örnek dernek tüzüğü


...................... DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
Madde 1: Derneğin adı ....................... Derneği olup bundan sonraki maddelerde “Dernek” kısa adıyla anılacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

DERNEĞİN AMACI ve KONUSU:

Madde 3: Derneğin amacı bütün Özel Dershanelerin Türk Eğitimine ileri seviyede hizmet vermesi olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

Özel Dershanelerin çalışmalarını daha verimli ve faydalı kılacak bilimsel, eğitsel, önetsel tedbirleri almak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim amaçları doğrultusunda bazı özel öğretim ve eğitim metotlarının uygulanması suretiyle öğrencilerin ferdi çalışmalarla yetiştirilmelerini kolaylaştıracak olanakları sağlamak

Türk ya da yabancı her düzeydeki Özel Dershanelerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programlarına dahil en az bir yabancı dilin öğrenilmesini sağlayacak önlemleri almak, çağdaş bilim ve uygulamaları kurumlarımızda en uygun metod ve araçlarla gerçekleştirmek.

Özel Dershaneleri ilgili organ, kurul ve komisyonlarda temsil etmek ve Özel Öğretim Dershaneleri ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik ve emirlerde bu Dershanelerin çalışmalarını güçleştirecek hususlar varsa düzeltilmesi için teşebbüste bulunmak.
Kamu hizmeti görmeleri nedeniyle bütün Özel Dershanelerin çoğalmasını sağlamak, yeni girişimlere fırsat verecek önlemleri almak, derneğin kamu yararına çalışan dernek olduğunu resmen kabul ettirmek.

Özel Dershanelerde kullanılmak üzere ithal edilen ders araç ve gereçleriyle laboratuvar malzemelerinin ve ana sınıflar için gerekli araç ve gereçlerin gümrük ve sair harçlardan muaf tutulmasını sağlamak.

ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Madde 4: Dernek amacını gerçekleştirmek için,

Türkiye 'de faaliyette bulunan Türk ve yabancı her düzeydeki Özel Dershanelerin derneğe üye olmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Konusunda yararlı gördüğü hizmet projelerini uygular.

Muhtaç olan başarılı öğrencilere öğrenimleri için yardım eder, burs verir. Özel Dershanelere emeği geçmiş başarılı elemanları onurlandırır., ödüllendirir ve teşvik eder.

Türk yasalarına uygun olarak bilim adamlarınca gerçekleştirilecek konferanslar, seminerler, kurslar, müşterek gösteriler düzenler, sergiler açar, toplu inceleme gezileri tertipler.

Vakıf ve Federasyon kurulmasını sağlar.

Kitap, dergi veya bülten yayınlar.

İkametgahı ile amaç ve çalışmaları için gerekli taşınmaz ve taşınır mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

Gerekli bulduğu diğer çalışmaları yapar.

İŞBİRLİĞİ:

Madde 5: Aynı amaçla kurulmuş ve çalışmakta olan dernek, vakıf ve sair kurumlarla işbirliği yapar.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Madde 6: Derneğe 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 2908 sayılı Dernekler yasasınca 4 ve 16 'ıncı maddelerindeki şartları taşıyan Özel Dershane sahipleri üye olabilirler.

Dershane sahibi birden fazla olduğunda Derneğe yalnız bir kişi üye olabilir. Dershane sahibi tüzel kişi olduğunda Derneğe yalnız bir kişi üye olabilir. Dershane sahibi tüzel kişi olduğunda derneğe üye olacak şahsın, tüzel kişinin kuruluş mukavelesine (veya statüsüne) göre tüzel kişiyi temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olması ve o tüzel kişi tarafından aday gösterilmesi gerekir.

Ancak;
Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,

Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,

Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlarla hükümlü bulunanlar,

Yasal olmayan ve her türlü duyuru ve reklam eylemlerini siyasi ve ideolojik amaçlarla hükümlü olanlar üye olamazlar.

Üyelik başvuruları Yönetim Kuruluna yapılır. Üyeliğe kabul edilmeme kararları kesindir.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde 7: Derneğin üç çeşit üyesi vardır.
Kurucu Üyeler
Asıl Üyeler
Onursal üyeler,

Eğitim-öğretime, özel Dershaneciliğin gelişmesine, tanınmasına hizmeti geçmiş olanlarla eğitim alanında iyi isim yapmış kişiler yönetim kurulunun teklif ve genel kurulun teklif ve genel kurulun onayıyla onursal üye olabilirler. Onursal üyelerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 8: Üyelikten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki hallerde gerçekleşir.

Dernek üyeleri diledikleri zaman çıkma isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına vermek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılan üyenin geçmiş döneme ait borçlu bulunduğu ödentileri ödemesi zorunludur.

Derneğin amacına aykırı hareket edenler, derneği ve özel Dershaneleri küçük düşürücü, itibarını zedeleyici, mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan davranış ve beyanda bulunanlar, savunması alınarak Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Dernekten çıkarılanlar kararın tebellüğ tarihinden itibaren üç ay içinde karara itiraz edebilirler. İtiraz ilk genel kurulda incelenip kesin karara bağlanır.
Genel sekreterin yapacağı yazılı ihtara rağmen bir ay içinde yıllık aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı kalkar.

Üyelik sıfatlarından herhangi birisi sona erenlerin veya temsil ve ilzam yetkisi kalkanların üyelikleri de kendiliğinden sona erer.

Üyeliği sona eren tüzel kişi temsilcisinin yerine üç ay içinde aynı kurumdan yeni bir kişi üye olarak kabul edildiğinde giriş aidatı alınmaz.

ORGANLAR:

Madde 9: Derneğin organları:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu'dur.

GENEL KURUL:

Madde 10: Genel Kurul Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Genel Kurullar her yıl Kasım ayında toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu 1 ay içinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul'da yalnız gündemdeki maddeler görüşülür.

Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantı zamanının en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi yöresel bir gazete ile ilan suretiyle duyurulur. Durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek genel kurula katılacak üyeler listesi de bu bildiriye eklenir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın açılır. Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye sayıları toplamının iki katından aşağı olmaz.

Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.Genel Kurul toplantıları, yoklama yapılıp yeter sayının mevcut olduğu bir tutanakla saptandıktan sonra Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki sekreter seçilir. Kararlar açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Ancak hazır bulunan üyelerin 1/10'inin yazılı isteği üzerine görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11: Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu, bilanço ve kesin hesabı, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporunu incelemek ve Yönetim Kuruluna ibra etmek,

Yeni dönem bütçe tasarısını inceleyerek aynen veya değiştirmek suretiyle kabul etmek,

Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından sunulacak teklifleri inceleyerek bir karara bağlamak,

Yeni dönem için Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçileri seçmek,
Ana tüzükte düşünülen ya da teklif edilen değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,

Gerektiğinde derneğin kapanmasına karar vermek ve tasfiye için lüzumlu kararları almak,

Özel Öğretim Kurumu federasyon kurulduğu takdirde derneği temsil edecek üyeleri seçmek,

Dernek için gerekli taşınır ya da taşınmaz malların satın alınmasını veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek,

Yasalarda veya dernek ana tüzüğünde Genel Kurulca yapılacağı belirtilen sair işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU:

Madde 12: Yönetim Kurulu 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla ve ayrı ayrı seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde her düzeydeki Özel Dershanelerin en az 1 üye ile temsil edilmesinde fayda vardır. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten ve ibra edilen üyeler tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgah adresleri seçimi izleyen 7 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkan ya da Başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu zaman Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış olur. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir defa toplanır. Olağanüstü hallerde Başkan ya da Başkan yardımcısı tarafından yapılacak çağrı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.

Toplantının yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması lazımdır.Mazereti Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlerden bir yıl içinde 3 toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi üyelikten düşer.

Yönetim Kurulundaki boşalmalar yedek üyelerin göreve çağrılmasından sonra dahi üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve Yönetim Kurulu seçimi yenilenir.

Başkan derneği temsil yetkisine sahiptir. Derneğin emlak ve gelirlerini kanun hükümlerine uygun olarak tasarruf eder. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin yıllık gelir-gider işlemlerini yapmak bütçe yapmak bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurulunun onayına sunmak,

Derneğin çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

Derneğin amacının gerçekleşmesi için taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde dernek tüzel kişiliğinin haiz olduğu bilcümle tasarrufi işlemleri yapmak,
Dernekler Kanununda tutulması öngörülen defterlerin usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamak, Denetleme Kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak defter, hesap ve bilançoların tetkikini temin etmek,

Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği sair işlerini yapmak ve yetkileri kullanmak.

GENEL SEKRETER:

Madde 14: Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Derneğin her türlü yazışmalarının tüzük hükümlerine ve dernek organlarının kararlarına göre yürütmekle görevlidir.

DENETLEME KURULU:

Madde 15: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 asil, 3 yedek üyeden ibaret olmak üzere iki yıl süre için gizli oyla seçilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ VE İÇ DENETİM:

Madde 16: Denetleme Kurulu en geç altı ayda bir derneğin hesaplarını incelemekle hükümlüdür.

Genel Kurul toplantısına, inceleme sonuçlarını bir rapor halinde sunar. Denetleme Kurulu, gelir-gider hesapları ile derneğin tutmakla yükümlü olduğu yasal defterlerde gördükleri hata ve noksanları kendi düşünceleri ile birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirirler.

ŞUBE AÇILMASI:

Madde 17: Derneğin Türkiye'nin her ilinde şubesi açılabilir. Şube açılma yetkisi Genel Kurulun kararına bağlıdır.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 18: Dernek amacını gerçekleştirecek hizmetleri yapabilmek için:
Giriş Aidatı: İlk girişte 5.000.000.-TL. Giriş aidatı alınır.
Yıllık Aidatı : Her üye Dershanesindeki öğrenci sayısı başına 3.000.-TL. Öder.
Ancak yıllık aidat 1.000.000.-TL.'den az, 10.000.000.-TL.'den çok olamaz.
Bu miktarlar Genel Kurul kararıyla artırılabilir.

Resmi yada özel kurumlarla hakiki ya da hükmi şahıslardan sağlanacak her türlü bağış ve yardımı alır. Ancak, dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından veya mesleki kuruluşlardan her hangi bir surette yardım ve bağış kabul edemez.

Vasiyet veya bağış yoluyla edindiği taşınır yada taşınmaz mallarla bunlardan sağlayacağı gelirleri alır.

Bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren 6 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

Balo, eğlence, konser, müsamere, gezi ve piyango düzenlemek suretiyle gelir elde eder.

Bankalara yatırdığı vadeli tasarruflarda sağlayacağı faizleri alır.

Yasal yollarla sair gelirler elde eder.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL:

Madde 19: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Alındı belgeleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası ile dernek mührünü taşır.

Maliye Bakanlığından yazılı istekle, alındı belgesi otuz gün içinde temin edilmediği taktirde yönetmeliğe uygun olarak dernek tarafından bastırılır ve en büyük mülkiye amirliğine onaylattıktan sonra bağış ve aidat kabul edilir. Maliye Bakanlığı tarafından resmi alındı belgeleri temin edilebildiği hallerde özel bastırılan alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler dernek Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar en büyük mülkiye amirine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler dağıtılmak ve bunların karşılığında para ve başkaca yardım toplanmaz.

DERNEĞİN GİDERLERİ:

Madde 20: Derneğin giderleri Genel Kurul tarafından onaylanan bütçede belirtilen giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Derneğin parası Yönetim Kurulunca kararlaştırılan bankalara yatırılır. Zorunlu ve acil harcamalar için Derneğin merkez veznesinde 50.000.-TL.'den çok para bulundurulamaz. Bankadan para çekmek için Başkan veya Başkan yardımcısının biri ile Mühasip üyenin birlikte imzası gereklidir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 21: Yönetim Kurulunun ya da üyelerin üçte birinin yazılı istekleri üzerine toplanan genel kurulda katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile tüzükte değişiklik yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 22: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerden en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin kararın hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi gerekir.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshi halinde sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile paralar Darüşafaka Cemiyetine bağışlanır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde 23: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
Üye kayıt defteri,
Karar defteri,
Gelen ve giden evrak defteri
Bu maddede sayılan defterlerin Noter'den tasdik edilmiş olması zorunludur.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 24: Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde Medeni Kanun ve 2908 sayılı Dernekler hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:

Halen yalnız kurucu temsilcisi sıfatıyla tüzel kişi sahipli bir Dershaneden gelen üyeler tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde temsil ve ilzam yetki belgelerini ibraz etmedikleri takdirde isimleri üye kayıt defterinden silinir. Tüzel kişi, dilerse aynı süre içinde yeni bir yetkiliyi aday gösterebilir.