ücret alacağı kıdem-ihbar tazminatı dava dilekçesi örneği


                                           …………………İŞ  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :
VEKİLİ             :
DAVALI :
TALEP VE DAVA KONUSU : Davacı tarafın müvekkilin iş akdini haksız bir şekilde fes etmesi sebebiyle;
1)70.072.800 TL İhbar Tazminatı,
2)87.076.767 TL Kıdem Tazminatı,
3)346.776.780 TL Ödenmeyen ücret miktarının, ilgili oldukları tarihleri itibariyle bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizine göre işletilecek faizleriyle birlikte tahsili ile İhbar ve Kıdem tazminatının fesih (Çıkış) tarihinden itibaren bankalarca mevduat faizine uygulanan en yüksek mevduat faizine göre işlemiş ve işleyecek faizleriyle birlikte tahsiline;

TOPLAM:503.926.347 TL alacağın ilgili (Bankalarca uygulanan en yüksek mevduat) faizleri ile birlikte tahsili talebimiz Hk.(Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR:
1)Müvekkil ……………15.06.1996 tarihinde …………… SSK Sicil No' su ile işe başlamış ve işten haksız bir şekilde çıkarıldığı 15.03.1998  tarihine kadar davalı işyerinde çalışmıştır.
2)Müvekkil davalı işyerinde çalıştığı süre zarfında gerek işine, gerekse diğer çalışanlara karşı en ufak olumsuz bir hareketi olmamıştır. Bilahare davalı işveren yasal hiçbir gerekçe olmadan müvekkilin işine son vermiştir.
3)Davalı iş akdini keyfi olarak fes etmiştir. Müvekkile iş akdinin sonucuyla (Feshiyle) ilgili,herhangi bir yazılı tebligat yapılmış değildir.
4)Davalı,müvekkilin iş akdini fes ettikten sonra,müvekkilin içerde kalan ödenmemiş 8.5 aylık ücreti ile İhbar ve Kıdem tazminatını ödememiştir. Müvekkilin içerde kalan alacaklarının ayrıntılı dökümü aşağıda belirtilmiştir.
Müvekkilin işe giriş tarihi 15.06.1996 işten çıkarılış tarihi 15.03.1998' dir. Müvekkilin çalıştığı süre: 1 Yıl 9 Aydır.
a)İhbar Tazminatı: 6 Hafta x 7 = 42 gün. Müvekkilin son aldığı aylığın günlük ücreti=1.668.400 TL
42x1.668.400=70.072.800 TL
b)Kıdem Tazminatı:1 Yıl 9 Ay. 1 Yıl = Müvekkilin son aldığı aylık ücret=50.052.000 TL
9 Ay x 30=270 Gün.  270x1.668.400x30 = 37.024.767 TL Toplam=50.052.000+37.024.767=87.072.800 TL
365
c)Müvekkilin 1997 senesinin Temmuz ayından başlayıp (Temmuz dahil) 1998 senesinin Mart 15 'şine kadar (Mart  ayının 15 gün dahil) ödenmemiş ücret toplamı=6x36.941.130+3.5x50.052.000 =346.776.780  
HUKUKİ SEBEPLER :İş Kanunu ve sair mevzuat.                                                        
DELİLLER :İşyeri ve Sigorta Kayıtları,Ücret Bordroları,Bilirkişi İncelemesi,Şahit  
                                               Beyanları,Yemin vs yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEK :Yukarda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü ve yargılama sürecinde
belirlenecek hususlar karşısında ;
1)Müvekkilin fazlaya ilişkin talep ve dava haklarının saklı kalmak kaydıyla;
a)70.72.800 TL İhbar tazminatının fesih tarihinden itibaren işleyecek, bankalarca uygulanan en yüksek banka mevduat faizleriyle birlikte tahsilini,
b)87.076.767 TL Kıdem tazminatının fesih tarihinden itibaren işleyecek, bankalarca uygulanan en yüksek banka mevduat faizleriyle birlikte tahsilini,
c)346.776.780 TL Ödenmeyen 8.5 Aylık Ücret tutarının (1997 yılının 7.ayından başlayıp 1998 yılının 3. Ayının  15  kadar geçen süre) müvekkilin çalıştığı hak kazandığı aydan itibaren işleyecek, bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizleriyle birlikte tahsilini,
2)Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini,
Saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz…/../….

EKİ : Davacı Vekili
Onaylanmış Vekaletname Örneği                                                        Av.
Sigortalı İşe İlk Giriş Bildirgesi
Sigortalı Hizmet Cetveli
Davacını çalıştığı dönemlerdeki
Asgari ücret tutarını gösterir belge

Hiç yorum yok: