ticaret sicili ilanı çek iptali


 ....... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


DOSYA NO:    /      E.


İLAN


...... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Davacı ( )vekili tarafından mahkememizde hasımsız olarak açılan, zayi nedeniyle çek iptali davası ile ilgili olarak verilen ara karar gereğince;

Davacı tarafından zayi edildiği bildirilen, ( ) Bankası ( ) Şubesi' ne ait, ( ) hesap numaralı, ( ) seri numaralı, /  /2003  tarihli, ( ).-TL. bedelli ve keşidecisi ( ) olan çek ile ilgili olarak Mahkememizce ÖDEMEKTEN MEN KARARI verilmiş olduğundan,

Türk Ticaret Kanunu 730/ 20 maddesi delaletiyle, aynı kanunun 669, 674 ve 676 maddelerinin hükümleri gereğince aşağıdaki çeki bulan veya herhangi bir nedenle ellerine geçirenlerin ilk ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içinde mahkememize ibraz etmelerini veya bir bildirimde bulunmaları aksi takdirde söz konusu çeklerin iptallerine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

.../.../...

Katip Yazı İşleri MüdürüNot: İşbu ilanın birer hafta arayla üç kez ilanı rica olunur.

Hiç yorum yok: