iş davasında davaya cevap


……………….. ... İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO : …………….

CEVAP VEREN DAVALI :


VEKİLİ :


DAVACI :


VEKİLİ :


CEVAPLARIMIZ :
1. Açılan dava yersiz ve mesnedsiz olup reddi gerekir. Davacının müvekkil şirkette işe başlama tarihi dava dilekçesinde iddia edilen tarih olmayıp davacının SSK na işe başlama bildirgesinde belirtilen tarihtir. Bu belge celp edildiğinde gerçek işe başlama tarihi açıklığa kavuşacaktır. Bu nedenle davacının soyut iddiaları gerçek dışı olup kabul edilemez.
2. Davacının çalıştığı genel tatil günlerine ilişkin ücretleri bordro kapsamında hesaplanarak kendisine ödenmiş olup bu bordrolarda davacının itirazi kaydı yoktur. Bu nedenle bu husustaki talebi de yasal dayanaktan yoksun olup reddi gerekir.  Yine davacının fazla çalışma yaptığı aylara ilişkin ücretleri imzasını taşıyan bordrolarda görüleceği gibi kendisine ödenmiş olup itirazi kaydı söz konusu değildir.
3. 1475 s. k. 35.m. gereğince ve Yargıtay 9. HD 4.5.1987 tarih 1987/4342 - 4454 s. ilamında açıkça belirtildiği gibi "...herhangi bir itirazi kayıt ileri sürülmeksizin imza karşılığı fazla çalışma parasını alan işçi artık aynı süreler için daha fazla çalıştığından bahisle karşılığını isteyemez." Hükmü sabit olup davacının fazla çalışma alacağı talebi dinlenemez.      Davacının hafta sonu çalışma alacağı söz konusu değildir. Müvekkil işveren tüm çalışanlarına hafta tatili kullandırmakta olup davacının bu kalemden bir alacağı bulunmamaktadır. Bu nedenle talebinin reddi gerekir.
4. Davacı ……………………. müvekkil şirkete ait ………………… mağazasında çalışırken …/…/…….. günü mağaza müdürüne hakaretler ederek işi terk etmiştir. Daha sonraki günlerde iş başı yapması için çağrı yapılmış fakat bir daha işe dönmemiştir. Bu hususta …/…/…… tarihli tutanak tutulmuş ve davacının .. gün üst üste işe gelmediği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla davacı işi haklı hiçbir nedene dayanmadan kendisi terk etmiştir.
5. Davacı işi kendisi terk ettiği için ihbar tazminatı talep edemez. Bu nedenle bu talebinin reddi gerekir.
6. Yine iş akdini hiçbir haklı nedene dayanmadan feshettiği için kıdem tazminatı da talep edemez. Bu talebinin de reddi gerekir.
7. Davacının ………………. ayı ücreti müvekkil şirkete başvurmadığı için kendisine ödenmemiş olup emanet hesabında bekletilmektedir. Bu nedenle davacıya tahakkuk eden ……………………... TL ücreti başvurusu halinde kendisine ödenecek olup bu miktara faiz talebi yasal değildir. Çünkü müvekkilin temerrüdü söz konusu değildir.
8. Ayrıca davacının dava dilekçesinde belirttiği ücret miktarı hayali olup davacının ücreti imzalı bordroda görülen ücrettir.
9. Davacı vekilinin tüm alacak talepleri için talep ettiği faiz başlangıç tarihi yasal dayanaktan yoksun olup reddi gerekir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle davanın reddine, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine, dosyamızın duruşmasının atılı bulunduğu gün ……………………………………… dosyasının duruşmasında bulunacağımdan mesleki mazeretimin kabulü ile duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmesini talep ederim.

……/……/200…
Davalı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.