suç duyurusu örneği


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,
…………..

MÜŞTEKİLER : .,
.
VEKİLLERİ : .
  .
SANIKLAR : .,

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : ../…/……..

OLAYLAR :
1. .......... Ltd Şirketi sahibi olan sanık ………….. ile …….. Limited Şirketi yetkilisi …………….., müvekkilimin ortağı ve müdürü bulunduğu çeşitli kooperatiflere danışmanlık da yapan …………. ………… ve danışmanlık yaptığı kooperatiflere ihtiyacı olan yurt dışı finansman kredisi temin edebileceklerini beyan ederek müvekkilim ile samimi arkadaşı …………………. vasıtası ile ilişkiye geçmişlerdir.Sanık ………… ile müvekkilim görüşmüş ve kredi talebini anlatmış, sanık da" bu talebinizi başkanımız …………………. bildireyim" diyerek ayrılmıştır.
2. Sanıklardan ………… müvekkilimin arkadaşı ………..'a ../…../…… tarihinde faks göndererek kredi talebi ile ilgili istenilen evraklara ait liste ve ödenmesi gereken ücrete dair taleplerini bildirmiştir.
3. Sanıklardan ………..'in sahibi olduğu altın …….Ltd. Şti., ………..'ın sahibi olduğu ………. ile müvekkilimin müdürü olduğu şirket arasında …/…/……. tarihinde kredi takibinde izlenecek usullere dair protokol imzalanmıştır.
4. ……….  kredi temini için gerekli olan ……….. ……Doları ve ……………….TL çeşitli tarihlerde ödenmiştir. …………. ise aldığı bu paraları sanık ………'e verdiğini gerek sözlü ve gerekse …………... Noterliğinin …………… gün ……….. yevmiye nolu cevabi ihtarnamesi ile aldığı parayı sanık ………'e verdiğini beyan etmiştir.
5. Sanık ………t ise aldığı paranın tamamını "başkanım" dediği …… …….'ye verdiğini beyan etmiştir. …………. ise anılan paranın tamamının değil ………..  ……...Doları kadarını kendisinin aldığını gerisini diğer sanıkların paylaştığını çeşitli defalar beyan etmiştir.
6. …./…./……. tarihinde kredi teminin nedeni olan …….. konutluk arsanın yer tespiti, kıymet takdiri ve fizibilite etütleri yapılmak üzere sanıklar ……….t ve …… isimli şahıslarla birlikte ………..'a gidilmiş ve sanıkların arsaya ilişkin fizibilite etütlerini hazırlaması beklenmiştir.
7. Tüm bu işlemler neticesinde müvekkilimin şirketine kredi vereceği davalılarca beyan edilen ……………. yetkilisi …………… ile görüşmek üzere …/…./…….. tarihinde ………… başkenti ………. gidilmesi gerektiği sanıklar tarafından bildirilmiş …/…./…….. tarihinde alınacak kredinin müvekkilimin müdürü olduğu şirketin ve danışmanı olduğu kooperatiflerin hesaplarına aktarılacağı bildirilerek kredi tutarına karşılık davalıların komisyon ücreti ve masraflarına mukabil …………... …….. Doları karşılığı olan ………………...- TL'lik teminat çeki müvekkilimden talep edilmiştir.
8. Bunun üzerine …../…../…….. tarihinde ……… Finans Kurumu ……………. Şubesinin ……. nolu hamiline yazılı …………. TL bedelli keşide tarihi açık …………… ait çek …………… yetkilisi …….. teslim edilmiş o da sanık ………. teslim etmiştir.
9. ../…/……. günü müvekkilim ile sanıklar ……. ve ………. isimli şahıs ve müvekkilimin danışmanlık yaptığı …………………………. ………….. başkanı olan orhan …………………. gitmiş ………………. yetkilisi ……….. ile görüşmüş …/…./….. tarihinde anılan şahısla kontrat başlıklı ………………… Doları tutarındaki garanti mektubunun ……….. merkez şubesinde rezerve ve bloke edildiğine dair belge imzalanmıştır.
10. ………..da yapılan toplantılar neticesinde anılan kredinin müvekkilimin hesaplarına hemen aktarılacağı sözü verilmiş fakat bu gerçekleşmemiştir. Bunun akabinde sanık ……….. müvekkilime ………..'a yaptığı buğday ihracatından elde edeceği ………… Dolarını borç olarak vereceğini taahhüt etmiş,müvekkilimden banka hesap numarası istemiştir. Sanık bu olayda da müvekkilimi kandırmış ve dolandırmıştır.
11. Müvekkilim ile sanıklar arasında yapılan anlaşmalar gereği tüm edimlerini yerine getirdiği halde sanıklar kendi edimlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle ………….. tarihli Ankara ………… ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi sanıklara gönderilmiş, bu ihtarname ile sanıkların müvekkilimin müdürü olduğu şirketten aldıkları paraların ve teminat çekinin iadesi talep edilmiştir.
12. ……………… yetkilisi ………….. ………. …….. Noterliği'nin …………. tarih ……… yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile müvekkilimin müdürü olduğu şirketin ödediği …………… …… Doları. ve …………..- TL'lik şahsi teminat çekini sanık ……………….'e teslim ettiğini bildirmiştir.
13. …………. tarafından ../…/…… günü gönderilen faks ile kredi ilişkisinin sona erdirildiği müvekkilime bildirilmiştir.
14. Sanıklardan ………………, veya ………….. müvekkilime ait çeki ciro ederek akrabaları veya yakın tanıdıkları olan ………….'ye vermiş, bu şahıs çeki bankaya ibraz etmiştir.
15. Tüm bu olaylar müvekkilim müdürü olduğu şirket ile sanıklar arasındaki hukuki ilişki ve sözleşmelerin iptal edildiğini ve müvekkilimin iradesi fesat edilerek sanıklarca teşekkül halinde davranılarak dolandırıldığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle müvekkilim tarafından sanıklara verilen teminat çekinin  ve paraların müvekkilimin irade fesadına uğratılarak,iyi niyetinden istifade edilerek elinden alındığı, dolandırıldığı, sanıkların ve arkadaşlarının bu surette hep birlikte haksız menfaat temin ettikleri açıkça ortadadır

HUKUKİ SEBEPLER : TCK ve ilgili tüm yasal mevzuat

SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları, sözleşmeler, ihtarnameler, faks metinleri, tanık, yemin ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle, sanıklar ve arkadaşlarının birlikte davranarak meydana getirdikleri organize suç örgütü tarafından müvekkilim,  iyiniyetinden faydalanılarak hile ve sanialar kullanılmak suretiyle hataya düşürülmüş, bu fiilden sanıklar ve arkadaşları bilerek ve isteyerek haksız menfaat temin etmişlerdir. Dolandırıcılık suçunun tüm unsurları oluşmuştur. Sanıklar hakkında gerekli tahkikat yapılarak tecziyeleri için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Müşteki Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Banka kayıtları,
3.) Sözleşmeler,
4.) İhtarnameler,
5.) Faks metinleri.