cari hesap sözleşmesi


Sözleşme Tarihi :.../.../....
Sözleşme No :..................
CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ..................................................................... adresinde faaliyet gösteren ..............................SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan böyle kısaca alacaklı diye adlandırılacaktır) diğer tarafta ................................................ ....................................................................................adresinde faaliyet gösteren .................................................................................firması (bundan böyle borçlu olarak adlandırılacaktır) ile aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştır.

A-CARİ HESAP VE İŞLEYİŞİ

1. Alacaklı borçluya sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden, kestiği faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden, gelen ve gönderilen havale ve dekontlardan dolayı bir CARİ HESAP tutacaktır. Alacaklının bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler kesin olup haklı bir neden dışında borçlunun mukavele ve muameleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur.

2. Alacaklı bu cari hesabın akdinden önce borçlu ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari defterindeki borç ve alacağını Cari hesabına borç ve alacak kaydetmek hakkına haizdir.

3. Borçlu tarafından alacaklıya keşide veya Ciro edilerek teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin Cari hesaba kaydı , bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vukubulmuş sayılır.

4. Borçlunun alacaklıya Türk Lirası cinsinden yaptığı nakit , çek , senet v.s. ödemelerinde ödemenin borçlunun cari hesabına alacak kaydedildiği günkü Yapı Kredi Bankası Efektif satış kuru uygulanır.

5. Taraflar arasındaki hesap uyuşmazlıklarında alacaklının ticari defter kayıtları esas alınır.

İşbu Cari hesabın azami limiti................. USD (Yalnız ..........................................Amerikan Doları)’dır. Borçlunun borç toplamı tespit edilen limiti aşması halinde borçlu limit aşımı borcunu nakden ödemekle ya da ek bir sözleşme yapmakla mükelleftir.

Alacaklı tarafından satılan ürün yasa ve kurallara uygun olarak iade edilmek istendiğinde satış faturasında yazılı ürün bedeli borçlunun Cari hesabına alacak kaydedilir.
Söz konusu ürün alacaklının stoklarında mevcut başka bir ürün ile Değiştirilmesi gerektiğinde ürünün satış faturasında yazılı TL cinsinden Bedeli iade tarihindeki USD kuruna bölünmek suretiyle tespit edilen USD tutarı , yerine verilecek ürünün USD cinsinden bedeli ile Karşılaştırılarak aradaki fark tahsil ya da tediye edilir.

B. TEMERRÜT FAİZİ

Alacaklı borçlunun temerrüde düşen borcuna TL bazında aylık % 10 (Yüzde on) temerrüt faizi talep etmek hakkına sahiptir.


C. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Alacaklı bu sözleşmenin herhangi bir döneminde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh ederek borçludan cari hesap bakiyesini ve varsa diğer borçlarını 7 gün içinde ödemesini talep etme hakkına haizdir.

Borçlu haklı bir neden olmadıkça bu sözleşmeyi fesh edemez. Borçlunun alacaklıya olan tüm borçları ödenmeden bu sözleşme hükümleri sona erdirilemez.

D. MUACCELİYET

Borçlu borcunu vadesinde yerine getirmediği veya bu sözleşme hükümlerinden birini ihlal ettiği takdirde yahut üçüncü şahıslar tarafından hakkında icra takibine başlanması , haciz kararı alınması ,karşılıksız çek keşide etmesi, protesto olması , hatır bonolarına başvurması , kendisinin konkordato talep etmesi gibi hallerde bakiye borcunun tamamını hiçbir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın muaccel olur. Muaccel olan borcun tamamını taraflar faiz ve giderleri ile birlikte derhal ve nakden ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

E. KANUNİ İKAMETGAH

İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve taraflara tebligat yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzası yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak ittihaz ettiğini , bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını , diğer bir mahali kanuni ikametgah olarak ittihaz edecek olurlarsa yeni adresi en kısa zamanda noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmeyi , bildirmedikleri taktirde aşağıda yazılı adresi her türlü takibat icrası için lüzumlu kanuni ikametgah adres ve itibar eylediğini taraflar kabul eder.

F. TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI ve AVUKATLIK ÜCRETLERİ

İşbu sözleşmeden doğan borçların tahsili hususunda alacaklının mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde , bu yolda yapılacak bütün masraflar , anapara , faiz ve masraflarla birlikte % 10 Avukatlık vekalet ücretini, icra dairesinde tahakkuk edecek cezaevi harcını alacaklıya ödemeyi taraflar kabul ve taahhüt eder.

G. DİĞER HUSUSLAR

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu’nun amir hükümleri uygulanır.

Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii olarak İstanbul Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

7 başlık ve .......maddeden oluşan işbu sözleşme .../.../.... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul , beyan ve taahhüt edilerek imzalanmıştır.

ALACAKLI BORÇLU
.......................SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ ........................................
Kanuni İkametgah:
................................................................................
Kaşe ve İmza :

Hiç yorum yok: