tahliye emrine itiraz talebi

.......'NEDOSYA NO :
TAHLİYE EMRİNE
İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :


KARªI TARAF :
VEKİLİ :

KONU : Tahliye Emrine İtirazlarımızın Sunulması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :
Karşı taraf kiralayan kira süresinin dolmasını sebep göstererek müvekkilim aleyhine ....... başlangıç tarihli kira sözleşmesi nedeniyle ...... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup müvekkilime 56 Örnek Tahliye Emri göndermiştir.

Müvekkilim icra dosyasından çıkartılan 56 Örnek Tahliye Emrini ../../.... tarihinde tebellüğ etmiştir.

Yasal süresi içerisinde takibe itiraz ediyoruz. Müvekkilim ile karşı taraf kiralayan arasında ../../.... tarihinde yeni bir kira sözleşmesi yapılmış olup kira süresi aynı şartlarda tekrar uzatılmıştır.

Bu nedenle karşı tarafın başlatmış olduğu takibe itiraz ediyoruz.

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle tahliye emrine itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. .......


İTİRAZ EDEN VEKİLİ
.......