protokolPROTOKOL
                                                                                                               ........../........../..............                                                                                                                                                                                          

MADDE 1 - TARAFLAR

Birinci şahıs
TEL:…………….
ADRES:…………

İkinci Şahıs
TEL:…………….
ADRES:…………

MADDE 2 - TANIMLAMALAR

İşbu protokol metni içerisinde
Birinci şahıs kısaca ‘SATICI’ diye
İkinci Şahıs kısaca ‘ ALICI’ diye
Satım sözleşmesinin konusu hane veya konut olarak geçer.

MADDE 3 - PROTOKOLUN KONUSU

İşbu protokolün konusu
 ................sok, no: ....   .....  .. kat, ............ metrekare............(açık adres ve özellikleri)

bulunan konutun satışı hususunda; aktin kurulması esnasındaki taraf iradeleri ile karşılıklı yükümlülükler ve işbu sözleşmenin tatbik ve feshinde doğabilecek uyumsuzlukların çözüm yollarının tayin ve tespitidir.

MADDE 4 - ÖDEME

Alıcı, ............. TL  kapora ile .............. tl tahmini bedelli alım satım vergisi ile diğer masrafları peşin olarak .../.../... .../.../... tarihleri arasında karşılayacaktır


MADDE 5 -ALICININ YÜKÜMLÜLÜLLERİ

üzerine düşen vergi borcu
ödeme
 ....................

MADDE 6 - SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

bedel tespiti yaptırmak
alıcının vergileri haricindeki masrafları dahi ödemek
hanenin demirbaşları ile kullanıma hazır biçimde alıcıya teslimi
...............

MADDE 7 - KONUTUN TESLİM TARİHİ:
...................... tarihini izleyen üç (3) iş günü içinde .

MADDE 8 - CEZAİ ŞART

Taraflar işbu sözleşmenin maddelerine riayet etmekle yükümlüdür.Sözleşme yükümlülüklerinden birini dahi ihlal eden taraf , diğer tarafa maddi ve manevi hakları saklı kalmak şartı ile defaten ve nakden ...................tl ( yazıyla.... tl) cezai şart ödemeyi peşinen kabul , beyan ve taahhüt eder.

SATICI                                                                                        ALICIBirinci şahıs                                                                                   İkinci Şahıs
Ve Noter İşlemleri Ücreti


.......................noter tasdiki ...........

Hiç yorum yok: