itirazın iptali        İHTİYATİ HACİZ İSTEMLİDİR.


  ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLLERİ :

DAVALI :

K O N U : İtirazın İptali Davasıdır.
                                        (Harca Esas Matrah                               .-TL.)
OLAYLAR : 1- Davalı şirket, Vekil edenin   /  /    başlangıç  tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracısıdır.
   2- Davalı şirket ile vekil eden  arasında akdedilen kira sözleşmesi  . mad. ve devamı gereği davalı-kiracı mecuru terk ederken aldığı şekilde tam, eksiksiz, boyası badanası yapılmış, bütün aksamları çalışır, şekilde teslim edeceğini kabul ve taahhüt ederek akdi imza etmiştir.  Fakat Davalı-kiracı kira akti devam ederken vekil edenin zararına olacak şekilde mecuru terk etmiş ve boşaltmıştır. Ayrıca Davalı-kiracı mecurda imara aykırı eklenti ve çıkartmalar yapıp vekil edeni bu şekilde de zarara uğratmışlardır. Yine Kira kanunu ve kira sözleşmesi gereği kiralayan yeni bir kiracı bulana kadar geçen süre içinde kira  bedellerini ödemesi ve mecuru kiralayana teslim edene kadar koruması gerekirken bu yükümlülüğünü de yerine getirmeyerek kötü niyetli davranmış akte ve kanuna muhalefet etmiştir.
 3- Davalı-kiracı kirasındaki mecuru hasarlı bir şekilde terk etmiş ve büyük zararlar vermiştir.
 Bu nedenle vekil eden ........ Asliye Hukuk Mahkemesi    D.İş. sayılı dosyası ile hasar ve delil tesbiti yapılmış ve davalı-kiralayanın mecuru hasarlı şekilde terk ettiği hiç bir şüpheye yer kalmayacak şekilde ispatlanmıştır. Yapılan hasar tesbiti Hakim gözetiminde ve işin uzmanı Bilirkişilerce yapılmıştır. Mecuruda ki hasarı ve mukaleye ve imara aykırı eklenti ve çıkartmaları  tespit eden bilirkişiler bunu raporlarında ayrıntılı bir şekilde belirtmişler ve bu hasarın giderilmesi için yapılacak maddi masrafları ayrıntılı bir biçimde raporlarına yansıtmışlardır.
4- Davalı- kiracı hasar bedellerine vekil edene ödemeyince yapılan tespit kararı  vekil edence Ankara   .İcra Müdürlüğü ……….E. sayılı dosyası ile takibe geçilmiş ve Ödeme emri davalıya tebliğ edilmiştir.
5- Davalı; ödeme emrine itiraz ederek, takibi durdurmuştur. Davalının itirazı Haksızdır. Şöyle ki; Vekil eden ile davalı arasında imzalanan kira sözleşmesi terettüte yer bırakmayacak kadar açıktır. Akdedilen sözleşmenin 5-6.maddeleri gereğince davalı-kiracı mecuru teşrifatları tam, sağlam, eksiksiz, boyası, badanası yapılmış olarak aldığı şekilde teslim etmek zorundadır. Davalı imza atıp akdettiği kira sözleşmesine aykırı davranarak mecuru hasarlı, imara aykırı eklerti ve çıkartmalar yaptığı şekilde terk ederek vekil edenin zarara uğramasına sebep olmuştur. . Davalının hasarlı bir şekilde terk ettiği mecur mevcut hasarlar ile kiralanması mümkün olmamış ve bu hasarların giderilmesi ise vekil edene önemli ölçüde maddi külfet getirmekte olup tarafımızın zararının artmasına da sebep olmaktadır.
   6-Davalı kötü niyetle alacağımızı boşa çıkarmak ve geciktirmek amacı ve saiki ile ödeme emrine itiraz  etmiştir. Davalı bu borcunu ödememek için tedbirler almakta ve mal kaçırmakta olduğu gibi şirketin hükmü şahsiyetini de değiştirmekte adı altında yeni bir şirkette devir yaparak alacağımıza ulaşmamızı engellemek çabası ve saiki içindedir.  Bu sebeple sayın hakimliğinize itirazın iptali davasını açma zarureti hasıl olmuş olup, rehin ile teminat altına alınmamış alacağımıza kavuşmamız alacağımızı boşa çıkarmak ve ödememek için kendince tedbirler alan davalı  aleyhine İHTİYATİ HACİZ kararının verilmesini de arz ve talep ederiz.


HUKUKİ SEBEPLER : İlgili yasal mevzuat.
DELİLLER : Kira Sözleşmesi, D.İş. sayılı dosyası,                                 say.dos. Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin ve her  türlü Kanuni delil.
T A L E P : Yukarıda kısaca arz ve izah edildiği üzere; alacağımızı boşa çıkarmak ve ödememek icin tedbirler alan, rehin ile teminat altına alınmamış alacağımızın teminat altına alınması maksadıyla borçlu-davalı aleyhine öncelikle İHTİYATİ HACİZ KARARI verilerek, davalının itirazının iptaline, takibin devamına, haksız itiraz nedeniyle davalı aleyhine % 40 dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına  karar verilmesini, vekalet ücreti ile dava masraflarının da karşı taraftan tahmilini vekil edenler adına saygılarımla arz ve talep ederim.

    Davacı Vekili