vakıf tüzüğü örneği


........................... VAKFI TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI:

Madde - 1: Bu vakfın adı: ......................................... VAKFI'dır. Bu resmi senette bundan böyle kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir. Vakfa adı verilen .............................., 1541-1628 yıllan arasında yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman'dan IV. Murat'a kadar sekiz Padişa devrini idrak etmiş, halkın gönlünde taht kurmuş tarihi şahsiyetlerden biridir. Eserleri, sohbetleri, mektupları ve nasihatlarıyla halkı, hakka doğruya, güzele, birlik ve beraberliğe çağırmış, hayatında tesis ettiği cami ve külliyesini ilim, kültür ve irfan yuvası, fukara, gurabanın barınağı, kimsesizlerin sığınağı, hastaların şifa ocağı haline getirmiştir. Tahsis ettiği zengin vakıflarıyla külliyenin bu fonksiyonu yüzyıllarca değişik boyutlarda devam edegelmiştir. Bu büyük şahsiyeti tanıtmak, külliye ve müesseselerinin içtimai fonksiyonlarını yaşatmak ve adına yaraşır bir tarzda devam ettirmek üzere kurulan vakfımıza, Üsküdar'ımızda metfun bulunan. ...........................'nın adı verilmiştir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde - 2: Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5'ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, % 15'ini Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalanın (%80) ise, vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. Ancak vakfın idare organları arasında bulunan Mütevelli Heyetinin tercih ve takdirine uygun bir şekilde:

a. Yüzlerce yıldan beri Üsküdar'ımızın mutena bir semtine adını vermiş, camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip ............................. Külliyesi ve Müştemilatını bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak korumak, onarmak, ictimai fonksiyonlarını vakfîyesindeki esaslar dahilinde yürütmeyi temin etmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b. Başta semtin fakir,kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

c. Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek,

d. Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere, muayene ve tedavi imkanları sağlamak, bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak, sağlık ocakları ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek, bu hizmetle ilgili tesislerde yatak kapasitesinin en az % 10'unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilmesi şarttır.

e.Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabilecekleri huzurevleri tesis veya inşa edip işletmek,

f.İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, başta ............................................ olmak üzere diğer Türk-İslam büyükleri hakkında, ilmi, dini ve milli konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi her türlü desteği sağlamak, hazırlanacak eserleri neşretmek, bu konuda her tür inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak,

g. Mütevelli Heyetinin uygun göreceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı'nın tavsiye edeceği, ancak yine de Mütevelli Heyetinin uygunluğunu onaylayacağı semt ve yerlerde mescit ve camiler yapmak, yaptırmak, bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak,

h. Kabiliyetli fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sebepleri için yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar,Kuran Kursları yapmak, açmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, yine aynı amaçlarla ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeyinde eğitim müesseseleri kurmak, inşa ve tesis etmek veya işletmek, bu müesseselerde kapasitenin en az %10'unun maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilmesi zorunludur,

i. Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yemek dağıtmak,

j. Fakir ve layık olduğuna Mütevelli Heyetince kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde Sosyal Yardımlar yapmak, yukarıda zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin refahını temine çalışmak vakfın gayesidir. Biz vakıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebet payidar olmasını Allah'tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti ve Vakıflar idaresinin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.

GAYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

Madde - 3: Bu gayelerin tahakkuku için vakıf, mer'i mevzuata uygun olarak, miktar ve değeri tahdit edilmeden her tür menkul değer ile gayrimenkulu, her türlü irtifak haklarını, mameleki, vasiyet, hibe ve sair ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma, trampa gibi geçerli tüm iktisap yolları ile iktisaba, temellüke keza bu değerleri aynı şekilde geçerli tüm usullerle satmaya, devir ve ferağa, kanuna uygun şekilde hibeye, keza tüm bu menkul ve gayri menkulleri ve intifa dahil mülkiyetin gayri ayni hakları aynı şekilde iktisap, istimal ve tasarrufa, keza bütün bu değerleri aynı şekilde kiralamaya, bu suretle tasarrufa, bütün gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın menkul ve gayri menkullerini, gelirlerini sınırsız yatırımlarda kullanmaya, her suret ve şekilde kanuna uygun olarak temellük ettiği ve edeceği emval, emlak ve nukudu idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hak veya alacak ifade edebilen her tür sened ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın gayesine muvazi yerli ve yabancı vakıflarla yardımlaşmaya ve yapmaya, vakfın mamelekine dahil her türlü kıymetle şirketlere iştirak etmeye, karlarını tahsil ve sarfa, mevcut veya vücut bulacak gelirleriyle tesis edeceği akdi münasebetler için (menkul veya gayrimenkul rehini dahil) her türlü teminatları almaya, banka kefaletlerini kabule, ipotek koymaya ve kaldırmaya, Ezcümle, vakfin gayelerinin tahakkuku için faydalı ve gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavelat ve muamelatı icraya mezun ve salahiyetdardır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde - 8: Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Adres ............................................ .................. ...............................'dur. Mütevelli Heyetin kararı ile adres değiştirilebilir. Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü takdirde yetkili makamlardan izin alarak bir veya müteaddit şubeyi, tensib edeceği yerde veya yerlerde açabilir. Tesis ettiklerini kaldırabilir.

Hiç yorum yok: