ihtiyati haciz

ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞINA


İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN :
VEKİLİ : Av.
                             
BORÇLU :
VEKİLİ :

TALEP KONUSU : İhtiyati Haciz Talebidir.

OLAYLAR :
1- Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu vekil eden bankaya ..../.../...   tarihli Bireysel Kredi Borçlanma ve Rehin Sözleşmesi ile vekil eden bankanın         şb.sinden kredi almış ve vadesi geldiğinde kredi borcunu ödemediğinden Ankara   .Noterliği ..../.../...   Yevmiye tarihli       yevmiye numarası ile ihtarname keşide edilerek borçlu temerrüte düşürülmüştür.
  2- Borçlu ihtara icabet etmediğinden hakkında Ankara    .icra Müd............/........ sayılı dosyası ile toplam........-TL.sından takibe geçilmiş fakat borçlunun adresinde bulunmaması ve kaçması nedeniyle ödeme emrinin tebliği mümkün olmamıştır.
3- Sözleşmeye ve ihtarnameye göre borç muaccel olmuş ve borçlu temerrüte düşmüştür. Borçlunun alacağımızı boşa çıkarmak ve borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu sabittir. Bu veriler ışığında Vekil edenin daha fazla zarar görmemesi için ihtiyati haciz talebi ile sayın başkanlığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TTK.,İİK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat.

DELİLLER : ..../.../... tarihli kredi sözleşmesi,   ihtarname, Ankara   .icra Müd. ......./......  E.Sayılı dosyasì vs.

T A L E P :  Yukarıda  kısaca arzedilen nedenlerle, Duruşma yapılmaksızın, fazlaya ilişkin  haklarımız saklı kalmak üzere alacağımız olan  .....-TL.sı  karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz  mallarıyla, Üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz  konulmasına yargılama giderleri ile Ücreti vekaletinde borçluya yükletilmesine  karar
verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim...../.../...

 Alacaklı Vekili
Av.

E K :
Vekaletname Sureti
Mahkeme ilamı
Sözleşme
ihtarname