kamulaştırılan tapusuz taşınmazın idare adına tescili


,………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,


DAVACI :VEKİLİ :


DAVALI :


KONUSU : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi gereğince tapuya tescil talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkil idare, davalı ……………………. zilletliğinde bulunan …………… İli, ………… İlçesi, Gençler Mahallesi, ……………. Sokakta bulunan taşınmazı …./…./……. tarih ve …/….. sayılı kararla kamulaştırmıştır.
2. Kamulaştırılan taşınmaz tapuya kayıtlı olmayıp, taşınmazın zilyedi olan ……………… kazandırıcı zamanaşımıyla taşınmazın mülkiyetini kazanmıştır.
3. Müvekkil idare, kamulaştırma bedeli olan …………………………….-TL'yi ………………….. Şubesi …………… nolu hesaba yatırmıştır.
4. Kamulaştırılan taşınmaz tapuya kayıtlı olmadığından müvekkil idare adına tescilini ve zilyedi olarak davalı …………….'un yazılmasını isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : ../…/….. tarih ve …./…./…. sayılı kamulaştırma kararı, banka makbuzu, idari soruşturma tutanağı ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Davamızın kabulü ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi gereğince tapusuz olan taşınmazın müvekkil idare adına tesciline, zilyedi olarak da davalı ………………'un yazılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

……/……/....…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) …/…/…. tarih ve …../….sayılı kamulaştırma kararı,
3.) Banka makbuzu,
4.) İdari soruşturma tutanağı
5.) örneği.