mal beyanında bulunmama

....


.... Hakimliğine


Müşteki : ....

Vekil/leri : Av. ....
....

Sanık : ....
....

Suç : Mal Beyanında Bulunmama.

Hadise : Borçlu-sanık/lar, müşteki müvekkilime borçlanmış ve borcunu ödememiştir. Sanık-borçlu/lar aleyhine .... İcra Müdürlüğü'nün .... esas sayılı takip dosyası ile takibe geçilmiştir. Ödeme emri sanık/lara tebliğ edilmiş olup, sanık/lar bu borcunu ödemediği gibi yasal süresi içerisinde de mal beyanında bulunmamıştır.

Mal beyanında bulunmayan ve borcunu ödemeyen sanık/lar hakkında İİK'nun 3222 Sayılı Kanunla değişik 337. Maddesine istinaden şikayet etmek ve cezalandırılmasını istemek lüzumu hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : İİK'nun 337.Maddesi ve ilgili mevzuat.

Sübut Sebepleri : .... İcra Müdürlüğü'nün .... esas sayılı takip dosyası, vesair deliller.

Netice-i Talep : Yukarda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı borcunu ödemeyen ve yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan sanık/lar borçlunun cezalandırılmasını, masraf ve ücreti vekaletin sanık/lardan tahsilini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. ....Müşteki Vekili
Av.....

E k i : Onanmış vekaletname örneği.