tavzih talebi

……………ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : ……/… , K: …./……

DAVACI : .
.
DAVACI VEKİLİ : Av. .
.

DAVALILAR : 1.) .
2.) .

DAVA KONUSU : Tavzih talebidir.

OLAYLAR :
1. Sayın mahkemenizde açılıp …/…./…… tarihinde karara bağlanan, yukarıda esas ve karar numarasını vermiş olduğumuz tapu tashih davasında, ……. ili …… ilçesi ……r köyü ….. ada …. parselde bulunan arazinin yanlışlıkla ……….. adına olan tapu kaydının düzeltilerek Müvekkilim …………. adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.
2. Yapılan yargılama sonucunda talebimiz doğrultusunda tapu kaydının düzeltilerek müvekkilim adına tescilin yapılmasına karar verilmiştir.
3. Ancak her ne kadar talebimiz doğrultusunda karar verilmekle beraber, kararın … numaralı hüküm fıkrasında ………. ili ….. ilçesi İkizler köyü sınırları içerisinde kırlangıç deresi mevkiinde ve tapunun ……..ada …./…. parselde bulunan arazi, maddi hata sonucunda …./….. parsel olarak gösterilmiştir. Maddi hata gözden kaçtığı için sayın mahkemenizce verilen karar da kesinleşmiş bulunmaktadır.
4. Kararın …… numaralı hüküm fıkrasında yer alan iş bu maddi hata nedeniyle müvekkilim adına tescilin yapılması mümkün olmadığından tavzih kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Dava dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle iş bu talebimizin kabulü ile; yukarda esas ve karar numarası verilen davanın ….. numaralı hüküm fıkrasındaki maddi hatanın, "…/….. parsel numaralı" şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/….


Davacı Vekili


Av. .

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

Hiç yorum yok: