ihtiyati haciz senet


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNEİHTİYATİ HACİZ İSTEYEN :

VEKİLİ : Av.
                         
BORÇLU :

TALEP KONUSU : İhtiyati Haciz Talebidir.

OLAYLAR : 1- Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu müvekkilime ..../.../... Tanzim ve   ..../.../...  Vade tarihli .........  TL. Değerinde, ..../.../... tanzim ve   ..../.../...  vade tarihli  .........TL. değerinde toplam   adet  emre  muharrer  senetle    ...............     .-TL.sı borçlu bulunmaktadır.
Senet protesto edilmiş ayrıca  ........ .TL.sı masraf yapılmıştır. Böylece alacak miktarı ............-TL. olmuştur.
                           2- Senet bedeli zamanìnda ödenmemiş ve borçlu ödeme istekleriyle uyarmaları karşılıksız bırakmıştır.
                           3- Yaptığımız araştırmada borçlunun iş bu borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu duyulmuştur.
                           4- Gerekli teminat  tarafımızdan mah-kemeye depo edilecektir.

HUKUKİ NEDENLER : TTK.,İİK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat.

DELİLLER : Senet Aslı, Protesto Evrakı, vs.

T A L E P : Yukarıda  kısaca arzedilen nedenlerle,  duruşma yapılmaksızın, fazlaya ilişkin  haklarımız saklı kalmak üzere alacağımızın   .   .   .   . -TL.sı karşılığında                              borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla, Üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına  yargılama giderleri ile Ücreti vekaletinde borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arzederim.


      ..../.../...
  Alacaklı  Vekili
  Av.


E K :
Vekaletname Sureti
Senet Aslı
Protesto Evrakı