tüketici mahkemesinin kararına karşı temyiz başvuru dilekçesi


YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                .................


Temyiz Eden (Davacı)
Adresi : ............................................................................................
 ........................................................................................................

Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

Karşı   Taraf (Davalı): .............................................................................

Dava   Değeri :

Tüketici Mahkemesi
Kararının Tebliğ
Tarihi :

Temyiz   Konusu       : .../..../.........tarihli ve .......sayılı ............................... ........Nolu Tüketici Mahkemesinin kararının kaldırılması istemidir.

Temyiz Gerekçesi      : ........................................................................................................
(Açıklamalar) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Borçlar Kanunu,
Tanık,
Bilirkişi ve her türlü delil.

Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ...................................  Tüketici Mahkemesi Başkanlığının   .../.../......... tarih ve ..........sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına)
Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına   karar   verilmesini  talep  ederim.
 .... /... / 2008

Adı – Soyadı
     imza

Eki :
        1- ..............................  Tüketici  Mahkemesi kararı  sureti .      
        2- Ayıplı mal / hizmete ait dilekçe  vb. belge  fotokopileri.

Hiç yorum yok: