iptal davası örneği


 VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

(YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı -
KONU : Giriş Gümrük Müdürlüğünce tescilli …/…/……. tarih ve ……. sayılı gümrük giriş beyannamesi içeriği eşyadan kaynaklanan …………….. TL.- Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun tahsili amacıyla müvekkilim adına tanzim ve tebliğ olunan …/…/…… tarih ve ……… takip numaralı ödeme emrinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :

OLAYLAR :
1. Müvekkilim Şirket tarafından ithal edilen ve ……….. Giriş Gümrük Müdürlüğünce tescilli …./…./…… tarih ve . sayılı gümrük giriş beyannamesi içeriği eşyanın değerinin, idarece T.C. Paris Başkonsolosluğu Maliye ve Gümrük Ataşeliği nezdinde yapılan kıymet araştırması sonucu düşük bulunması üzerine aradaki farka isabet eden miktar esas alınarak gümrük vergisi ve resimleri ile dava konusu Destekleme Fiyat İstikrar Fonu tahakkuku yapılmış ve Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun tahakkukuna tarafımızdan yapılan itirazın sonuçlanması beklenilmeden dava konusu ödeme emri tanzim olunmuştur.
2. Dava konusu ödeme emri ile tahsili istenilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun bahsi geçen gümrük giriş beyannamesi içeriği eşya için bulunan kıymet farkına ilişkin matrah esas alınarak gümrük vergisi ve resimleri ile birlikte tahakkuku yapılmıştır.
3. Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun matrah olarak alınan gümrük vergisi ve resimlerine karşı  1615 sayılı  Kanun  ve  ilgili Yönetmelik  hükümleri  gereğince itiraz  edilmiş  olup,  gümrük idaresince itirazımız reddedilmiştir.
4. İtirazın reddedilmesi üzerine….. Vergi Mahkemesin de açmış olduğumuz dava halen …./… Esas numarası ile kayıtlı olup derdest durumdadır. Mahkemenizce verilecek karar için Vergi Mahkemesi kararının bekletici mesele sayılması Danıştay Onuncu Dairesinin içtihatları gereğidir.
5. Diğer taraftan Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun tahsili amacıyla tanzim olunan ödeme emri, ortada kesinleşmiş bir amme alacağı bulunmadığından 6183 sayılı Yasa hükümlerine aykırı bulunmadığından dava konusu yaptığımız ödeme emri, sebep ve konu unsurları yönünden hukuka uygun değildir. Bu itibarla söz konusu ödeme emrinin öncelikle yürütülmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usul Kanunu, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Mevzuatı, 1615 sayılı Kanun ve Yönetmelik, Danıştay Onuncu Daire İçtihatları.

SUBUT DELİLLER : …./…/……. tarih ve …….. sayılı gümrük giriş beyannamesi, ……………. Vergi Mahkemesin de açılan ……/… Esas numaralı davaya ilişkin dekont, ……./…/….. tarih ve ………….. takip numaralı ödeme emri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle; idarece müvekkilim adına tanzim ve tebliğ olunan;
1.) …/…./……. tarih ve …….. takip numaralı ödeme emrine ilişkin idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına,
2.) Hukuka aykırı olan …/…/…….. tarih ve …….. takip numaralı ödeme emrinin iptaline,
3.) Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına, Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…....
Davacı Vekili

EK:
1.) Onaylı vekaletname örneği,
2.) …/…/…… tarih ve ………. sayılı gümrük giriş beyannamesi,
3.) ….. Vergi Mahkemesin de açılan …../… Esas numaralı davaya ilişkin dekont,
4.) …./…/…… tarih ve ……-.. takip numaralı ödeme emri.