şikayet örneği


……………. CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA

ŞİKAYETÇİ : .
  .
VEKİLİ : .
  .
SANIKLAR : 1.) .
 
SUÇ : Evrakta sahtecilik, sahte evrakı bilerek kullanma

SUÇ TARİHİ : ../…./…..

TALEP KONUSU : Evrakta sahtecilik ve sahte evrakı bilerek kullanma suçunu işleyen sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, ………….. isimli sanığın ………… Caddesi No: ……. …………." adresindeki dairesinde kiracı olarak bulunmakta iken, her ayın kirası karşılığında güvence olarak …….. tarihinde …………-TL.'lık bono imzalayarak vermiştir. Müvekkil bu kiraları gününde ödemiş ancak ………………, Siirt'te oturduğu için senetlerin yanında olmadığını söyleyerek iade etmemiştir.
2. Müvekkil tarafından kira güvencesi olarak verilen ve zamanında ödenen………..-TL.'lık senetteki rakamların önüne sanık ………………. tarafından sanık ……………..'nun adı ve meblağ önüne …… rakamı ilave edilmek suretiyle ………………..-TL.'lık senede dönüştürülerek, güven ilişkisi nedeniyle boş bırakılan yerlere yeni tarihler yazılarak, sanık …………….. tarafında müvekkilim aleyhine, ………... İcra Müdürlüğünün ......../... E. sayılı dosyasından icra takibine geçilerek ........ Örnek ödeme emri …/…./……. tarihinde müvekkilimin eşine Muhtarlık kanalıyla tebliğ edilmiştir.
3. Çeklerin tahsili amacıyla …….. …İcra Müdürlüğü'nün .......…/… Esas sayılı dosyası ile takibe geçilmiştir. Tüm araştırmalarımıza rağmen şirketin çekleri keşide eden yetkilisi tespit edilememiştir, ancak ……….. Ticaret Sicili Memurluğunun …/…./……. tarih ve …………… sayılı yazısında, kuruluş tarihinden itibaren …… yıl süre ile şirketi temsile …………….'nun yetkili olduğu belirtilmiştir.
4. Sanık ……………. senette tahrifat yapmış, sanık ……………..de bu sahte evrakı bilerek ve isteyerek kullanmıştır.
5. Bu itibarla söz konusu sanıklar hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması için iş bu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle sanıklar hakkında kovuşturma yapılarak kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
 

……/……/…
  Şikayetçi Vekili
  Av. ………………

EK:
1.) Vekaletname örneği,
2.) Bono fotokopileri,
3.) Ödeme emri.