maaştan kesme cezasına itiraz

…………….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI : .
.
DAVACI VEKİLİ : Av. .
.

DAVALI : …….. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü
.

DAVA KONUSU : …. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilen 1/30 oranındaki aylıktan kesme cezası işleminin iptali isteminden ibarettir.

İPTALİ İSTENEN İŞLEMİN
TARİH VE NOSU : …/…./…. tarih ve …../……

KARARIN TEBLİG TARİHİ : …./…./……
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………. ilçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmaktadır. İlköğretim kurum inşaatlarının durumlarını görüşmek ve değerlendirmek üzere …./…../….. günü saat …..:.. …… Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünde, inşaatlara bakan şube müdürleriyle yapılan toplantıya katılmadığı için ……. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından …./…/…… tarih ve …./…… sayılı kararla …/… oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilmiştir.
2. Daha önceden yapılan soruşturma sırasında müvekkilim tarafından verilen yazılı savunmada da belirtildiği üzere, müvekkilim …….. yıldan beri Ordu ilinde yapılan toplantılara katılama ve diğer ilçelerden çeşitli malzeme almak için değişik tarihlerde görevlendirilmiştir.
3. Müvekkilim sözkonusu görevlendirmelerden doğan yaklaşık …. ……r TL alacağı olduğu halde bu alacağı ödenmemiştir. Diğer taraftan müvekkilimin görevli olduğu ….. İlçesi ile …..u ili arası …… km'dir. Vasıta ücreti, yemek masrafı ve konaklama ücreti olarak en az ……………….) TL masraf edilmesi gerekmekteydi.
4. Müvekkilimin toplantıya katılması için ilçe müdürlüğünden resmi araç istenmesine rağmen araç tahsisi yapılmamıştır. Müvekkilimin de sözkonusu ………………) TL'yi toplantıya katılmak için cebinden harcaması mümkün değildir. Günümüz ekonomik koşullarında müvekkilim gibi devlet memurlarının devlet için sürekli cebinden para harcaması mümkün değildir. Kaldıki, T.C. Anayasası'nın 18. maddesi de angarya işlerini yasaklamıştır. Parasız yaptırılan işlerin de angarya sayıldığı göz önüne alındığında toplantı tarihinde müvekkilimin müdürlüğünde geçici görev yolluğunda para bulunmamaktaydı.
5. Devletin ve amirlerin görevi memurları korumak ve kollamak olduğu halde bunlara uyulmayarak müvekkilime ceza verilmesi maddi ve manevi bakımdan müvekkilimi zor duruma düşürdüğünden işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa m.18 ve ilgili maddeleri, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Disiplin amiri kararı, müvekkilime ait savunma dilekçesi ve diğer her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile müvekkilime haksız ve yersiz olarak verilen …../…./…… tarih ve …./…….. nolu …../…… oranındaki maaştan kesme cezasının kaldırılmasına ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……
Davacı Vekili
Av. …
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Disiplin Amiri kararı
3.) Müvekkilime ait savunma dilekçesi