gerçeğe aykırı beyan


-'.............. İCRA CEZA HAKİMLİĞİ'NE


ŞİKAYETÇİ :

VEKİLLERİ :

SANIK :

KONUSU : Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan sanığın hapisle
                                             cezalandırılması dileğidir.

TAKİP DOSYASI :

OLAYLAR :

1- Müvekkilimize olan borcundan dolayı, yukarıda numarası yazılı dosya ile yürütülen icra takibinde,  borçlu yasal süresi içinde icra dosyasına mal beyanında bulunmuştur.

2- Bulundukları mal beyanı gerçeğe aykırıdır. Çünkü;

3- Böylece gerçeğe aykırı olarak mal beyanında bulunan borçlunun bu eylemi İİK. 338. maddesine göre suç oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması için Mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

YASAL NEDENLER : İİK. 338 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLERİMİZ : İcra takip dosyası, sair deliller.

SONUÇ           : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine uyan İİK. 339. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINA, yargılama giderleriyle vekalet  ücretinin sanığa yüklenmesine karar  verilmesini  vekaleten saygılarımla arz ve talep eylerim.

MÜŞTEKİ VEKİLİ
Av.