müdahalenin meni

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : MEN'İ MÜDAHALE VE KAL
DAVA DEĞERİ : .........-T.L.
AÇIKLAMALAR : 1)Müvekkilim,......./........ mevkkii,65/2 pafta, 2087 ada,24 parsel sayılı hazineye ait taşınmazın ekli kroki de sarı renkle boyalı kısmının TAPU TAHSİS BELGELİ MALİKİDİR.
2)Davalılar,hazineye ait bu parselin kuzeyde kalan kısmına,Kartal Belediyesi'ne bağlı olduğu sırada kaçak binalar yaptırmışlar,bina yapımı sırasında da,müvekkilime ait arsanın maviye boyalı kısmından yol ve su boruları geçirerek,müvekkilimin arsasına tecavüzde bulunmuşlardır.
3)Davalılar,tehdit ve baskılarla yaptıkları bu tecavüzlerini yine tehdit ve baskılarla sürdürmektedirler.
Oysa,yaptırdıkları binalara kırmızı ile boyalı yolvardır.Ancak davalılar bu sokağın,binalarına çıkan kısmını duvarla kapatmışlardır.
BU NEDENLE DAVA AÇMA MECBURİYETİ DOĞMUŞTUR.
HUKUKi DAYANAK : Medeni Kanun,sair ilgili hukuki mevzuat.
MADDi DELİLLER : 1)TAPU KAYDI : ......,........,65/2 PAFTA,2087 ADA,24 PAFTA (Müvekkilimin tapu tahsisinin şerhi varsa bu şerh ve belgelerle birlikte)
2)TAPU TAHSİS DOSYASI (Evrak fotokopileri ektedir)
(....... Belediyesi'nden asıl dosya istenebilir)
3)...... KAYMAKAMLIĞININ 01.11.1983 TARİH ve 104
SAYILI KARARINA ESAS TAHKİKAT DOSYASI
  4)...... CUMHURİYET SAVCILIĞININ ......../....... HAZ. SAYILI DOSYASI
5)KEŞİF VE BİLİRKİŞİ TETKİKATI
6)TANIK,SAİR DELİLLER
(Davalı delillerine karşı delil ibraz etme hakkımızı saklı tutuyoruz.)

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 - DAVALILARIN MÜDAHALELERİNİN MEN'İNE VE DÖŞENEN SU BORULARININ KAL'İNE,
2 - Muhakeme masrafının davalılara müştereken ve müteselsilen tahmiline
3 - TENSİPLE,
a)Tapu kaydının ve tapu tahsis durumu tapuya şerh verilmişse şerh ve ilgili belgelerin celbine,
b)....... Belediyesi'nden müvekkilime ait tapu tahsis dosyasının celbine karar verilmesini saygı ile arz ederim.

  Davacı vekil