ecrimisil dava dilekçesi


………….…ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Kötü niyetle Portakal bahçesindeki portakal 1 yıldır toplayan davalının 1.000.000.000.- TL ecrimisile mahkum edilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……….'e babasından Adana İli, Pozantı İlçesi, Çağlayan Mahallesi'nde 20 dönüm portakal bahçesi miras kalmıştır. Davalı ……… ın da müvekkilimin portakal bahçesinin kuzey kısmında portakal bahçesi bulunmaktadır.
2. Müvekkilim, işlerinin çokluğu nedeniyle portakal toplamaya her sene geç gitmektedir. Bunu fırsat bilen davalı  1 yıldır müvekkilimin portakalarına toplamaktadır. Müvekkilim portakal toplamaya gittiğinde komşuları bahçenin o yıl portakal vermediğini söylemektedirler.
3. Müvekkilime komşulardan biri, her yıl portakallarını davalının topladığını beyan etmiştir. Müvekkilim, …/…/… tarihinde portakal toplamaya gittiğinde, davalıyı bizzat portakal  toplarken görmüş ve müdahalenin men' i davasıyla davalıyı oradan çıkarmıştır. Söz konusu dava  …/…/…… tarihinde kesinleşmiştir.
4. Davalıdan geriye doğru 1 yıl süre için ecrimisil talep etmekteyiz. İstediğimiz miktar ….. yılı için ………...- TL, …….. yılı için ………………...- TL ve ……… yılı için ……………… TL olmak üzere toplam …………………..- TL'dir.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 995 ve ilgili diğer maddeleri ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları,  tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, davalının 5.000.000.000.- TL ecrimisili, dava tarihinden itibaren işleyecek faizle birlikte ödemesine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

……/……/2001
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Tapu Kayıtları
3.) Tanık listesi