ihtiyati tedbir kararına itiraz


 ……..'NCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
                                                                                                                                 


DOSYA NO : 2002/

İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ
EDEN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

VEKİLİ :

TALEP VE DAVA KONUSU :Müvekkilim aleyhine verilmiş olan gün ve …../ E……./...K.sayılı                                                                                                                                           İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ :

HUKUKSAL NEDENLER :HMUK 108 .vs.

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR:

1-)İhtiyati tedbir kararı haksızdır.Nitekim;……

2-)Hukuki sorumluluğu olmayan müvekkilim hakkında küçük bir teminat karşılığında ....Tl.'lik malı üzerinde tedbir kararı verilmesini doğru bulmuyoruz.

3-)Üstelik,istek olmadan önlem isteyen leyhine vekalet ücreti'de takdir olunmuştur.Bu veriş'te yersizdir.


CEVAP SÜRESİ :10 gün

SONUÇ VE İSTEK:

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve duruşmalarda belirecek durumlar karşısında müvekkilim hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına,kaldırılan kısmın kararı uygulayan ..'nci icra Müdürlüğünün ..../......sayılı dosyasına bildirilmesine giderler ile vekalet ücretinin'de haksız tedbir isteyen karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.
                                                                                                                                                     /2002                                                                                                                DAVACI VEKİLİ
                                                                                                                Av.
EKİ: