tapu tashih davası

…….. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALILAR :


DAVA KONUSU : Öncelikle ihtiyati tedbir verilmesi ve yanlış tapu kaydının düzeltilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………, ……… ili …….. ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde kırlangıç deresi mevkiinde ve tapunun …. ada ../.. parselde bulunan yaklaşık …. dekar büyüklüğündeki tarlanın malikidir. Müvekkilim adına kayıtlı bulunan bu tarla, müvekkilimin kardeşi tarafından yaklaşık … yıldan beri ekilip biçilmektedir. Anılan tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilegelmektedir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık … yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiş ve tapu kayıtları da müvekkilim adınadır.
3. Söz konusu tarlanın mülkiyeti müvekkilime ait olmasına rağmen uzun yıllardır dava konusu olan ve komşu ../.. parselde bulunan … dekarlık arazinin davası karar bağlanmış ve bu karar istinaden yapılan tescil sırasında müvekkilime ait bulunan ../.. parseldeki ... dekarlık arazi, tapu müdürü tarafından hata ile komşu arazinin maliki olan ……. adına tescil edilmiştir.
4. Tapu kayıtlarında malik olarak gözüken ………..'ın söz konusu araziyi üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için iş bu ihtiyati tedbir talepli tapu tashih davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : … gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile;
1.) ….. ili ….. ilçesi ……. köyü … ada ../… parselde bulunan arazinin üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
2.) Tapu kaydındaki yanlışlığın düzeltilerek müvekkilim adına tesciline,
3.) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/...
Davacı Vekili
Av. ……………
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi

Hiç yorum yok: