satım sözleşmesinde gabin

……………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Gabin şartları içerisinde satılan .…………. plaka numaralı ……………… marka otomobilin iadesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………., yıllarca para biriktirerek bu birikimi sonucunda bir otomobil almıştır.
2. Müvekkilimin eşi böbrek hastası olduğu için her ay düzenli olarak hastaneye gidip ......makinesine bağlanmaktadır. Bunun için her ay ……………………….) para ödemektedir. Çıkan ekonomik kriz nedeniyle işinden çıkartılan müvekkilim bu ay hastaneye vermesi gereken parayı bulamadığı için arabasını satmaya karar vermiştir.
3. Müvekkilimin bu durumunu bilen davalı …………………. müvekkilime arabasını alabileceğini ancak arabanın ancak ………………………) edeceğini söyler. Paraya acilen ihtiyacı olan müvekkilim piyasa araştırması yapma fırsatı da olmadığı için arabasını ……………………..) davalıya satmış ve noterden devrini yapmıştır.
4. Parayı alan müvekkilim derhal eşini hastaneye götürerek ... makinesine bağlatmıştır. Müvekkilim hastaneden gelirken kendi arabasıyla aynı model olan bir arabanın camında satılık levhasını görmüş ve sahibine arabayı kaça satacağını sormuştur. Arabanın sahibi arabayı ……………...-TL'ye satacağını ve hatta ……………………..- TL verdikleri halde satmadığını söylemiştir. Bunun üzerine müvekkilim kandırıldığının farkına varmıştır.
5. Müvekkilim bu durumu davalıya anlatmış fakat davalı artık noterden devrin yapıldığı için yapacağı bir şeyin olmadığını söylemiştir.
6. İşbu nedenlerle, noterden yapılan devirden itibaren bir yıllık süre içerisinde Mahkemenize başvurarak gabin şartları altında satılan otomobilin geri verilmesine ilişkin dava açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu m.21 ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tanık, bilirkişi ve gerektiğinde her türlü yasal deliller

CEVAP SÜRESİ :

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile dava konusu otomobilin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için trafik siciline ihtiyati tedbiren ferağdan men şerhi konulmasına, davalı adına çıkarılan ruhsatın iptal edilerek ruhsatın müvekkilim adına çıkarılmasına ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
  ……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Hastane raporu.