ihtarname örneği

ANKARA .NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDECİ :
VEKİLİ :

MUHATAP :

K O N U : hakkında ihtarımızdan ibarettir.
OLAYLAR : 1-
2-
3-


Vekil eden şirketin daha fazla zarara uğramaması için diğer bütün kanuni haklarımız saklı kalmak kaydıyla 7 gün içinde vekil edene ödenmesini, aksi halde aleyhinize kanuni yallara başvuracağımızı ve bu iş için uğradığımız ve uğrayacağımız zararlar ile yaptığımız ve yapacağımız bütün giderlerinde tarafınızdan tazmin edileceğini bilvekale ihbar ve ihtar ederim.

Keşideci Vekili


Sayın noter işbu ihtarın bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhi düşülmüş bir nüshasının tarafımıza verilmesini ve kalan nüshanın Noterliğinizde hıfz edilmesini bilvekale saygılarımla talep ederim.

Keşideci Vekili