iş davası, kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatı


...........…. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :
DAVA KONUSU : ...............................-TL (............) Tazminat ve alacak talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, davalı ................. ve ..................... bağlı işyerlerinde ve şirketlerde ................... tarihinden, ..................... tarihine kadar hizmet akdiyle işçi olarak çalışmıştır. İş yerinde müvekkilimin de üyesi bulunduğu .................. Sendikasının taraf olduğu ............-............................... yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi uygulanmaktadır.
2. Müvekkilimin hizmet akdi siyasi nedenlerle, yerine Belediye Başkanının bağlı bulunduğu siyasi parti yandaşlarının işe alınması amacıyla kötüniyetli olarak, ayrıca toplu iş sözleşmesinin 31. Maddesi ile belirlenen bildirim öneline uyulmadan veya ihbar tazminatı ödenmeden feshedilmiş olup, 33. Madde ile düzenlenen kıdem tazminatı da ödenmemiştir.
3. Müvekkilime ........ ve ......... yıllarında 6772 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken ilave tediyeler ile toplu iş sözleşmesinin 63. Maddesinde düzenlenen yılda 60 günlük ücret tutarı ikramiyeleri, aynı yıllarda yaptığı fazla mesai ücretleri ve çalışılan hafta tatili ücretleri de toplu iş sözleşmesinin 21 ve 62. maddelerine uygun olarak hesaplanıp ödenmemiştir.
4. Müvekkilime .............-..................... tarihleri arasında hak kazandığı yarım aylık ücreti de verilmemiştir. Bunun yanında müvekkilimin hak kazandığı yıllık izinleri, toplu iş sözleşmesinin 34. maddesi ile düzenlenen sürelere uygun kullandırılmamıştır.
5. Toplu iş sözleşmesinin 29. maddesinde; "taraf Sendika üyesi işçilerini hizmet akitleri .... sayılı Kanun'un 17/II. Maddesi dışında her ne sebeple olursa olsun işverence feshedilmesi halinde hizmet akitleri feshedilen işçiye, işveren, yasadan doğan tazminatları ile diğer haklarla birlikte ayrıca cezai şart olarak otuz aylık brüt giydirilmiş ücret tutarı iş güvencesi tazminatı ödemeyi kabul eder. İşveren her ne sebeple olursa olsun cezai şartın tenkisini isteyemez". Hükmü getirilmiştir. Toplu iş sözleşmesinin bu hükmü gereğince, müvekkilimin iş akdi İş Kanunu 17/II maddesi dışındaki nedenlerle işverence feshedildiğinden müvekkilim 30 aylık ücret tutarı iş güvencesi tazminatına da hak kazanmıştır.
6. Bu nedenlerle, her bir kalem alacak yönünden fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere:
a) 50.000.000.-TL kıdem tazminatının,
b) 200.000.000.-TL ihbar tazminatının veya bu tazminatın üç katı tutarı kötüniyet tazminatının,
c) 25.000.000.-TL 6772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken ilave tediye alacağının,
d) 50.000.000.-TL ikramiye alacağının,
e) 20.000.000.-TL ücret alacağının,
f) 21.000.000.-TL fazla çalışma alacağının,
g) 35.000.000.-TL hafta tatili alacağının,
h) 45.000.000.-TL Toplu iş sözleşmesi gereğince verilmesi gereken ve verilmeyen giysi bedelinin,
i) 55.000.000.-TL kullanılmayan izinleri ilişkin ücretin,
j) 75.000.000.-TL 30 aylık giydirilmiş brüt ücret tutarı iş güvencesi tazminatının faizi ile birlikte tahsiline hükmedilmesini arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER : ............. Sayılı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Hizmet akdi fesih yazısı, ücret bordroları, puantaj kayıtları, yıllık izin kayıtları ve davacının şahsi sicil dosyası ile alacağımızın ispatına yarayan her türlü belge ile tanık, bilirkişi, yemin vs. her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, her bir kalem alacak yönünden fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere toplam .......................................-TL alacağın, İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince ödenmesi gereken kıdem tazminatının bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi, 2822 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacakların bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi, diğer alacakların ise yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av.............................
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ................... tarihli iş akdinin feshine dair matbu tebligat örneği,
3.) ......................tarihinde iş akdinin sona erdiğine ilişkin emsal vizite kağıdı örnekleri
4.) Toplu İş Sözleşmesi örneği.