menfi tespit davası (icra)


………….…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :
.
DAVACI VEKİLİ : .
.
DAVALI : .
.
DAVA KONUSU : İİK. m. 72 gereğince müvekkilimin borçlu olmadığının tespitine yönelik menfi tespit davasıdır.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………,  davalı …………..'den …/…./…. tarihinde ….adet Bürosit marka büro koltuğu ve bir adet büro masası satın almış ve bedeli olan ……………. (………..) TL.-'nin  …………. (……………..) TL.-sını peşin olarak ödemiş geriye kalan kısmı içinde …/…/……….. vade tarihli bir senet düzenleyerek vermiştir. Müvekkilim vadesi gelince söz konusu borcunu davalıya ödemiştir.
2. Müvekkilim söz konusu borcunu vadesinde ödemesine rağmen davalı …………….. müvekkilim hakkında ………..…İcra Müdürlüğünün 200…./… esas numaralı icra dosyasıyla icra takibi başlatmış ve ödeme emri göndertmiştir.
3. Ancak icra takibine konu olan …/…/…….. düzenleme ve …/…./…… vade tarihli senet müvekkilim tarafından düzenlenmiş, fakat senede konu olan borç ödenmiştir. Bu itibarla müvekkilimin davalı …………..'ye borcunun olması da söz konusu değildir. Ancak icra takibinin başlatılmış olmasından dolayı, müvekkilim söz konusu borcu icra dairesi veznesine yatırmış bulunmaktadır.
4. Müvekkilim ………………'in Davalı ……………'ye borcunun olmamasına rağmen hakkında icra takibi başlatılarak borcun tahsiline çalışılmış olmasından dolayı teminat karşılığında icra dairesi veznesine yatırılan paranın davalıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı talepli iş bu menfi tespit davası aşılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 72 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : ……….…İcra Müdürlüğünün 200…../… esas numaralı takip dosyası, Senet, müvekkilimin borcunu ödediğine ilişkin makbuzlar, bilirkişi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile; Müvekkilimin söz konusu senedin borçlusu olmadığının tespitine, teminat karşılığında vezneye yatan paranın davalıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararına, davalının kötüniyetli olmasından dolayı %40 tazminata mahkum edilmesine, ücreti vekalet ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. .
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Senet fotokopisi
3.) Ödeme makbuzları örneği.