iflas ve konkordato işlerinde özel çıkar sağlayanların cezalandırılması


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,


MÜŞTEKİ (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) :

VEKİLİ :

SUÇ : İİK.m.333'e aykırı eylem.

SUÇ TARİHİ :
OLAYLAR :
1. Sanık boçlu, konkordato anlaşmasında oyunu almak üzere alacaklı ……………….. yarar sağladığını öğrenmiş bulunmaktayız.
2. Sanığın bu eylemi İİK.m.333'e aykırı eylem olup cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle işbu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.333 ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLERİ : İcra takip dosyası, konkordato dosyası, tanık bilirkişi incelemesi ve hür türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Sanık …………….. eylemi İİK.m.333'e aykırı bir davranış olduğundan dolayı sanık hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasın arz ve talep ederim.

……/……/200…
Müşteki Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) İcra takip dosyası örneği,
3.) Konkordato dosyası örneği.