trafik kazası nedeniyle tazminat davası


…………. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

TALEP KONUSU : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilimin maliki bulunduğu araçta meydana gelen değer kaybının ve müvekkilimin aracını kullanamaması sebebiyle uğradığı zararlar toplamı olan …………………-TL'nin fazlaya ilişkin haklarımız  saklı kalmak kaydıyla olay tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile öncelikle söz konusu hasara neden olan araçların 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için trafik kayıtlarına tedbir konulması talebidir

HARCA ESAS DEĞER : …………… (…………………) TL.-

OLAYLAR :
1. Olay günü olan …………….. tarihinde …………… caddesinden çıkıp …………. yönünde seyreden davalılardan ………………' NİN sevk ve idaresindeki ……………….. plakalı sayılı araçla ……… caddesi üzerinde seyreden davalılardan …………………' NUN sevk ve idaresindeki ……………… plaka sayılı aracın çarpışması sonucu ………………… plakalı aracın, hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında nizami park halinde bulunan müvekkilime ait ………………. plaka sayılı araca çarpmıştır. Çarpma sonucu, araç bulunduğu yerden yaklaşık ………….. sürüklenmiş ve müvekkilime ait aracın da park halinde bulunan başka bir araca çarpması neticesinde müvekkile ait ……… model …….. marka araçta ………………. TL.-lık bir hasar ortaya çıkmıştır. Söz konusu hasar müvekkilimin aracının  …./…-….-…… poliçe numarasıyla ihtiyari mali mesuliyet sigortasını yapan …………….nin Eksper raporu ve servis faturasından da anlaşılmaktadır.
2. Müvekkile ait aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortası mevcut olup ortaya çıkan hasar ilgili firma tarafından henüz karşılamamış olmakla birlikte en kısa zamanda karşılanacaktır. Ancak araçta tamirat nedeniyle meydana gelen değer kaybı ve müvekkilimin aracı kullanamamasından doğan zararı sigortaca karşılanmadığından davalılardan talep etme zorunluluğu doğmuştur.
3. Marka ve modeli itibariyle söz konusu kaza sebebiyle piyasa rayiç fiyatı ……………………-TL'nin üzerinde olan müvekkile ait araç …………………-TL değer kaybına uğramıştır
4. Müvekkilim ……………………….. Firmasında muhasebe müdürü olarak çalışmaktadır. İşyeri havaalanı yolunda olup şirkete ait fabrikaya, müşterilere, şirketle ilgili resmi kurum işlemlerine ve şirketten evine  her gün gitmek zorundadır. Kazanın gerçekleştiği tarih olan …………….. ile aracın servisten çıktığı tarih olan ………….. tarihleri arasında aracını kullanamaması ve bu süre içerisinde ………………… Limitet Şirketinden  (ekte ibraz  ettiğimiz sözleşme ve faturadan da anlaşılacağı üzere)  araç kiralamış, …… günlük kira karşılığı olarak da …………………-TL ödemiştir.
5. Bu itibarla gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybı gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davası açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, Araca ait fotoğraflar, Sigorta şirketi eksper raporu, Servis faturası, Oto kiralama sözleşme ve faturası, Keşif, Tanık, Bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle.,
1.) Öncelikle kazaya sebebiyet veren yukarıda arz ettiğimiz araçların 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için araçların trafik kaydına tedbir konulmasına,
2.) Müvekkilimin aracında gerçekleşen …………………-TL'lik değer kaybı ile müvekkilimin aracını kullanamamasından doğan …………………..-TL zararının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen (Davalı sigorta şirketlerinden poliçe kapsamı dahilinde) tahsiline,
3.) Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin de davalılara yükletilmesine,
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Kaza tespit tutanağı,
3.) Araca ait fotoğraflar,
4.) Sigorta şirketi eksper raporu,
5.) Servis faturası,
6.) Oto kiralama sözleşme ve faturası.

Hiç yorum yok: