vasiyetnamenin iptali


………….. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACILAR  VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : …………….. Tarihli Vasiyetnamenin iptali talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkillerimin babası ………….., …………… tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta ………… ……………. ve ……………. ile kızı ………………….. (……………..) kalmış olup başkaca da mirasçısı bulunmamaktadır.
2. Baba …………………..'in ölümünden sonra ……………….. tarihinde hazırlamış olduğu vasiyetnamesi açılmış ancak bu vasiyetnamede müvekkillerimin babaları olan ………………..'in, mal varlığının yaklaşık ……………….. daha önceden de aralarında gönül bağı bulunduğu herkesçe bilinen davalı …………………….' a bırakmış olduğu görülmüştür.
3. Ancak, ………………'in ……………....... tarihli vasiyetnamesinin hukuki olarak herhangi bir geçerliliği bulunmadığından iptali gerekmektedir. Şöyle ki;
4. Her şeyden önce …………………'in ……….. tarihinde hazırlamış olduğu vasiyetname Medeni Kanunun vasiyetname için öngörmüş olduğu şekil şartına uyulmadan yapıldığı için iptal edilmesi gerekir. Çünkü vasiyetname ………….. tarafından el yazısıyla hazırlanmış ama altında ………. imzası yer almamaktadır.
5. Ayrıca, …………………, vasiyetnameyi hazırladığı tarih olan ……………….. tarihinde hukuki işlem yapma ehliyetine sahip değildi. Çünkü o tarihlerde ……………………., özellikle müvekkillerimin anneleri olan ………………….'in ölümünden dolayı büyük bir bunalıma girdiği, hatta bundan dolayı yaklaşık ….. ay ……….'da Bulunan ……………… Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı bilinmektedir. Buna ilişkin doktor raporları da sayın mahkemenize ekte sunulmuştur.
6. Diğer taraftan söz konusu vasiyetname akli melekeleri zaten yerinde olmayan ……………….. tarafından davalı ………………..' ı kısa bir süre önce kaybettiği eşi olan ………….. sanarak hazırlamıştır. Bu konuda güçlü delillerimizde bulunduğundan irade fesadı altında hazırlanan iş bu vasiyetnamenin iptali gerekmektedir.
7. Müvekkillerimin Babası olan ……………………. tarafından ………………. tarihinde hazırlanan vasiyetnamenin gerekli şekil şartlarını taşımadığı, irade fesadı altında yapıldığı ve en önemlisi de vasiyetname hazırlanırken vasiyet eden ………………. hukuki işlem ehliyetine sahip olmamasından dolayı, vasiyetnamenin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 557 vd. ve ilgili maddeleri ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Vasiyetname, Hastane raporları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : …. Gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, davalı …………… lehine yapılmış bulunan vasiyetnamenin iptaline ve yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………………..
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Vasiyetname fotokopisi
3.) Doktor raporları
4.) Tanık listesi

Hiç yorum yok: