haciz ihbarnamesine itiraz


…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : .

1. HACİZ İHBARNAMESİNE
İTİRAZ EDEN (3. KİŞİ) :

VEKİLİ :

ALACAKLI :

ALACAKLI VEKİLİ :

BORÇLU :

TEBELLÜĞ TARİHİ :
TALEP KONUSU : 89/1 haciz ihbarnamesine itirazlarımız hakkında.

İTİRAZLARIMIZ :
1. Müdürlüğünüze ait yukarıda numarasını arz ettiğimiz icra dosyasından Müvekkilime gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmakla, süresinde itiraz ediyoruz.
2. Zira adı geçen dosya borçlusuna, Müvekkilimin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun müvekkilim yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.
3. Borçlunun, Müvekkilim nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur. İtirazımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim.

……/……/200…
İtiraz Eden Vekili