kamulaştırma bedelinin artırılması


………….. …. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACILAR :
DAVACI VEKİLİ :


DAVALI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara.

DAVA KONUSU : Kamulaştırma bedelinin arttırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkillerimin mülkiyetinde bulunan ……….. İli, ……….. İlçesi, ………….. Köyü sınırları içinde kalan …..pafta…….. parsel sayılı ………m2 miktarındaki arsanın tamamı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Çevre yoluna rastlaması nedeniyle, m2'si ………….TL'den olmak üzere tamamı ……………………. TL bedelle kamulaştırılmıştır
2. Kamulaştırma evrakı müvekkilime tebliğ edilmemiştir. Kamulaştırma onayı üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiştir. Arsa bedelinin tespitinde bu hususunda göz önünde bulundurulması gerekir.
3. Davalı idare m2'si ……………………...TL'den kamulaştırma yapmıştır. Bu bedel gerçek değeri yansıtmaktan çok uzaktır. Dava konusu taşınmaz şehrin hızla gelişmekte olan bir yerinde olup etrafı kooperatif konutları ve sitelerle çevrilidir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmakta olup, otoyol üzerindedir. Müvekkilimin yerinin bulunduğu muhit, gerek konut alanı olarak gerekse işyeri alanı olarak çok rağbet gören, bir bölgesinde olup gelecek vaad eden  en gözde yerlerindendir. Bugünkü rayiç değeri göz önüne alındığında m2'si en az ………... TL'dir.
4. Bu nedenle arsanın kamulaştırma değerinin metre kare birim fiyatının ………………... TL'den ………………….. TL'ye ve kamulaştırma bedelinin de ………………... TL'den ……………………... TL'ye yükseltilmesi için iş bu bedel arttırma davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, Kamulaştırma Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kaydı, Kamulaştırma evrakları, Emsal Rayiç Bedelleri, Bilirkişi incelemesi, tesbit dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller..

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile,
1. Tensip kararı ile öncelikle ilgili yerlerden istimlak ve      taşınmazla ilgili bilgi ve belgelerin istenmesine;
2. Müvekkilimin mülkiyetinde iken kamulaştırılan …………. İli, ……………. İlçesi, ………………. Köyü sınırları içinde kalan ………….pafta, …………… parsel sayılı …………… m2 miktarındaki arsanın kamulaştırma bedelinin …………………... TL'den ………………... TL'ye çıkarılıp fark olan ………………………….. TL'nin taşınmaza el koyma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;
3. Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


.../..../....

Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset İlamı,
3.) Tapu kaydı,
4.) Kamulaştırma evrakları,
5.) Emsal Rayiç Bedelleri.