dilekçeye derkenar verilmesi talebi                   ……………… Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına
                                                                                   
                                                                                           Dosya No : ........./ ...


                  Ankara  95. icra müdürlüğünün  .........../ .... Esas no’ lu dosyasına sunulmak üzere ,

                 Mahkemenizin yukarıda numarası bulunan dosyasının ‘ Tehiri icra talepli ’ olarak temyiz edildiğine ilişkin dilekçeme derkenar verilmesini arz ve talep ederim. ..../.../.............   

                                                                                          Davalı vekili
                                                                                      Av…………………