alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi


ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Hesap No:……………………………………………… Bir tarafta, ........................ Anonim Şirketi ile, (Bu sözleşmede sadece “Aracı Kurum” olarak anılacaktır) diğer tarafta, Sayın ................………………………………………… arasında (Bu sözleşmede sadece “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.

I) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
1. Sözleşmenin konusu, ARACI KURUM’un, Sermaye Piyasası Kanunu’nda tarifi yapılan ve bundan böyle her ne nam altında olursa olsun çıkarılacak, arz olunacak tüm menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, MÜŞTERİ namına ve hesabına alıp satması, ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerini tahsil etmesi, ödemesi, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakları ile, hisse senedinden doğan oy haklarının kullanılması, saklanması hizmetlerine uygulanacak koşulların saptanmasıdır.
2. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, ihracına, alım ve satımına izin verilen her türlü menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları bu sözleşmenin konusuna girer.
3. Sözleşme konusu işlemler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda yapılır.

II) TANIMLAR:
1. Sermaye Piyasası Araçları 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3. Maddesinin (b) bendinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
2. Alım Emri MÜŞTERİ’NİN ARACI KURUM’a menkul kıymetin satın alınması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diger iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.
3. Satım Emri MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’a menkul kıymetin satılması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.
4. Emir Alım emri, satım emri veya alım/satım emridir.
5. Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsalarıdır.
III) MÜŞTERİ’NİN ARACI KURUM’DAKİ HESABI
1. Bu sözleşmenin imzası ile birlikte ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye bir yatırım hesabı numarası verir. MÜŞTERİ ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu numarada toplanır.
2. MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında bu sözleşme , aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir.

IV) MÜŞTERİ EMİRLERİ:
1. Emrin Veriliş Şekli:
a) MÜŞTERİ’nin tüm alım ve satım emirlerini yazılı olarak vermesi esastır.
b) Telefon ve benzeri iletişim araçları ile yahut sözlü olarak verilen emirleri ARACI KURUM isterse kabul edebilir. Kabulü halinde ARACI KURUM, bu tür emirleri seans takip formuna kaydetmeden önce, MÜŞTERİ’nin imzası aranmaksızın, yazılı hale dönüştürür. MÜŞTERİ telefon ile vereceği alım/satım emirlerinin geçerli olduğunu, telefon ile verilecek emirlerden, sonuçlarından ve doğacak herhangi bir hatadan ARACI KURUM’un sorumlu olmadığını şimdiden kabul eder.
c) Alım/Satım işlemlerinde sürati temin bakımından MÜŞTERİ, faks ile de talimat verebilir. Fax ile verilecek talimatlarda, aşağıdaki kurallar uygulanır:
ı) MÜŞTERİ, fax ile talimatta kullanılacak olan fax numara yahut numaralarını, bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin imzası tarihinde veya imzasını izleyen (3) işgünü içinde, ARACI KURUM’a yazılı olarak bildirecektir.
ıı) MÜŞTERİ, bildirdiği fax numarasındaki değişiklikleri ARACI KURUM’a yazılı olarak haber vermedikçe, doğacak sonuçlarından ARACI KURUM hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
ııı) MÜŞTERİ, kendisinden başka kimseleri, kendisi adına fax ile talimat vermeye yetkili kılmak istiyorsa, bu kimselerin adlarını ARACI KURUM’a yazılı olarak bildirmek ve imza örneklerini vermek zorundadır.
ıv) Fax ile iletilen tüm sahifelerin, MÜŞTERİ, yahut yetkili kıldığı kimse tarafından imzalanmış olması şarttır.
v) İmzasız fax talimatlarına ARACI KURUM hiçbir şekilde itibar etmeyecek ve bu tür talimatlara istinaden işlem yapmayacaktır.
vı) Fax ile gönderilen talimatın aslı, faksın gönderildiği tarihi takiben (2) işgünü içinde, imza karşılığı elden yahut iadeli taahhütlü posta ile ARACI KURUM’a teyit için gönderilecektir. Ancak bu zorunluluğa uyulmaması, fax talimatını ve o talimata dayanılarak yapılan işlemin sıhhatini hiçbir şekilde etkilemez.
vıı) ARACI KURUM fax talimatını aldığında, altındaki imzayı, kendisinde mevcut MÜŞTERİ veya yetkili kıldığı kimseye ait imza örnekleri ile karşılaştırır. Bu karşılaştırma işleminde ARACI KURUM, sadece makul bir özen ve dikkat içinde hareket etmekle mükelleftir. ARACI KURUM ilk bakışta fark edilemeyecek olan imza taklit ve benzerliklerinden sorumlu tutulamaz.
vııı) Fax ile verilecek talimatların, yoruma sebebiyet vermeyecek şekilde açık ve net olması şarttır. ARACI KURUM açık olmayan, eksik fax talimatlarını yerine getirip getirmemekte serbesttir. Eğer yerine getirmiş ise, yorumunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
ıx) Fax talimatlarının uygulanmasında, ARACI KURUM’un ve personelinin, kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği, karine olarak kabul edilir. ARACI KURUM’un sorumluluğuna başvurabilmesi için, ağır kusuru şarttır ve ağır kusuru halinde sorumluluğu, MÜŞTERİ’nin uğradığı fiili zarar ile sınırlıdır. MÜŞTERİ hiç bir şekilde, manevi zarar, faiz ve kar mahrumiyeti isteminde bulunamaz. Fax talimatlarındaki hile ve sahteciliğe istinaden, ARACI KURUM’un sorumluluğu cihetine gidilemez.
x) Fax hat ve/veya araçlarındaki arızalardan dolayı fax talimatının zamanında ya da hiç ulaşamamasından ARACI KURUM sorumlu değildir.
xı) ARACI KURUM yukarıdaki nedenlerden dolayı doğan zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.
V) EMİRLERİN GEÇERLİK SÜRESİ:
1. MÜŞTERİ, emrin geçerlik süresini 15 günü aşmamak kayıt ve şartıyla istediği gibi belirleyebilir. Emir geçerlik süresinin İMKB’ce değiştirilmesi halinde MÜŞTERİ bu süreyi aşamayacaktır.
2. Süresi içinde yerine getirilemeyen emir, geçerliliğini kaybeder.
3. Süresi belirlenmemiş emirler seans esnasında verilmiş ise, o seansta; seansların bitiminden sonra verilen emirler ise, emrin verilişini izleyen ilk seans için geçerlidir.
4. MÜŞTERİ, süresi belirlenmiş emirde, süre doldukça, süreyi uzatabilir.
VI) EMİRLERDE BULUNACAK BİLGİLER:
1. MÜŞTERİ’nin, ARACI KURUM’a vereceği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur;
a) MÜŞTERİ’nin adı, soyadı, veya ünvanı, adresi.
b) MÜŞTERİ’nin, ARACI KURUM’daki yatırım hesap numarası.
c) Emrin “alım emri” veya “satım emri” olduğu.
d) Satın alınacak veya satılacak olan menkul kıymetin; Cinsi, Adedi, Emrin “limitli” veya “serbest” fiyatlı olarak verildiği, limitli emirlerde limit fiyatı, varsa emrin geçerlik süresi, emrin verildiği tarih, saat, dakika ve yer, müşteri emir numarası.
2. Telefon, benzeri iletişim araçları ve sözlü emir istisnası dışında, yukarıdaki bilgileri içermeyen emirler işleme konulamaz.
VII) EMİRLERİN SONUÇLARININ MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ:
1. MÜŞTERİ emirlerinin sonuçlarını ARACI KURUM’dan bizzat öğrenmek zorunda olup, ARACI KURUM’un bu konuda MÜŞTERİ’ye bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur.
2. Emrinin sonucunu bizzat takip etmeyerek geç öğrenen MÜŞTERİ, bu nedenle ARACI KURUM’dan her ne nam altında olursa olsun bir alacak, hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3. MÜŞTERİ’nin hesabına ait “Hesap Ekstresi”, “Menkul Kıymet Hareket Dökümü”, aylık dönemler itibariyle ve dönemi izleyen yedi gün içinde, ARACI KURUM tarafından, MÜŞTERİ’nin adresine gönderilebilir, yahut imza karşılığı elden kendisine verilir. İletişim araçlarındaki ya da postadaki gecikmelerden ARACI KURUM’un bir sorumluluğu yoktur.
VIII) MÜŞTERİ’NİN EMİRLERİ BORSA’YA İNTİKAL ETTİRMEDEN ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. ARACI KURUM, her alım emrinin yerine getirilmesi için MÜŞTERİ’den, serbestçe belirleyeceği tutardaki avansın veya teminatın, yahut satın alınması istenen menkul kıymet tutarının tamamının, kurtaj ve diğer giderleri ile birlikte, makbuz karşılığında peşin ödenmesini; satım emri verilmesinde ise satmak istediği menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin, tesellüm belgesi mukabili ARACI KURUM’a teslimini, emrin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Bu durumda MÜŞTERİ ;
a) Satış emrinde, teslim yükümlülüğünü en geç, takasın gerçekleşeceği iş gününden bir iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar yerine getirmek zorundadır.
b) Alım emrinde ise satın alınan menkul kıymetlerin bedeli tutarını, kurtaj ve masraflar ile birlikte en geç, takasın gerçekleşeceği günden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar ödemekle mükelleftir. Emir, Borsa dışında gerçekleşmişse, emrin gerçekleştiği günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar, bu yükümlülüklerini ifa zorundadır. Mesai bitimi, saat 17.00’dir.
2. ARACI KURUM, bu ön şart yerine getirilmeden de, alım ve satım emirlerini uygulayıp uygulamamakta tamamen serbesttir. Emirlerin uygulanması ihtimalinde MÜŞTERİ yukarıda belirlenen yükümlülüklerini derhal yerine getirmek zorundadır.
3. Yukarıdaki sürelerde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen MÜŞTERİ, herhangi bir ihtar veya ihtara gerek olmaksızın mütemerrit sayılır. Eğer MÜŞTERİ’nin verdiği alım emri ise ARACI KURUM, MÜŞTERİ nam ve hesabına satın alınan menkul kıymetleri Borsada veya Borsa dışında satabilir, eğer MÜŞTERİ’nin verdiği satım emri ise, satılan menkul kıymetleri, Borsa veya Borsa dışında satın alabilir. MÜŞTERİ satış ile tekrar geri alım arasındaki fiyat farkını ya da bu nedenle oluşan giderler ile ARACI KURUM’un sair her türlü zararlarını derhal ödemek zorundadır. ARACI KURUM bu alacaklarının tasfiyesi için yedindeki tüm teminatları serbestçe derhal paraya çevirmeye, varsa müşterinin sair alacaklarıyla takasa, mahsuba yetkilidir.
IX) GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI:

1. Satış işlemlerinde, gerçekleşen satışların parasal tutarları, “Takas Merkezi Hesabı”na borç, MÜŞTERİ hesabına alacak kaydedilir.

2. Alış emirlerinde ise gerçekleşen alışların parasal tutarları, “Takas Merkezi Hesabı”na alacak, MÜŞTERİ hesabına borç kaydedilir.

X) ARACI KURUM’A ÖDENECEK OLAN KURTAJ ÜCRETİ VE MASRAFLAR İLE BUNLARIN ÖDEME ESASLARI:

1. MÜŞTERİ, verdiği alım ve/veya satım emirleri doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemlerin tutarı üzerinden, ARACI KURUM tarafından serbestçe belirlenen kurtaj ücretini öder. ARACI KURUM kurtaj ücretini dilediği anda değiştirebilir.

2. Bu ücret her işlem için nakden ve peşinen ödenir.

3. Ancak ARACI KURUM isterse, kurtaj ücretini peşin olarak almayabilir ve müşterinin hesabına borç kaydedebilir.

4. Alım, satım emirleri sebebiyle yapılan tüm masraflar MÜŞTERİ’ye ait olup bu masraflar da ARACI KURUM’a peşinen ödenir.

5. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den olan kurtaj ücreti ve masraf alacaklarını, MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’dan olan alacakları ile re’sen takas hakkına sahiptir. Bu alacakları tamamen ödeninceye kadar ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin yedindeki menkul kıymetleri üzerinde hapis hakkını kullanabilir; bu menkul kıymetleri, Borsada yahut borsa dışında satarak, satış bedelinden tüm alacaklarını re’sen takas ve mahsup edebilir. ARACI KURUM bu hak ve yetkilerini her zaman cari hesap dönemlerini beklemeksizin kullanabilir.

XI) TARAFLARIN, SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SIHHATİNDEN SORUMLULUĞU:

1. Satılmak ve saklanmak üzere ARACI KURUM’a teslim ettiği sermaye piyasası araçlarının sahte olması, kuponlarının tamam olmaması, satış emrindeki niteliklere uymaması, üzerinde herhangi bir takyidat bulunması ile ilgili tüm sorumluluklar MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ, bu tür sermaye piyasası araçlarından dolayı ARACI KURUM’un uğrayacağı tüm zararları ilk talebinde ona ödemekle yükümlüdür.

2. ARACI KURUM ise sadece MÜŞTERİ’ye ait ve onun namına sakladığı menkul kıymetlerin vasıtasız zilyedliğinde bulunduğu süre içinde kaybolmasından, çalınmasından, yanmasından veya yırtılmasından sorumludur.

3. MÜŞTERİ menkul kıymetlerini ARACI KURUM’dan teslim alırken, bunları kontrol etmek zorundadır. Sonradan bu kıymetlerin sahte yahut kuponlarının eksik olduğu iddiasında bulunamaz.

XII) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MÜŞTERİ’YE TESLİMİ:

1. MÜŞTERİ, alış emri gereğince satın alınan, yahut satılmak üzere ARACI KURUM’a teslim edilmiş olmasına rağmen emre uygun koşulların temin edilememesi nedeniyle satılamayan sermaye piyasası araçlarını, en geç 2 iş günü içinde ŞİRKET’ten teslim almak zorundadır. Teslim almaz ise sermaye piyasası araçları, MÜŞTERİ’nin nam ve hesabına Takasbank A.Ş.’ne tevdi edilir. Saklama ücret ve masrafları müşteriye aittir. Takasbank tarafından ARACI KURUM’a teslim yapılmadığı için, MÜŞTERİ’ye teslim edilemeyen ve gecikilen durumlardan dolayı MÜŞTERİ, ARACI KURUM’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

2. Teslim yeri ARACI KURUM’dur.

3. MÜŞTERİ’nin yazılı talep etmesi ve ARACI KURUM’un bu talebi kabul etmesi halinde, sözleşme konusu bu sermaye piyasası araçları bir başka yere de gönderilebilir. Bu durumda nakledilecek olan sermaye piyasası araçlarının sigortalanması asıldır. Sigorta tazminatı ile karşılanamayan zararlar için ARACI KURUM’dan bir talepte bulunulamaz. Müşteri nakil talebinde sigorta yapılmamasını istemiş ise, nakliyeye ilişkin hiçbir riskten ARACI KURUM sorumlu tutulamaz.

4. Sigorta ve nakliye giderleri, MÜŞTERİ tarafından, ARACI KURUM’a peşin olarak ödenir.

5. ARACI KURUM, sakladığı veya satmak üzere teslim aldığı ancak satılamadığından geri verdiği sermaye piyasası araçlarını, MÜŞTERİ’ye mislen iade eder.

XIII) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MÜŞTERİ NAMINA SAKLANMASI:

1. MÜŞTERİ’nin alım emrine uygun olarak satın alınan sermaye piyasası araçları, MÜŞTERİ teslim alıncaya kadar onun namına ARACI KURUM tarafından saklanabilir.

2. Bu sermaye piyasası araçları, Takasbank A.Ş. nezdinde saklanır.

3. MÜŞTERİ, saklama giderleri yanında, bu hizmeti için, ayrıca ARACI KURUM’a da bir ücret öder. Bu ücretin miktarı ARACI KURUM tarafından serbestçe belirlenir.

4. MÜŞTERİ’nin satılmak üzere ARACI KURUM’a teslim ettiği sermaye piyasası araçları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

XIV) MÜŞTERİ’NİN, SAKLAMADAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETSEL VE MALİ HAKLARININ KULLANIMI:

1. MÜŞTERİ’nin yazılı talebi ve ARACI KURUM’un da kabulü halinde MÜŞTERİ’nin saklamadaki sermaye piyasası araçlarına isabet eden faiz, kar payı, anapara tahsilatları, ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.

2. Yine MÜŞTERİ’nin yazılı teklifinin, ARACI KURUM’un kabulü şartıyla, bu kabil sermaye piyasası araçlarından doğan, genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, muhalefet şerhi verme, rüçhan hakkı kullanma, rüçhan hakkına isabet eden, bedelli yahut bedelsiz hakları teslim alma gibi hizmetler de ARACI KURUM tarafından yapılır. MÜŞTERİ teklifinde, temsil yetkisinin sınırlarını açıkça belirlemek zorundadır.

3. MÜŞTERİ bu hizmetlerin gerektirdiği tüm masraflardan sorumlu olduğu gibi, ayrıca ARACI KURUM’a bir ücret de öder. Bu ücretin miktarı işlemin başında şirket tarafından belirlenir ve peşin olarak ödenir.

4. Nakdi sermaye artırımlarından doğan rüçhan haklarının, MÜŞTERİ nam ve hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılması için, MÜŞTERİ’nin sürenin bitiminden bir iş günü önce, rüçhan hakkı bedelini ARACI KURUM’a yahut doğrudan ARACI KURUM’un öngördüğü bankaya ödemesi şarttır. MÜŞTERİ bu şartı yerine getirmez ise ARACI KURUM rüçhan hakkını kullanıp kullanmamakta serbest kalır. Rüçhan hakkını kullanır ise, rüçhan bedelinden doğan alacak ve masrafları hakkında, işbu sözleşmenin (VIII-3) hükmü aynen uygulanır.

5. Takasbank A.Ş. tarafından, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye verdiği diğer hizmetler nedeniyle ARACI KURUM’dan alınan ücretler ve komisyonlar müşteriden aynen tahsil olunur.

XV) MÜŞTERİ HESABININ TÜRÜ; MÜŞTERİNİN ARACI KURUM’A OLAN DİĞER TAAHHÜTLERİ; CEZAİ ŞART, FAİZLER VE ŞİRKETİN HAPİS HAKKI:

1. MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM nezdindeki hesabının, cari hesap niteliği taşıdığı iş bu sözleşmenin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu, taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

2. Bu sözleşme gereğince taahhuk edecek olan faizler, günlük anaparaya eklenecektir.

3. MÜŞTERİ, bu sözleşmeye uygulanacak akdi ve temmerrüd faiz oranının yıllık azami %500’ü geçmemek şartıyla ARACI KURUM tarafından serbestçe belirleneceğini, belirlenen faiz oranının her zaman değiştirilebileceğini kabul etmektedir.

4. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabında daima, alış emirleri tutarını, rüçhan hakkı bedellerini, ARACI KURUM’un kurtaj ücreti, masraf ve komisyon alacaklarını, saklama, nakliye ve sigorta giderlerini karşılayacak miktarda nakit bulunduracağını; hesapta, söz konusu miktarların bulunmaması halinde, işlemin başında, işbu meblağları peşinen ödeyeceğini; peşin ödeme taahhüdüne uymaması halinde, borçlarına ayrıca ihbar veya ihtara mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın, faiz işlemeye başlayacağını ve ARACI KURUM’un cezai şarta hak kazanacağını; ARACI KURUM’un, MÜŞTERİ’den olan tüm alacakları ile cezai şart ve faiz alacaklarını aşan zararlarını MÜŞTERİ’ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, re’sen hesabına borç kaydetmeye talebe yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. MÜŞTERİ ayrıca, bu sözleşme nedeni ile doğmuş, doğacak borçlarını, yine bu sözleşmede tayin edilmiş zamanlarda ödememesi halinde ARACI KURUM’a zamanında ödenmeyen borç tutarının yarısı kadar cezai şart ödemeyi de gayrı kabili rücu ve gayrı kabili tenkis olmak üzere taahhüt etmiştir. ARACI KURUM, hem cezai şartın ödenmesini ve hem de akdin icrasını talebe yetkilidir. ARACI KURUM’un aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

6. MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan borçlarını tamamen ödemedikçe ARACI KURUM, MÜŞTERİ portföyündeki sermaye piyasası araçları üzerinde hapis hakkına sahiptir ve bu hakkına istinaden, söz konusu araçların MÜŞTERİ’ye tesliminden kaçınabilir. Hesapta nakit bulunmaması ve MÜŞTERİ’nin, 3 iş günü içinde de borcunu ödememesi halinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin portföyündeki sermaye piyasası araçlarını, ve/veya ARACI KURUM nezdindeki diğer tüm hesaplarındaki alacak, nakit ve menkul kıymetlerini, bu hesaba virman yapmaya yetkili olduğunu; bu suretle, hesaba virman yapılan sermaye piyasası araçları da dahil, tümünü ayrıca bir ihtar veya ihbara, mehil tayinine gerek olmaksızın, Borsa’da, yahut Borsa dışında dilediği zamanda, dilediği bedelle satarak, satış bedelinden alacaklarını tahsile hakkı bulunduğunu MÜŞTERİ ayrıca kabul etmiştir. Sözleşmenin feshinde de aynı hüküm geçerlidir.

XVI) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ:

1. Bu sözleşme, herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

2. Ancak taraflar, yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla ve fesih bildiriminin, diğer tarafca tebellüğünden 7 gün sonra hüküm ifade etmek üzere her zaman sözleşmeyi feshedebilirler.

3. MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm borçlarını, fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür.

XVII) DELİL SÖZLEŞMESİ:

Taraflar arasında doğacak herhangi bir ihtilafta, ARACI KURUM’un defter kayıtlarının ve bu kayıtların dayanağı belgelerin tek delil niteliği taşıdığı taraflarca kabul edilmiştir. Taraflar, bu defter ve belgelerin dışında başka delil gösteremezler. MÜŞTERİ’ nin ARACI KURUM’un Genel Müdürlük ve çeşitli seans salonlarında telefonla vereceği talimatlarına dayanılarak yapılan işlemlerde ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla telefon görüşmelerinin kayıt altına alınmasını ve gereken hallerde bu kayıtların dinlenmesini ve mahkemelerde delil olarak aleyhine dahi kullanılabileceğini MÜŞTERİ cayılmayacak şekilde beyan ve kabul eder.

XVIII) TEBLİGAT ADRESLERİ VE TEBLİGAT ŞEKLİ:

1. Bu sözleşme ile ilgili bildirimlerde; ARACI KURUM, Levent Cad. No: 3 Birinci Levent 80620 İstanbul adresine, MÜŞTERİ ise aşağıda yazılı adresini bildirim olarak kabul etmişlerdir.

2. Bu adreslerdeki değişiklikler, yazılı olarak elden veya Noter aracılığıyla diğer tarafa bildirilmedikçe yukarıdaki adreslere gönderilen bildirimler o kimseye tebliğ edilmiş sayılır.

3. Bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, imza karşılığı elden yahut Noter aracılığıyla yapılmadıkça geçerli olmaz.

XIX) MASRAFLAR:

Bu sözleşmenin hazırlanması için gerekli olan damga vergisi ARACI KURUM’a, sözleşme ve uygulaması ile ilgili diğer her türlü harç, vergi ve benzeri masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

XX) YETKİLİ MAHKEME:

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul/Merkez mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. (20) bölümden oluşan bu sözleşme taraflarca okunup, içeriği tamamen kabul edilmek suretiyle,
.....…/ .....…/…….. tarihinde imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ  ........................................... A.Ş.

......................................................  ...................................................

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER:

Adı Soyadı  :
Doğum Yeri ve Tarihi  :
Mesleği  :
Ev Adresi  :
Tel No  :
Cep No  :

Bu sözleşme ile ilgili bildirimlerin yapılmasını istediğiniz faks numaranız:
..............................................

EK SÖZLEŞME

Bir tarafta, ................Anonim Şirketi ile, (bu sözleşmede sadece ‘ARACI KURUM’ olarak anılacaktır) diğer tarafta, Sayın ………………………………………. (bu sözleşmede sadece ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır) aralarında ………………… tarihi itibariyle imza etmiş oldukları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni aşağıdaki şartlarla ek sözleşme düzenlemek suretiyle tadil etmişlerdir.

1. MÜŞTERİ, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nın 04/03/97 tarih ve 145 numaralı Genel Mektubu uyarınca, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait nakdi Borsa Para Piyasası’nda kendi tesbit edeceği zaman ve şekilde ve mevzuat uyarınca mevcut sınırlamalar doğrultusunda değerlendirmesine izin verir.

2. Yukarıda 1. Madde hükmü uyarınca değerlendirilecek paralardan elde edilecek nemalar MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’daki hesabına ödenecektir.

3. MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un 1. Madde hükmü uyarınca gerçekleştireceği değerlendirme hizmeti karşılığında ARACI KURUM’ a MÜŞTERİ hesabına o işlemle ilgili olarak ödenmiş olan nema üzerinden, ARACI KURUM’ un tesbit edeceği bir miktarda ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu ücret Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uyarınca ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesabına borç kaydedilebilir.

4. Bu ek sözleşme uyarınca yapılacak tüm işlemlerden ve 1. Madde uyarınca MÜŞTERİ paralarının değerlendirilmesi için sarf edilecek tüm masraflar MÜŞTERİ’ ye ait olup, gerek bunlar gerek 3. Madde uyarınca tahakkuk edecek ücret hakkında Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin X’uncu Bölümü hükümleri kıyasen uygulanır.

5. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin tüm hükümleri geçerliliklerini aynen korumaktadırlar. İş bu Ek Sözleşme de yer almış olan tanımlamalar Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde tanımlandıkları şekilde kullanılmaktadır.


5 Maddeden oluşan bu EK SÖZLEŞME taraflarca okunup, içeriği tamamen kabul edilmek suretiyle, ……/….../….…..tarihinde imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ ............................................A.Ş.

.................................................... ...................................................


Hiç yorum yok: