Mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.

YASAL NEDENLER : İİY. m. 134 ve ilgili yasa maddeleri.


DELİLLER : Aciz belgesi ve diğer deliller.


SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler uyarınca davalılar arasındaki İŞLEMİN İPTALİ ile anılan mal üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasını, dava konusu malın üçüncü kişilere devrini önlemek üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara müştereken ve müteselsilen yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.Davacı Vekili

tapu tescil davasına itiraz

………. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALILAR :
DAVA KONUSU : Tapu Tescil davasına ilişkin itirazlarımızın sunulması ve açılan tescil davasının reddine karar verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Davalı ………., uzun yıllardır Müvekkilim ……………'nin zilyet ve tasarrufu altında bulunan ve tapu ile babasından müvekkilime intikal etmiş bulunan …… ili ……. ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde ….. mevkiinde ve …….. Köyü ile ……… Köyü sınırında bulunan yaklaşık …… dekar büyüklüğündeki tarla hakkında, sanki kendisine aitmiş gibi, …… … Asliye Hukuk Hakimliğinin …../… Esas numarası ile kayıtlı Tapu Tescil Davasını açmış bulunmaktadır.
2. Müvekkilim, söz konusu tescil davasını, yapılan mahalli ilan sonucu öğrenmiş ve iş bu tescil davasına itirazlarını hemen sunmaktadır. Davalı tarafından açılan söz konusu dava tamamen haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira sayın mahkemeniz tarafından gerekli tapu kayıtları getirtilip incelendiğinde ve gerekli tetkikat yapıldığında da görüleceği üzere, davalı tarafından açılan tescil davasına konu olan arazi Müvekkilime babasından intikal etmiş olup müvekkilim tarafından da yaklaşık … yıldır kullanılmaktadır. Tapuda müvekkilim adına da kayıtlı bulunan arazi hakkında davalı tarafından açılan tescil davasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu görüleceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekir.
3. Gerek tapu kayıtlarının incelenmesi, gerekse vergi kayıtları ve mahallen yapılacak olan keşif ve mahalli bilirkişi ve tanıklarının dinlenmesi sonucunda da görüleceği üzere, davalının açmış olduğu tescil davasının konusunu oluşturan arazi müvekkilime ait olup, iş bu itirazlarımızın sunularak davalı tarafından açılan tescil davasının davamızla birleştirilip reddine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 713 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, Vergi kayıtları, Tanık, Keşif, Bilirkişi raporu, Mahalli bilirkişiler ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle Medeni Kanun m. 713 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğu iddiasıyla tapuda müvekkilim adına kayıtlı bulunan …… ili ….. ilçesi …. köyü sınırları içerisinde ……. mevkiinde bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarlanın kendi adına tescili için davalı tarafından açılan tescil davasının iş bu davamızla birleştirilip reddine ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/20
Davacı Vekili
Av. …………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tapu kayıtları,
3.) Vergi kayıtları,
4.) Bilirkişi raporu,
5.) Şahit listesi.

tapu tescil davası

……… …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :

DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : ………… (……….) TL.-

OLAYLAR :
1. ……… ili ……… ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde ve ……. Köyü ile …….. Köyü sınırında bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim ………..tarafından yaklaşık .. yıldan beri malik sıfatıyla ekilip biçilmektedir. Söz konusu tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilmiş ve bu şekildeki kullanım devam etmiştir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık … yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiştir.
3. Tescil davamıza konu olan arazinin belediye, hazine ya da üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisi de bulunmamaktadır.
4. Olayda Medeni Kanun m. 713 da belirtilen olağan üstü zamanaşımı yoluyla gayrimenkul iktisabının şartları gerçekleşmiş olduğundan iş bu tescil davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 713 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Vergi kayıtları, Tanık, Keşif, Bilirkişi raporu, Mahalli bilirkişiler ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle Medeni Kanun m. 713 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğundan … ili ……. ilçesi ….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarlanın müvekkilim ………….. adına Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili
Av. …………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Vergi kayıtları,
3.) Bilirkişi raporu,
4.) Şahit listesi.

tapu tashih davasında tavzih talebi

……. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : E: …../… , K:…../…

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :


DAVA KONUSU : Tavzih talebidir.

OLAYLAR :
1. Sayın mahkemenizde açılıp ………… tarihinde karara bağlanan, yukarıda esas ve karar numarasını vermiş olduğumuz tapu tashih davasında, …….. ili ……. ilçesi ……. köyü …. ada ../… parselde bulunan arazinin yanlışlıkla …… adına olan tapu kaydının düzeltilerek Müvekkilim …………. adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.
2. Yapılan yargılama sonucunda talebimiz doğrultusunda tapu kaydının düzeltilerek müvekkilim adına tescilin yapılmasına karar verilmiştir.
3. Ancak her ne kadar talebimiz doğrultusunda karar verilmekle beraber, kararın .. numaralı hüküm fıkrasında …… ili ……. ilçesi …… köyü sınırları içerisinde ………. mevkiinde ve tapunun … ada ../.. parselde bulunan arazi, maddi hata sonucunda ../.. parsel olarak gösterilmiştir. Maddi hata gözden kaçtığı için sayın mahkemenizce verilen karar da kesinleşmiş bulunmaktadır.
4. Kararın .. numaralı hüküm fıkrasında yer alan iş bu maddi hata nedeniyle müvekkilim adına tescilin yapılması mümkün olmadığından tavzih kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Dava dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle iş bu talebimizin kabulü ile; yukarda esas ve karar numarası verilen davanın .. numaralı hüküm fıkrasındaki maddi hatanın, "../.. parsel numaralı" şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/...........

Davacı Vekili
Av. ……………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

tapu tashih davası

…….. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALILAR :


DAVA KONUSU : Öncelikle ihtiyati tedbir verilmesi ve yanlış tapu kaydının düzeltilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………, ……… ili …….. ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde kırlangıç deresi mevkiinde ve tapunun …. ada ../.. parselde bulunan yaklaşık …. dekar büyüklüğündeki tarlanın malikidir. Müvekkilim adına kayıtlı bulunan bu tarla, müvekkilimin kardeşi tarafından yaklaşık … yıldan beri ekilip biçilmektedir. Anılan tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilegelmektedir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık … yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiş ve tapu kayıtları da müvekkilim adınadır.
3. Söz konusu tarlanın mülkiyeti müvekkilime ait olmasına rağmen uzun yıllardır dava konusu olan ve komşu ../.. parselde bulunan … dekarlık arazinin davası karar bağlanmış ve bu karar istinaden yapılan tescil sırasında müvekkilime ait bulunan ../.. parseldeki ... dekarlık arazi, tapu müdürü tarafından hata ile komşu arazinin maliki olan ……. adına tescil edilmiştir.
4. Tapu kayıtlarında malik olarak gözüken ………..'ın söz konusu araziyi üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için iş bu ihtiyati tedbir talepli tapu tashih davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : … gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile;
1.) ….. ili ….. ilçesi ……. köyü … ada ../… parselde bulunan arazinin üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
2.) Tapu kaydındaki yanlışlığın düzeltilerek müvekkilim adına tesciline,
3.) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/...
Davacı Vekili
Av. ……………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

tapu sicil müdürlüğüne haciz talimatı....
T.C.
.... İcra
Müdürlüğü

Dosya No:....

...............TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI : ....

VEKİLİ : ....

BORÇLU : ....
BORÇ : ....

Yukarıda yazılı borçtan dolayı borçlunun adına kayıtlı taşınmazlarının borç miktarı kadar haczine karar verilmiştir.

Karar gereğinin yerine getirilmesi ile neticenin bildirilmesi rica olunur
.... İcra Müdürü....
T.C.
.... İcra
Müdürlüğü

Dosya No:....

....................... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI : ....

VEKİLİ : ....

BORÇLU : ....,

BORÇ : ....

Yukarıda yazılı borçtan dolayı borçlunun adına kayıtlı taşınmazlarının borç miktarı kadar haczine karar verilmiştir.

Karar gereğinin yerine getirilmesi ile neticenin bildirilmesi rica olunur
.... İcra Müdürü

tapu sicil memurunun sorumluluğu

…….…ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :

DAVA KONUSU : Tapu memurunun yapmış olduğu hatalı işleminden dolayı uğranılan ……….. (………….) TL.- zararın MK. m. 1007 uyarınca tazmini talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………., ……… ili ……. ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde ve tapunun …. ada .../… parselde bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarlanın malikidir. Müvekkilim adına kayıtlı bulunan bu tarla, müvekkilimin kardeşi tarafından yaklaşık .. yıldan beri ekilip biçilmektedir. Anılan tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilegelmektedir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık .. yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiş olup tapu kayıtları da müvekkilim adınadır.
3. Söz konusu tarlanın mülkiyeti müvekkilime ait olmasına rağmen uzun yıllardır dava konusu olan ve komşu ../.. parselde bulunan … dekarlık arazinin davası karar bağlanmış ve bu karar istinaden yapılan tescil sırasında müvekkilime ait bulunan ../.. parseldeki dekarlık arazi, tapu müdürü tarafından hata ile komşu arazinin maliki olan …… adına tescil edilmiştir. Bu tescil olayından sonra arazilerin bulunduğu mevkii, …… köyüne yapılan baraj alanı içinde kaldığından söz konusu arazi Enerji bakanlığı tarafından kamulaştırılmış ve kamulaştırma bedeli olan ………….. (…………) TL.- tapudaki yanlış kayıttan malik gözüken …………..'a ödenerek Enerji Bakanlığına ferağ verilmiştir.
4. Kamulaştırma sonrasında arazi Enerji Bakanlığına intikal ettiğinden ve Bakanlığında iyi niyetli olmasından dolayı tapu tahsis davası açılması da mümkün değildir. Müvekkilimin Enerji Bakanlığına yapmış olduğu başvuru da Bakanlığın tapu kayıtlarına dayanarak işlem yapılmış olmasından sonuçsuz kalmıştır.
5. Yıllardır müvekkilimin ataları tarafından ekilip biçilen ve tapuda da müvekkilim adına kayıtlı bulunan tarlanın tapu memurunun hatalı tescili nedeniyle elinden gitmesi nedeniyle MK. m. 1007 hükümleri gereğince iş bu tazminat davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 1007, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : … gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile Medeni Kanun m. 1007 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğundan davalının ……………. (………….) TL.- tazminat ödemesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/
Davacı Vekili
Av……………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

tapu kayıtlarındaki düzeltme örneği

………. SULH HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI :


VEKİLİ :

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA KONUSU : Medeni Kanunun 1027. maddesi hükümleri gereğince Tapu Kaydının Tashihi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Mülkiyeti Müvekkilim …………….'a ait ve ……… İli, ……. İlçesi, …….. Köyü sınırları içinde kain ve Tapunun ….. Ada, …. Pafta ve …/… Parselde bulunan …….. metrekare (…. Dönüm) genişliğindeki arazinin sınırları sabit olduğu halde yüzölçümü tapuda az gösterilerek …….. metrekare (…. Dönüm) olarak kaydedilmiştir.
2. Müvekkilime ait arazinin gerçek yüzölçümü, mahallen yapılacak keşif sırasında uzman ekiplerce yapılacak olan ölçümlerle de açıkça ortaya çıkacaktır. Mahallen yapılacak keşif sırasında arazinin sınırlarını eskiden beri bilen bilirkişilerden oluşan tanık da dinleteceğiz.
3. Müvekkilime ait arazinin sınırlarının sabit olmasına rağmen yüzey ölçüsüyle tapudaki kayıtlarda geçen ölçüsünün farklı olmasından dolayı, Medeni Kanunun 1027. maddesi hükümleri gereğince hatalı kaydın düzeltilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 1027. ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk  Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Tapu Kayıtları, Keşif ve bilirkişi raporu, Mahalli bilirkişi beyanları, Tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, Mülkiyeti müvekkilim …………'a ait olan ve gerçek yüzölçümü …….. metrekare olmasına karşılık tapudaki kayırlarda ……… metrekare olarak geçen arazinin eksik yazılan kısmının keşif yapılarak bulunacak gerçek yüzölçümünün Medeni Kanunun 935. maddesi hükümleri gereğince tapu kayıtlarında düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
  ……/……/


Davacı Vekili
Av. …………….

tapu kayıtları getirtme

………….TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : …………. Asliye Hukuk Hakimliğinin ………../…Esas sayılı tapu kayırları tashih davası için tapu kayıtları gönderilmesi.

Davacı ……………… tarafından ……….. Tapu Müdürlüğü aleyhine açılmış bulunan tapu kaydındaki isim ve maddi hatanın düzeltilmesi davasının yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince;
Dava konusu …………. İli, ……….. ilçesi, …………. sınırlarında kain ve tapunun ….ada ……pafta ve …… parselde kayıtlı gayrimenkulun tapu kayıt örneği ve çapının çıkarılarak duruşmanın atılı bulunduğu …../…./……. tarihinden önce Mahkememize gönderilmesi rica olunur

……/……/……..…

Hakim

tapu kayıt isteme talebi

....

T.C.
.... İcra
Müdürlüğü


Borçlu/lar : ....
....
....
....

Tapu Kaydı :

Borçlunun, yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazının tüm şerh ve takyidatları ile tapu kayıt örneği ve çapının Tapu Müdürlüğü'nden istenmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince anılan taşınmazın üzerindeki takyidatları da içerecek şekilde tapu kayıt örneği ile çapının Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur.
İcra Müdür Yrd.

tapu iptali ve tescil davasında duruşmanın ertelenmesi

……… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DOSYA NO : …./…

DAVACI :


DAVALI :


DAVA KONUSU : …….. tarihli duruşmanın başka bir güne ertelenmesi talebidir.

Trafik kazası geçirdiğimden ve …… Hastanesi'nde … ay yatmak zorunda olduğum için sayın hakimliğinizde devam etmekte olan tapu iptali ve tescil davasının ……… günlü duruşmasında hazır bulunamayacağım. Mazeretimin kabul edilerek duruşmanın başka bir güne bırakılmasını arz ve talep ederim.

 ……/……/…
Davacı
………………….
EK:
1. Hastane Raporu

tapu iptali ve tescil davası için tapu kayıtlarının gönderilmesi talimatı

……….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ :………… Asliye Hukuk Hakimliğinin ………../…Esas sayılı tapu iptali ve tescil davası için tapu kayıtlarının gönderilmesi.

Davacı …………… tarafından davalı ………….. aleyhine açılmış bulunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan tensip kararı gereğince;
Dava konusu ………… İli, ……….. İlçesi, ……… Mevkiinde kain ve tapunun ….. ada ……… pafta ve …….. parselde kayıtlı gayrimenkulun tapu kayıt örneğinin çıkarılarak duruşmanın atılı bulunduğu …./……/….. tarihinden evvel Mahkememize gönderilmesi rica olunur

……/……/…..…

Hakim

tanımaya itiraz davası

…….. …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Davalının ……. ….. Noterliğinin düzenleme şeklindeki ……… tarih ve ….../…… yevmiye numaralı tanıma beyanına karşı Medeni Kanunun 298. maddesi hükümleri gereğince itirazlarımızın sunulması ile tanımanın iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………. ile aynı fabrikada çalışan davalı ……….., yaklaşık … yıldır gönül ilişkisi yaşamaktadırlar. Bundan … yıl önce müvekkilime evlenme teklif etmiş ve müvekkilimin bunu kabul etmesine rağmen davalı bu vaadini yerine getirmemiştir. Müvekkilim ile davalının söz konusu ilişkileri devam ederken müvekkilimin …… adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
2. Davalı bu ilişkiden doğan çocuğu ……… …. Noterliğinin düzenleme şeklindeki ……… tarih ve …../….. yevmiye numaralı tanıma beyanı ile tanıdığını bildirmiştir.
3. Ancak, söz konusu tanıma hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Çünkü, müvekkilim ile davalı arasında ilişkiler sürerken dünyaya gelen …….., davalıdan değildir. Zira müvekkilimin önceki eşiyle aralarında devam eden boşanma davasında hakim boşanmaya hükmetmemiş ve ayrılığa karar vermiştir. Bu itibarla müvekkilim ile eski eşinin evlilik birliği henüz sonuçlanmadığı gibi dünyaya gelen çocuk da müvekkilimin eski eşindendir. Ancak davalı bunu kabul etmemekte, ……' nin kendisinden olduğunu iddia etmektedir.
4. Evlilik birliği içinde dünyaya gelen çocuğun üçüncü bir kişi tarafından tanınmasının mümkün olmadığı nazar-ı itibara alınarak söz konusu tanımaya itiraz için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 298 vd. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk  Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kaydı, doğum kayıtları, tanık beyanı, doktor raporu, …… …. Noterliğinin düzenleme şeklindeki ………. tarih ve ……/…… yevmiye numaralı tanıma beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : … gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, davalının hukuken ve fiili olarak imkansız olan tanıma beyanın iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/…
Davacı Vekili
Av………………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı
3.) Doktor raporu
4.) 5 adet fotoğraf
5.) Doğum kayıtları

tanık ifadeleri ve davaya karşı beyanlar

………………… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,


DOSYA ESAS NO : ………… Duruşma Günü: ………………..

DAVACI :


VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLLERİ :

İSTEM KONUSU : Davalı tanıklarının ifadelerine karşı diyeceklerimizin ve davaya ilişkin
değerlendirmelerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :
1 Vekil eden davacı ile davalı arasındaki ilişki, davalı işveren tarafından davacı işçiye zorla kabul ettirilen ve …….. Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Yasa'nın yaptırımlarından kurtulmak ve kaçmak için yapılan işveren tarafından yapılan bir hizmet ilişkisidir.Anılan dolmuşta en az iki kişi vardiya usulü çalışmakta bir yedek şoför ile tamir-bakım, denetim ve yönetimi için işveren …………….. hasta yatağındayken bile çalışmakta ve işini takip etmektedir. Bu savı davalı tanıkları, özellikle de davacı vekili Avukat …………. doğrulamaktadır. Ancak, müvekkilinin sürekli çalıştığını,yoğun veya mazereti olduğu zaman şoför çalıştırdığını öne sürmekte ise de, genelde ülkemizdeki özelde de ………..'daki dolmuşçuluk gerçeğini bildiği halde bilmemezlikten gelmektedir.Belirtmeden geçmemek gerekir ki rastgele duraktan çağrılan şoförle dolmuşçuluk yapabilen olmadığı gibi, yapmaya cesaret eden bir dolmuşçuya ben rastlamadım. Bu savlar, kanuna karşı yapılan hilenin gizlenmeye çalışılırken, açığa vurulmasından başka bir şey değildir, kanısındayız.
2 Davalının vekil edenin ………………. No: ile Bağ-Kur'a isteğe bağlı olarak kaydını yaptırmış olmasını kendi nam ve hesabına çalıştığı ile ilişkilendirmesi dayanaksız ve yersizdir. Vekil edenin Bağ-Kur'dan istenerek gelmiş olan bilgileri sayın mahkemece değerlendirildiğinde durumun tersi olduğu ortaya çıkmış, yıllardan beri sigortasız çalıştırılınca zorunlu olarak isteğe bağlı olarak Bağ-Kur'a prim yatırmaya başlamak zorunda kalmış, işvereni tarafından sağlanmayan sosyal güvenliğini kendi olanakları ile sağlamaya çalışmıştır.Tanık Bildirimleri'nden, özellikle de davalı tanıklarından meslek odası ile ilgisi olmayanların dışındakilerin gerçekleri saklayamayanları ile davacı tanığı ……………'nin ifadelerinden olay tarihinde dolmuşta çalışan şoförlerin günde ….. milyon, ayda ise …….. milyon lira aldıkları anlaşılmaktadır. Bu durum, dolmuş duraklarında sorulduğu zamanda açıkça ortaya çıkmakta, özellikle dosyada bulunan davacının vekil edeni şikayet ettiği ceza dosyasından da ne kadar para kazandıkları anlaşılmaktadır.
3 Davacının …….yılından beri davalının dolmuşunda çalışan birkaç şoförden bir tanesi olduğu hususu da tanıklı net tarih veremeseler bile on yılı aşkın bir zamandır demekle savımızı doğrulamış olmaktadırlar. ……………Vergi Dairesinden gelecek vekil edene ilişkin ceza Tahakkuk, Tahsilat, Sorgulama belgeleri konuya daha net ışık tutacak ve davalı tarafın haksız ve acımsızlığı ortaya daha açık bir şekilde çıkacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yargılama sırasında ortaya çıkan durumların mahkemenice değerlendirilerek istemimiz gibi karar verilmesi arz ederiz.


Davacı Vekili
Av.

tam yargı dava dilekçesi

.......
SAYIN BAŞKANLIĞINA

.......

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : ....... Belediyesi

KONU :Hizmet kusuru nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilimiz Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. Evi Çarşı başında işyerine de yakın olduğundan işine yürüyerek gidip gelmektedir.

2-....... Belediyesi tarafından yapımı süren altyapı çalışmaları her yerde olduğu gibi şehrin bu kısmının da altını üstüne getirmiştir. Belediye yaptığı çalışmalardan kent halkını duyuru vasıtaları ile bilgilendirmemekte ve kazı çalışmalarının yürütüldüğü yol kenarlarına ikaz levhaları koymamaktadır. Gündüz düzgün olan yolda akşam sekmeden gitmek olanaklı olmamaktadır.

3-Müvekkilimiz, ../../.... günü akşamı iş çıkışında yine davalı belediye tarafından açılan kanalizasyon çukurunu, uyarı levhaları da olmadığından görememiş ve dengesini kaybetmiş ve çukura düşerek sol ayak bileğini kırmış, sağ elini de incitmiştir. Müvekkilimizin yeni aldığı elbiseler kanalizasyon pisliğine bulanmış, yüzü gözü de düşmeden kaynaklanan yaralar ile dolmuştur.

4-Sokak lambalarının da yanmaması kışın erken bastıran karanlığında görüşü nerede ise imkansız hale getirmiştir.

5-Müvekkilimizin ayağı 37 gün alçıda kalmıştır. Yaşının ilerlemiş olması nedeni ile kemiklerin kaynaması zor olmuştur. Bu arada işine gidememiştir. Bürosunda tek başına çalışan müvekkilimiz, mükelleflerinin vergi dairelerinde ve diğer resmi dairelerdeki işlerini görememiş, bu nedenle bazı mükellefleri dosyalarını müvekkilimizden almışlardır.

6-Tedavi masrafları ...............TL tutmuştur. Çalışamaması nedeni ile uğradığı zarar .............TL dir. Ayrıca yakınları ve arkadaşları “B.k çukuruna mı düştün, kötü kokuyorsun” diyerek halen müvekkilimizle alay etmektedirler.

7-Belediyenin gördüğü hizmet kusurludur. Bu durum gerek bizim ............ Asliye Hukuk Mahkemesine ../../.... tarihinde yaptırdığımız tespit ile ilgili ../..... D.İş dosyasına konan bilirkişi raporlarından, gerekse çıplak gözle halen belediyenin bu işler ile ilgili uyarı levhaları koymamasından anlaşılabilir. Bu konuda tanıkların da tespit esnasında alınan ifadeleri mahkeme için yol gösterici olacaktır.

8-Bu nedenler ile davalı Belediye' nin, Müvekkilimin tedavi masraflarının karşılığı olarak .............. TL, 37 gün süre ile çalışamaması nedeni ile ............... TL olmak üzere toplam .................. TL maddi ve Kendisi ile alay edilmesi nedeni ile ...................TL manevi olmak üzere toplam ....................TL yi ödemesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : BK.,Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : Bilirkişi raporu, hastane raporu

CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.

İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenlerle Davalı İdarenin ....... maddi, ....... manevi olmak üzere toplam ....... tazminat ödemesine, Yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ
.......

istinabe yoluyla tanık dinlenilmesi

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İLGİ : ………….. Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…Esas sayılı Boşanma davası için tanık dinlenmesi.

Davacı …………… tarafından davalı …………. aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında;
………..'da bulunan ve ekte gönderilen talimatta adı ve adresleri yazılı davalı tanıklarının talimatta belirtilen konularda bilgi ve görgülerinin olup olmadığının anlaşılması bakımından ………….. mahkemelerince talimat yolu ile dinlenilmesine karar verilmiştir.
Karar gereğince tanıkların dinlenilerek, tutulacak tutanağın Mahkememize iadesinin sağlanması rica olunur

……/……/………

Hakim

NOT :
1.) Her bir tanık için …………….-er TL.dan …Tanık için toplam ………….- TL Mahkemeler Veznesine …/…../…… tarih ve …/……… sayılı makbuzla yatırılmıştır .
3.) İlgili talimat ektedir.

talimatla haciz konulması talebine cevap

…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : Müdürlüğünüzün ………./… Esas sayılı takip dosyasından gönderilen talimat yazınız

Alacaklı : ……………. Bankası AŞ.
Vekili : Av. ………….
Borçlu : …………... ………. Mahallesi ……... Sokak No: .
Borç Miktarı : ……………..TL.-

Yukarıda adresi yazılı borçlunun işbu borcundan dolayı menkul ve gayrimenkul mallarından borca yeterinin haczi ile muhafaza altına alınmasına karar verilmiştir. Gerekli Masraflar mahallinde tediye olunacaktır;
Karar gereğinin yerine getirilmesiyle neticeden bilgi verilmesi rica olunur.

……/……/…….

İcra Müdürü

talimatla gayrimenkule haciz konulması

……………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : ……… İcra Müdürlüğünün …………./… Esas sayılı takip dosyasından verilen haciz kararı.

Alacaklı ………….. Bankası AŞ. Vekili Av. ………….. tarafından yapılan talep doğrultusunda borçlu …………'nın, ……………..TL.- borcundan dolayı ……………… İli, ……….. Mahallesi …… Sokak No: ……. de bulunan ve tapunun …… ada, …… parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkulü ile, ………… İli, …………. Mahallesi ……... Sokak No: …… de bulunan ve tapunun …….. ada, ………. parselinde kayıtlı daireleri üzerine haciz konulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.
Karar gereğince yukarda ada ve parsel numaraları yazılı gayri menkuller üzerine haciz konularak 2 nüsha tapu kayıt örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.

……/……/…….…

İcra Müdürü

talimat yoluyla bilirkişi tespiti

………………….. NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İLGİ : …………. Ağır Ceza Mahkemesi ………./… Esas Dosyasına.

1447 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık …………… hakkında yapılan açık yargılamada verilen ara kararı gereğince;
………… İflas Dairesinin ……/………. sayılı dosyasının celbi ile ilişikte gönderilen sanık ile müdahil ………Bankası arasındaki rehin anlaşmasına dair anlaşma fotokopisinin seçilecek uzman bilirkişi aracılığıyla incelettirilip rehin sözleşmesinin beşinci sayfasında belirtilen rehine tabi unsurların iflas işlemine konu teşkil edip etmediğinin ve iflasa tabi ise hangi tarihte iflas işlemine tabi tutulduğunun tespiti ile alınacak raporun duruşmanın bırakıldığı 06.12.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

……/……/…

Başkan

Sanık : .
Müdahil : ………Bankası
Not : Müdahil banka ile sanık arasında yapılmış bulunan rehin anlaşmasına havi anlaşma senet fotokopileri ve icra takip sırasında haczedilen mallara ait icra zabıt sureti ektedir.

taksitle ödeme teklifi

………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : Ankara … İcra müdürlüğü ……./…

Müvekkilim ……………… yukarda esas numarası verilen takip dosyasının borçlusudur. Müvekkilim hakkındaki icra takibi kesinleşmiş olup henüz mallarına haciz konulmamıştır. Ancak, müvekkilim İİK. m. 111 hükmüne göre toplam ……………… (………….) TL.- tutarındaki borcunu ….. eşit taksitte ve her ayın ….. günü ödeyecektir. İlk taksit olan ……………… (……………….) TL.-'yi İcra Dairesi veznesine yatırmış bulunmaktadır.
Müvekkilim ……………………'in borcunu taksitle ödeyebilmesi için gereğinin yapılarak taksit önerisinin karşı taraf olan alacaklıya bildirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……..…
Borçlu Vekili
Av. …………

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

taksitle ödeme talebinin alacaklıya bildirilmesi

Sayın :

  . Mahallesi .i Soka No: .
.

İLGİ : . İcra Müdürlüğünün ………/…Esas sayılı takip dosyasına yapılan taksitle ödeme talebi.

Toplam …………...- TL.- asıl alacağınız nedeniyle Müdürlüğümüz ……./… esas sayılı takip dosyası ile aleyhine icra takibinde bulunduğunuz borçlu ……………., borcunu …….eşit taksitte ödemeyi teklifle taahhüt etmiştir.
Dosyamızı inceleyerek, taksit istemini kabul edip etmeyeceğinizi, işbu muhtıranın tebellüğünden itibaren 7 gün içinde Dairemize bildirmeniz rica olunur.

……/……/….…

İcra Müdürü

takipten vazgeçme talebi.... İcra MüdürlüğüneDosya No : ....Alacağın esasına ve ileride yeniden takibine ilişkin haklarımızı saklı tutarak takipten şimdilik vazgeçiyoruz. Takip dayanağı belgenin tarafımıza iade edilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.....
Alacaklı Vekili
Av.....

takipsizlik kararına itiraz

……..… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
SUNULMAK ÜZERE
……….. CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA

TAKİPSİZLİK KARARINA
İTİRAZ EDEN (ŞİKAYETÇİ) : 1.) .
.
2.) .
.

ŞİKAYETÇİLER VEKİLİ : Av. .
.

SANIKLAR : 1.) .
.
2.) .
.
SUÇ : Adam Kaçırmaya Teşebbüs

KARAR TARİH VE NO : …….. Cumhuriyet Savcılığının …/…../…. tarih ve …../………. Hazırlık E.

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…./…….

TALEP KONUSU : ………. Cumhuriyet Savcılığının ../…./…. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :
1. ………Cumhuriyet Savcılığının söz konusu kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir. Şöyle ki;
2. Olay tarihinde müvekkillerimin işyerine gelen sanıklar, alacaklarının bulunduğunu söyledikleri işyeri çalışanlarından ve olay anında iş yerinde bulunmayan …………Ş'tan alacaklarını tahsil etmek maksadıyla ……….Ş'ın kız kardeşi olan Müşteki mağdure …………..'ı kaçırmak amacıyla 5-6 metre sürükleyerek dükkan kapısına kadar getirmişlerdir. Mağdurenin direnmesi ve kaçırılmak istenen diğer müşteki mağdur ………..'ın da karşı koyması, ………. iş merkezi özel güvenlik teşkilatının da sanıklara müdahale etmesi üzerine emellerine ulaşamayan ve eylemleri teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanıklar, ………………'ı darp etmişler, faaliyet konusu cep telefonu ticareti olan işyerindeki eşyaları kırıp dökmüşlerdir.
3. Söz konusu suçun Türk Ceza Kanununun m. 79 hükümleri gereğince Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükmüne girmesi ve bu yönüyle kamu davası açılması gerekirken, bu derece ağır bir suçtan ……….. Cumhuriyet Savcılığı …/…/……. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı kararıyla takipsizlik kararı vermiştir. Sayın Savcılığın söz konusu olayda Takipsizlik kararı vermesinin mantığını anlamak güçtür. Zira Yargıtay'ın görüşü de bu yöndedir. (Y.1.CD.4.2.1986 gün ve 4178E-373 K sayılı kararı).
4. Sayın Savcılık, olayın bir çok görgü tanığı mevcut olmasına ve talep halinde Savcılık huzurunda dinletmeye hazır olduğumuz halde tanık beyanlarına başvurmamıştır. Ayrıca, sayın Savcılık, müştekilerimin beyanlarına da başvurmadan, sanıkların doğal olarak kendilerini kurtarmak amacına matuf beyanlarıyla yetinerek takipsizlik kararı vermiştir. Bu yönüyle hazırlık tahkikatında yeterli delillerin toplanmaması da usule aykırıdır.
5. ………..Cumhuriyet Savcılığının olayı adi müessir fiil olarak yorumlamasını da anlamak güçtür. Müessir fiil sanıkların eyleminin sonucu değildir. Eylemi kolaylaştırmak için başvurdukları bir yoldur. Basit tehdit yorumu da yanlıştır. Sanıkların eylemi, alacak tahsil etmek amacına matuf adam kaçırmaya teşebbüstür.
6. ………… Cumhuriyet Savcılığının hangi mantık ve gerekçeyle verdiğini bilmediğimiz takipsizlik kararı, şehir eşkıyalığına meşruiyet ve şehir eşkıyalarına da cesaret vermektedir. Güpegündüz işyeri basarak adam kaçırmaya kalkışan sanıkların yargılanmalarına bile gerek görülmemesi nasıl izah olunacaktır? Vatandaşın bakışıyla, çetelerle mafyayla meşgul olduğumuz şu günlerde ……….. Cumhuriyet Savcılığı bu kararıyla yeni bir çeteye onay ve cesaret vermiş olmaktadır ki bu durum vatandaş nazarında yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, adaletin güçlüden yana olduğu şüphesini doğurmaktadır. Zira söz konusu takipsizlik kararının gerekçe ve mantığını müvekkillerimize izah edememekteyiz. Vatandaş, mağduriyetinin biraz olsun telafisi için yargıya başvurmakta ancak, görüldüğü üzere beklediğini bulamamakta, kendisini şehir eşkıyalarına karşı güvende hissetmemektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, …… Cumhuriyet Savcılığının …./…./……. tarih ve …./……….. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararının bozularak Sanıkların Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükümleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Şikayetçiler Vekili
Av. .

takasa itiraz davası

……….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

DAVACI (ALACAKLI) :


VEKİLİ :


DAVALI (MÜFLİS BORÇLUSU) :


DAVA KONUSU : Takasa itirazlarımızın sunulması ile takasın kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………., …….. …… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……….. tarih, ……/… Esas ve ….../… Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş bulunan ……………'ün alacaklısıdır. Müvekkilim söz konusu alacağının tahsili için ………. …… İcra Müdürlüğünün ……/… Esas sayılı dosyası ile takip başlatmış ve icra takibine rağmen borcun ödenmemsi nedeniyle borçlunun iflası istenmiştir. Davalı …………… ise, iflasına karar verilmiş bulunan …………'ün borçlusudur.
2. Müflis …………….'ün davalı ……………'ten olan ………………..TL.- alacağına karşılık, ……………..'e olan ……………..TL.- alacağı ile takas edilmiş ve kalan …………...TL.- iflas masasına alacak olarak kaydedilmiştir.
3. Ancak takas işlemi nedeniyle Davalı …………lehine iflas masasına kaydedilen söz konusu alacağın kaynağını teşkil eden borç, iflas masası açıldıktan sonra ortaya çıkmış olduğundan iflas masası zararına kendisi ve üçüncü kişi yararına takas söz konusu olmuştur.
4. Bu itibarla, söz konusu takasa karşı iş bu itirazlarımızın sunularak takasın kaldırılmasına karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : ………. …… Asliye Ticaret Mahkemesinin ………. tarih, ……/… Esas ve ……/… Karar sayılı iflas ilamı, ……… …… İcra Müdürlüğünün ……./… Esas sayılı takip dosyası tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, iş bu itirazlarımızın kabulü ile iflas masası açıldıktan sonra ortaya çıkmış olan borç nedeniyle takasın kaldırılmasına, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/....


Davacı Vekili

Av. …………..

EK:
1.) ……… …. Asliye Ticaret Mahkemesinin ………. tarih, ……/… Esas ve …../… Karar sayılı iflas ilamı
2.) …… …… İcra Müdürlüğünün ……./… Esas sayılı Takip dosyası.

tahsilat bildirimi talebi.... İcra MüdürlüğüneDosya No : ....Tahsilat Miktarı : .... TL.


Öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmek üzere, dosya alacağımıza mahsuben yukarıda miktarı belirtilen tahsilat yapılmıştır. Gereğinin yapılmasını müvekkilim adına saygıyla dilerim.....
Alacaklı Vekili
Av.....

tahsilat bildirimi talebi

.... İcra Müdürlüğüne


Dosya No : ....


Talebin Konusu : Tahsilat BildirimiMüdürlüğümüzün yukarıda belirtilen numaralı dosyasında ki alacağımıza mahsuben .... TL.'sını tahsil ettik. Tahsil edilen miktarın dosyaya işlenmesini talep ederim.....
Alacaklı Vekili
Av.....

idare mahkemesinde sınav sonucuna itiraz dilekçesi--------------------------------BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

……………………


İTİRAZ EDEN :

T.C. Kimlik Numarası :
İkamet Adresi :


İTİRAZ EDİLEN KARAR : .................…..Üniversitesinin ….........adlı dersin final sınavında vermiş olduğu sınav sonucu

TEBLİĞ TARİHİ : ….........

AÇIKLAMALAR :

A- Olaylar

1- (Sınav sonucu)
2-
3-

B- İtiraz Nedenleri

1-
2-
3-

S O N U Ç ve T A L E P : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce Mahkemenizin kendiliğinden belirleyeceği nedenlerle, itiraz konusu …. sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini ve idarenin vermiş olduğu hukuki işlem dolayısıyla uğradığımın zararın tazminini arz ederim.

Ad Soyad

sınav sonucuna itiraz


--------------------------------BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

……………………


İTİRAZ EDEN :

T.C. Kimlik Numarası :
İkamet Adresi :


İTİRAZ EDİLEN KARAR : .................…..Üniversitesinin ….........adlı dersin final sınavında vermiş olduğu sınav sonucu

TEBLİĞ TARİHİ : ….........

AÇIKLAMALAR :

A- Olaylar

1- (Sınav sonucu)
2-
3-

B- İtiraz Nedenleri

1-
2-
3-

S O N U Ç ve T A L E P : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yüce Mahkemenizin kendiliğinden belirleyeceği nedenlerle, itiraz konusu …. sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini ve idarenin vermiş olduğu hukuki işlem dolayısıyla uğradığımın zararın tazminini arz ederim.

Ad Soyad

Banka Yıllık Üyelik Ücretine İtiraz Dilekçe Örneği…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,Konu :Kredi kart yıllık ücreti
…………….. nolu kredi kart hamiliyim. …../……./.......... son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.  Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.Adı, Soyadı

İmza

Banka Hesap İşletim Ücretine İtiraz Dilekçe Örneği…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Konu :Hesap işletim ücreti


…………….. nolu hesabımdan, …../……./......… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

Adı, Soyadı
İmza

miras sözleşmesinin iptali

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Miras Sözleşmesinin İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası … ile davalı kiracı … aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı olarak ikamet ettiği apartman dairesini, müvekkilin babası, davalıya bağışlamıştır.

2-) Miras sözleşmesi …/…/…/ tarihinde yapılmıştır. Müvekkilimin babası bu sözleşme tarihinden … gün sonra vefat etmiştir.

3-) Bu miras sözleşmenin müvekkilimin babasının korkutularak ve aldatılarak yapıldığını düşünmekteyiz. Olayı açığa çıkaracak delilileri bulacağımızı taahhüt ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 545, 557 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, miras sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

mirasın reddi dava dilekçesi
 ......../........../..........


....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mirasın Reddi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin babası …, …/…/… tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Müvekkilim dışında … adet mirasçı vardır.

2-) Muris sağlığında birçok harcama yapmış ve yüklü miktarda borç altına girmiştir.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin, mirasın reddine ilişkin istemlerinin kabul edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

…/…/…

Davacı Vekili
Av.

veraset ilamı talebi

...................... NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NEİSTEMDE BULUNAN : Adı-Soyadı

Adresi

VEKİLİ (Varsa) : Av. ................

Adresi

İSTEMİN KONUSU : Mirasçılık belgesi verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :

1- Muris babam, Ahmet oğlu, Fatma'dan doğma Necip Ermiş, 1 Mayıs 2003 günü vefat etmiştir. Kendisi Ankara İli, Bahçelievler İlçesi, 6. Sokak'ta, Hane No: 41, Cilt No: 3, Sayfa No: 3'te kayıtlıdır.

2- Mirasçı olarak geriye, benden başka, annem Ayşe ve kız kardeşim Elif Yorulmaz kalmıştır.

3- Muris babamdan kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmemiz için mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
HUKUKİ SEBEPLER : MK ve ilgili hükümler
DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık ve ikamesi mümkün her türlü hukuki delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Mahkemenizce yapılacak yargılama sonucunda, tarafımıza, mirasçı olduğumuzu ve paylarımızı gösterir bir mirasçılık belgesi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İSTEMDE BULUNAN

VEKİLİ (Varsa)

Adı-Soyadı

TARİH-İMZA

EKLER :

1- Nüfus kayıtları

2- Tanıkların adı-soyadı ve adresi

3- Vekil varsa vekaletname örneği

tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesi örneği

...................… KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NAŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :

ŞİKAYET EDİLEN :

KONU : (misal: Abonelik Sözleşmesinin) feshi talebiAÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.
2-) Müvekkilim bir süre sonra yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözleşmeye son verdiğine dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya göndermiştir. Yayıncı firma 7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin … Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.

3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için işbu talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4077 S. K. m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Fatura, fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve şikayetler ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim

. …/…/…

Şikayetçi Vekili
Av.

tahsilat bildirimi


............................. DAİRESİNE


DOSYA NO: .........


TAHSİLAT MİKTARI : .................


Öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmek üzere, dosya alacağımıza mahsuben yukarıda miktarı belirtilen tahsilat yapılmıştır. Gereğinin yapılmasını müvekkilim adına saygıyla dilerim.


.........
ALACAKLI VEKİLİ

Av.
.......................................