ihtiyati haciz talebi


ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞINA


İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN :

VEKİLİ : Av.
                                             
BORÇLU :

VEKİLİ : Av.
                 
TALEP KONUSU : ihtiyati Haciz Talebidir.

OLAYLAR : 1- Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu müvekkilime        
                                Mahkemesinin  ............/............ Esas  ............/.........  Karar sayılı  ..../.../...    tarihli ilamı ile Asıl alacak olarak    ................  .-TL.sı borçlu bulunmaktadır.
                           Ayrıca olay tarihi olan ..../.../... ile Talep tarihi olan   ..../.../...    tarihi arasında işlemiş ve karara bağlanmış kanuni faiz karşılığı olan  .............. .-TL. ve müvekkilim tarafından yapılan ve borçlunun ödemesine hükmedilen  .................-TL. yargılama masrafı + ............ .-TL Yargılama harc + ..................-TL. vekalet ücreti ile birlikte toplam alacak miktarı    ................-TL. olmuştur.
                           2- Yaptığımız araştırmada borçlunun işbu borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu duyulmuştur.
                         
HUKUKi NEDENLER : TTK.,iiK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat.

DELİLLER :  .Mah.  ........../.........    E.,     ........... ./...............  K. sayılı  ..../.../...   tarihli ilamı, vs.


T A L E P : Yukarıda kısaca arzedilen nedenlerle,   duruşma
yapılmaksızın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
 üzere alacağımızın; ...............   .-TL.asıl alacak,   .....................-TL. karara bağlanmış
 yasal faiz,  .................... .-TL. yargılama masrafı   ................ -TL. yargılama harcı ve    .............-TL. Vekalet ücreti olmak üzere toplam  .............. .-TL. karşıliğında borçlunun taşınır ve taşınmaz
 mallarıyla, Üçüncü  şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına
yargılama giderleri ile Ücreti  vekaletin de karşı tarafa yükletilmesine karar  verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..../.../...
 
Alacaklı Vekili
 Av.
                                                  
E K :
Vekaletname Sureti
Mahkeme ilamı