duruşma tensip zaptıT.C.
....
Hakimliğine


DURUŞMA TENSİP ZAPTI


Mahkeme No : ....
Hakim :
Katip :
Müşteki : ....
Vekili : ....
Sanık : ....
Suç : Mal Beyanında Bulunmama
Dava : M.B.B.

1. Müşteki Vekilinin şikayeti üzerine ..../..../......... tarihli dilekçesinin ceza esas defterine kaydedilmesine,

2. Sanık adına davetiye tebliğine çıkarılacak CMK'nun 218 ve İİK'nun 349ncu maddeleri gereğince duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda karar verileceği açıklamasının yazılmasına.

3. Savcılık resmi pulu yeterli olmadığından, istenildiğinde müştekiden pulun alınmasına,

4. Müşteki vekiline duruşma günü ve saatinin İİK 'nun 349 ncu maddesine göre tebliğ edilerek imzasının tensip tutanağı altına alınmasına,

5. Sanığa ait nüfus ve adli sicil kaydının çıkarılması için C.Savcılığına yazı yazılmasına,

6. Sanık İstanbul dışında ise bulunduğu yer Ceza Hakimliği'ne talimat yazılmasına,

7. Duruşmanın ...../...../......... günü saat ....:...... da yapılmasına tensibe karar verildi. ....


Katip Hakim


OTURUM :
HAKİM :
KATİP :
TARİH :  .../.../..