icranın geri bırakılması


…. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : /…

İCRAYI GERİ BIRAKMA TALEBİNDE
BULUNAN (BORÇLU) :

BORÇLU VEKİLİ :

KARŞI TARAF (ALACAKLI) :

DAVA KONUSU : İtfa nedeniyle İİK. m. 33 hükümlerine göre icranın geri bırakılması talebidir.

OLAYLAR :
1. Alacaklı …………, müvekkilim …………… aleyhine açmış olduğu ……………… TL.'lık alacak davasını kazanmış ve bu davaya ilişkin ….. …Asliye Hukuk Hakimliğinin …/…/…. tarih, ..… esas ve ……./… karar sayılı ilamını Ankara … İcra Müdürlüğünün …../… esas sayılı takip dosyasıyla icraya koymuştur.
2. Ancak müvekkilim ……. …Asliye Hukuk Hakimliğinin …/…/…. tarih, ../… esas ve …../… karar sayılı ilamı verildikten sonra alacaklıya imzalı makbuz karşılığında söz konusu borcu ödemiştir.
3. Müvekkilim borcu ödemesine rağmen alacaklı ilamı icraya koymuş ve icra emri göndertmiştir.
4. Bu itibarla alacaklının müvekkilim hakkında başlatmış olduğu  …………………. TL.'lık icra takibinin İİK. m. 33 uyarınca geri bırakılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 33 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Ankara…Asliye Hukuk Hakimliğinin …/…/……. tarih, ………/… esas ve ……… karar sayılı ilamını, imzalı ödeme makbuzu.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin İİK. m. 33 hükmü gereğince geri bırakılmasına ve  Ankara … İcra Müdürlüğünün 2001/… esas sayılı icra takip dosyasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Borçlu Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) İmzalı ödeme makbuzları