ihtiyati hacze itiraz


… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DOSYA NO : ………….… Asliye Ticaret Mahkemesi ……….…E., 2001/… K.

İHTİYATİ HACİZ KARARINA
İTİRAZ EDEN(BORÇLULAR) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

TALEP KONUSU : İhtiyati Haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBELLÜĞ TARİHİ : …./…/……

İTİRAZLARIMIZ :
1. Sayın Mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı ……………… İcra Müdürlüğü'nün ……../… Esas sayılı dosyası ile icra takibine konulmuş ve uygulanmıştır. Aşağıdaki nedenlerle ihtiyati haciz kararına itiraz ediyoruz.
2. Ödeme Emri ile tarafımıza gönderilen bono suretinden de anlaşılacağı üzere adına takip yapılan Alacaklı ……………….. meşru alacaklı değildir. Senet lehdarı olmadığı gibi senet üzerinde cirosu da yoktur. Oysa Türk Ticaret Kanununun m. 688 hükmü gereği senet üzerinde senet alacaklısının bulunması kambiyo senedi olan bononun zorunlu unsurlarındandır. Şu haliyle bu senet bono niteliğini haiz değildir,dolayısıyla böyle bir belgeye istinaden de ihtiyati haciz kararı verilemez.
3. Senet üzerinde ne tür bir hak sahibi olduğu belli olmayan ……………………. lehine ihtiyati haciz kararı verilmesi açıkça İcra ve İflas Kanununun m. 257 hükmüne aykırıdır. Senet bedelinin kendisine ödenmesini isteyen alacaklının lehdarı veya ciranta- hamil olarak senette isminin bulunması gerekirken takip konusu senette alacaklının alacaklı sıfatı yoktur. Senedi nasıl elinde bulundurduğu da meçhuldür.
4. Söz konusu senet, takip borçlularından …………….. ve ………………… tarafından mevcut borçları sebebiyle lehdar …………………………….'e verilmiş olup senet bedeli de vadesinde lehdara ödenmiş, lehdar da bononun o anda elinde bulunmadığından bahisle tediye makbuzu vererek senedi bir süre sonra iade edeceğini bildirmiştir. Alacaklı aleyhine açacağımız menfi tespit davasında daha detaylı arz edeceğimiz üzere aradaki güven ilişkisi sebebiyle senet lehdardan alınmamıştır.
5. Haksız ihtiyati haczin icrası sebebiyle Müvekkillerimin araçları haczedilmiş, Müvekkillerim zarara uğramışlardır. Bu nedenle alacaklıya karşı açacağımız tazminat davasına teminat olması ve …………….. … İcra Müdürlüğünün 2001/… Esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibine itiraz etmiş olduğumuzdan davalar sonuçlanıncaya kadar alacaklının Sayın Mahkemeniz nezdindeki teminatı üzerine tedbir konularak teminatın alacaklıya iade edilmemesine karar verilmesi gerekmektedir.
6. Bu itibarla, haksız yere konulan ihtiyati haczin kaldırılması ve mahkeme nezdinde depo edilmiş bulunan teminat tutarının alacaklıya iadesini önlemek üzere teminat üzerine tedbir konulması amacıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanununun m. 257 ve ilgili hükümleri, Türk Ticaret Kanununun m. 688 hükmü  ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : … İcra Müdürlüğünün …………./… Esas sayılı dosyası, tediye makbuzu ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, iş bu itirazlarımızın kabulü ile,  ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, icra takibine itiraz etmemiz ve alacaklıya karşı tazminat ve menfi tespit davası açacak olmamız nedeniyle itiraz ve davalarımız sonuçlanıncaya kadar teminatın tedbiren alacaklıya ödenmemesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Borçlu Vekili