temyiz dilekçesi (iş davası)


........................................ ....HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
ANKARA …İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN DAVALI :
 
VEKİLİ :

DAVACI : SSK. Genel Müdürlüğü- Ankara
 
DİĞER DAVALI :

TEMYİZ NEDENLERİ :
1. .................... tarihinde, müvekkilim ile diğer davalı ...........................'ın işçisi müteveffa ...........................'nin karıştığı trafik kazası neticesinde ........................ ölmüştür. Anılan trafik kazası nedeniyle müvekkilim aleyhine kamu davası açılmış ve Ankara ..... Asliye Ceza Mh. ....................E.s. dosyasında Adli Tıp Kurumu 'ndan alınan kusur raporuna göre müvekkilime ........ müteveffaya ise ....... oranında kusur izafe edilmiştir.
2. Davacı kurum ..........................'nin mirasçılarına gelir bağlamış ve bu gelirin peşin sermaye değerini diğer davalı ile müvekkilimden tahsil etmek için  dava açmıştır. Mahkemenin ................ E.s. dosyasında verdiği karar dosyayı avukat olarak takip ettiğim halde tarafıma tebliğ edilmemiş ve usul hükümlerine aykırı olarak tebliğ işlemi tamamlanmadan Yargıtay 'a gönderilmiş ve karar diğer davalı tarafından temyiz edildiğinden diğer davalı yararına bozularak geri gönderilmiştir.
3. Yargılama yeniden yapılarak Ankara ...İş Mh......................... s. dosyası ile aynı karar verilmiş, bu karar dairenizin ....................... gün ......................................... s. ilamı ile bozulmuştur. Son defa yapılan yargılama ile eski karar aynen tekrar edilerek hüküm kurulmuştur. Mahkeme .......................E.s. kararı ile kabul edilen kurum zararının tamamının kusur oranı dikkate alınmadan müvekkilimden tahsiline karar vermiş olup bu kabul 506 s.k. na açıkça aykırıdır.
4. Gerek işveren ve gerekse müvekkilim gibi üçüncü şahıslara açılacak rücu davalarında kusur oranı hem sorumluluğun derecesini, hem de rücu alacağının miktarını belirlemede en temel unsurdur. Müvekkilim aleyhine açılan kamu davasında Adli Tıp tarafından müvekkilime ....... kusur izafe edilmiş, mahkemece yapılan kusur tespitinde ise ........ kusur izafe edilmiştir. Her iki rapor arasında çelişki mevcut olup mahkeme bu çelişkiyi gidermeden ........ oranındaki kusur tespitini kabul etmiş olup bu husus usule aykırı olup bozma nedenidir.
5. Ayrıca kurum zararı var ise bu zarar nedeniyle doğacak  sorumluluğun kusur oranı ile orantılı olacağı açıktır. Müvekkilimin kusur oranına bakılmaksızın oluştuğu kabul edilen zararın tamamının müvekkilimden tahsiline karar verilmiştir. Bu kabul usul ve yasaya aykırı olup kesin bozma nedenidir.
6. ................. tarih ................. E. ................... K.s. içtihadı birleştirme kararında görüldüğü gibi müteveffanın müterafik kusurunun tazminattan indirilmesi gereklidir. Oysa mahkeme bu husus da göz ardı ederek karar vermiş olup kesin bozma nedenidir.
7. Davaya konu kurum zararının oluşmasına neden olan olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığı tespit edilmemiştir. Oysa olay iş kazası değilse ortada bir zarar da yoktur. Müvekkilime sorumluluk yüklenebilmesi için davaya konu olayın iş kazası olması zorunludur. Kanımızca da olay iş kazası değildir. Bu nedenle de mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.
8. Davaya konu olay davacı kurum sigortalısının suç sayılır bir fiili neticesinde meydana gelmiştir. Kesinleşen mahkeme kararında belirtildiği gibi davacı kurum sigortalısının kusuru ...... olup eğer vefat etmese idi TCK ......... ve ............... s.k. hükümleri içerisinde cezalandırılacağı açıktır. Zarar verici olayın meydana gelmesinde 6/8 kusur oranı asli kusur derecesinde olup zararın meydana gelmesinde en büyük etkendir. Zarar verici olayın davacının sigortalısının fiili neticesinde meydana gelmiş olması nedeniyle rücu davası dinlenemez. Mahkemenin aksi kanaatle oluştuğu iddia edilen tüm zararı müvekkilime yükleyen kararı yasaya aykırı olup kesin bozma nedenidir

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen ve inceleme sırasında resen tespit edilecek sair hususlardan mahkeme kararının bozulmasına,duruşma talebimizin kabulüne karar verilmesini  talep ederim.

……/……/200…
Davalı Vekili
Av.
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.