taşınmaz zilyetliğine tecavüzün kaldırılması

…………. KAYMAKAMLIĞI'NA

TECAVÜZÜN MEN'İNİ
TALEP EDEN :

VEKİLİ :

TECAVÜZ EDEN :

TALEP KONUSU : Mülkiyeti Müvekkile ait taşınmaza vaki tecavüzün kaldırılması ile taşınmazın tarafımıza boş olarak teslimi talebidir.

ÖĞRENME TARİHİ :

OLAYLAR :
1. ………, Mülkiyeti müvekkilim Yapı Kooperatifine ait ve ……… İli, ………… İlçesi, …….. Mahallesi ……… Sokakta ve tapunun … Ada, … Parselinde kain bulunan, inşaatı henüz tamamlanmamış iskan ruhsatı, yapı kullanma izni olmayan binaya … ay kadar önce, hiçbir müracaatı ve Müvekkilim kooperatifin yetkililerinden izin almaksızın, sözlü ve yazılı herhangi bir kira kontratına da dayanmadan yerleşmiştir.
2. Olayı öğrenmemiz üzerine mütecavizle irtibata geçilmiş, işgale son vermesi daireyi boşaltması şifahi olarak kendisinden istenerek, aksi taktirde kanuni yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Ancak mütecaviz, kooperatifin işini yaptığı ve parasını alamadığından dolayı söz konusu binayı işgal ettiğini ve kendisini buradan kimsenin atamayacağını tehditvari bir şekilde ifade etmiştir.
3. Bu nedenle, mütecavizin işgal etmekte olduğu ve zilyetliği müvekkilime ait bulunan taşınmazdan çıkmaması üzerine Sayın Makamınıza müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı Gayrimenkul Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Keşif, Tanık Beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle mülkiyeti Müvekkilim kooperatife ait olan taşınmazı haksız olarak işgal eden mütecavizin taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazı boşaltılarak tarafımıza tesliminin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
S.S ……… Konut Yapı Kooperatifi Vekili
Av. ………………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Tapu kayıtları

Hiç yorum yok: