vasi tayini


………. …SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

VASİ TAYİNİ TALEP EDEN :

VEKİLİ :

DAVALI :

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………'in eşi ve vasi tayini talep ettiğimiz ………………'in babası ………….. …………….. tarihinde vefat etmiştir.
2. Geride mirasçı olarak çocukları ………. doğumlu ………., …… doğumlu ……… ve ……. doğumlu …….. ile müvekkilim olan anneleri …………… kalmış olup bu husus ekte sunduğumuz ……… ... Sulh Hk.Mh. ……/……. - ….. s. veraset ilamı ile hüküm altına alınmıştır.
3. Vasi tayini talep edilen ………… ……………. doğumlu olup ekte sunduğumuz …………………. Sağlık Kurulundan verilen …………….. tarih …... sayılı rapor ile para hesabı yapamadığı ve hafif derecede mental reterdasyon teşhisi konulmuş, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül olduğuna karar verilmiştir. Bu rapor üzerine kendisine maaş bağlanmıştır.
4. Müvekkilimin …….. olan …………… ….. yaşını tamamlamış olduğundan maaşının alınabilmesi, çıkarlarının korunabilmesi için vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Müvekkilim, …………….'in annesi olup vasi tayini için hiçbir engeli bulunmamaktadır.
5. ………………….'e şimdiye kadar vasi tayin edilmediğinden menfaatlerinin korunması için müvekkilimin kendisine vasi tayin edilmesi hususunda  mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : MK ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle ………, ……….., ……….. Köyü, Cilt ………, A ile Sıra No ….., Sıra No …. da nüfusa kayıtlı …………….. doğumlu …………….'e aynı yerde nüfusa kayıtlı …….. doğumlu müvekkilim ……………………..'in vasi tayin edilmesine karar verilmesini talep ederim.

……/……/200…
Vekili
Av. ……………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Ankara ... Sulh Hk.Mh. 2000/1372 - 401 s. veraset ilamı.

Hiç yorum yok: