iş davası süre tutum dilekçesi


..................... … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO : ................ … İş Mahkemesi ......./… Esas.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
 

VEKİLİ :
 

KARŞI TARAF (DAVALILAR) :
1.)
2.) SSK Genel Müdürlüğü
 
DAVA KONUSU : Sayın Mahkemenizce verilen ....................... tarih, 2003/… Esas sayılı kararın bozulması dileğiyle temyiz edildiğini belirten süre tutum dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR :
1. Sayın mahkemenizin, .........../… Esas sayılı dosyasının ........................ tarihli kararını temyiz ediyoruz.
2. Söz konusu bu dilekçemizi HMK'na uygun olarak süresi içinde sunuyoruz.
3. Haksız, yersiz, usul ve kanuna aykırı olan temyiz nedenlerini bildirecek gerekçeli temyiz dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren 8 günlük kanuni süresi içerisinde sayın hakimliğinize sunacağız.

SONUÇ ve TALEP : Mahkemenizin gerekçeli kararının tebliğini beklediğimizi, kararı temyiz ettiğimizi ve bozulması talebimizi bildiren iş bu süre tutum dilekçesi, sayın mahkemenizin taktirlerine saygıyla arz olunur.

……/……/...............

Davacı Vekili
Av. .........................