taşınmaz satım vaadi ihlali

………. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,
DAVACILAR :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla …… … Noterliğinin …….. tarih ve …… yevmiye nolu düzenleme şeklindeki gayrimenkul satış vaadi aktinin ifa edilmemesinden doğan ………….-TL. zararın tazminine karar verilmesi talebinden ibarettir
OLAYLAR :
1. Davalı, ……. ….Noterliğinin …….. tarih ve ……. yevmiye nolu satış vaadi sözleşmesiyle, …… İli, …… İlçesi, ……. Mahallesi. ……… mevkiinde vaki ve kaim …. pafta, …… ada ve …. parsel numaralı …. m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerine yapmakta olduğu inşaatın .. m2 arsa paylı … kat ..nolu daireyi müvekkile satmayı vaad ve taahhüt etmiştir. Satış bedelini nakden ve tamamen peşinen almıştır.
2. Davalı aynı sözleşme ile mezkur dairenin tapularını inşaatı tamamlayıp kat mülkiyetine geçtikten sonra vereceğini vaad etmiştir. Ancak davalı İbrahim, satış vaadi konusu taşınmazı bir bütün olarak üçüncü bir kişiye tapudan satış yaparak devretmiştir. Davalı kötü niyetle hareket ederek vadini yerine getirmemiştir.
3. Davalı kusurludur. Borçlar Kanunu'nun …. maddesine göre müvekkilimin uğramış olduğu zararın tazminiyle yükümlüdür. Müvekkil satış vaadinin kendisine yüklediği edimi ifa etmiştir. Yani söz konusu taşınmazın bedelini peşin ve nakden ödemiştir. Davalının ise satış vaadi sözleşmesinden doğan devir yükümlülüğü ifa imkanı kendi kusuruyla ortadan kalkmıştır.
4. Günümüz şartlarında sözleşme konusu yapılan dairenin değeri ……………..TL' nin üzerindedir. Müvekkilimin nedenli zarara uğradığı ortadadır.
5. Davalının kötü niyetli ve kusurlu davranışı ile müvekkilim büyük zarara uğramıştır. Bilirkişi incelemesi yapılarak müvekkilimin bugünkü zararının ………….. TL'nin üzerinde olduğunun tespiti mümkündür. Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutarak ………...TL zararın tazminine karar verilmesini sayın mahkemenizden istemek zarureti doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : …….. ….Noterliğinin ……… tarih ve …… yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi, Tapu kayıtları, Keşif, bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalma kaydıyla davamızın kabulü ile;
1.) Fazlaya dair hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……..TL tazminatın davalı taraftan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline;
2.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Çorum 6.Noterliğinin 08.12.2000 tarih ve 12548 yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi,
3.) Tapu kayıtları.

Hiç yorum yok: