iştirak nafakasının artırılması talebi


........ AİLE MAHKEMESİNE,DAVACI
:
VEKİLİ
:
DAVALI
:
D.KONUSU
: İştirak nafakasının aylık .... TL'sına çıkartılması istemidir.
OLAYLAR
:1) Müvekkilem ........ ile davalı ........ , Mahkemenizin ... tarih ve ..... E. Ve .... K. sayılı kararı ile boşanmışlardır ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.
2) Anılan boşanma kararına göre, müşterek çocuk müvekkilem ....... 'ya bırakılmış ve çocuğumuza aylık .... TL iştirak nafakası bağlanmıştır.
3) Çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması karşısında, bugün için ..... TL oldukça düşük bir miktar olarak kalmıştır. Bu arada, davalının aylık kazancı da epeyi yükselmiş durumdadır.
Bu nedenle, iştirak nafakasının artırılmasını istemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
HUKUKİ NEDENLER
: Medeni Kanun ve ilgili mevzuat.
DELİLLER
: Mahkeme kararı, davalının mali durumunu gösterir maaş bordrosu, şahit   ve diğer yasal deliller.
ISTEM SONUCU
: Yukardaki nedenlerle istemimizin kabulü ile davalının ödemekte olduğu iştirak nafakasının aylık ..... TL sına çıkartılmasına karar verilmesi vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                                                                                                             Davacı Vekili

EKİ
:Vekaletname örneği
P.pulu
Anılan belgeler