itirazın iptali davası


  ................MAHKEMESİ'NE

     
DAVACI           :
VEKİLİ           :  
DAVALI           :
                             
KONUSU           : İTİRAZININ İPTALİ İSTEMİ
     
 TAKİP DOSYASI    :
     
AÇIKLAMASI       :
     
      1- Müvekkilimizin  alacağının  sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen          icra  dosyası  ile  borçlu  hakkında  ilamsız  icra  yoluyla  takip          yapılmıştır.
     
      2- Borçlu,  süresi  içinde borçlu olmadığını iddia ederek borca itiraz          edip takibi durdurmuştur Borçlunun itirazı haksız ve dayanaksızdır.
         Çünkü:  
...........
     
      3- Bu  açıklamalarımız  ve  toplanacak  delillerimiz gösterecektir ki,          borçlunun    itirazı    varit    değildir.   Yargılama   aşamasında          göstereceğimiz  deliller  ışığında  bu  durum ortaya çıkacaktır. Bu          haksız  itirazın  kaldırılması  için  Mahkemenize başvurmak zorunda          kaldık.
     
YASAL NEDENLER         : İİY. m. 67 ve ilgili yasa maddeleri.
DELİLLER               : İcra dosyası, diğer deliller.
SONUÇ                 : Yukarıda   açıklanan   nedenlerle,  haksız  ve dayanaksız İTİRAZIN İPTALİNE TAKİBİN DEVAMINA,  borçlunun   %  40'dan  aşağıda  olmamak  üzere TAZMİNAT   ödemesine   yargılama  giderleriyle vekalet  ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini  müvekkilim adına saygıyla dilerim
     


      Davacı Vekili